VšĮ "Sveikatos oazė" direktorius

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 85230
Skelbimo data: 2023-01-10
Skelbimas galioja iki: 2023-01-24
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Viešoji įstaiga "SVEIKATOS OAZĖ"
Konkursą organizuojanti įstaiga: Anykščių rajono savivaldybės administracija
Pareigos: VšĮ "Sveikatos oazė" direktorius
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0.00
Darbo vieta (miestas): Anykščiai
Informacija apie įstaigą: Pretendentų atranka vykdoma vadovaujantis Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, nuostatomis.
Dokumentai priimami 10 darbo dienų po konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje ir Anykščių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.anyksciai.lt.

Pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 darbo dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo

Darbo užmokestis mokamas vadovaujantis LRV 2010-05-26 nutarimu Nr. 598. VšĮ „Sveikatos oazė“ direktoriui nustatytas mėnesinės algos pastoviosios dalies koeficientas –11,5.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:
Telefonas pasiteirauti : (8 381) 5 8048, el. p. renata.mickeviciene@anyksciai.lt
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Anykščių rajono savivaldybės

mero 2023 m. sausio 2 d.

potvarkiu Nr.1-MP-1

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „SVEIKATOS OAZĖ“ DIREKTORIAUS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Viešosios įstaigos „Sveikatos oazė“ (toliau – įstaiga) direktoriaus (toliau – direktorius) pareigybė priskiriama viešųjų įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų, kurių pareigybės priskiriamos A lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti, grupei.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

2. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

2.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės, ekonomikos, vadybos ir verslo, viešojo administravimo, turizmo ir poilsio krypčių išsilavinimą;

2.2. ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;

2.3. būti susipažinusiam ir gebėti vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo organizavimo tvarką, darbo santykius, darbų saugą, verslą ir turizmą, Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimą;

2.4. turėti gerus derybinius, bendravimo, darbo komandoje įgūdžius;

2.5. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);

2.6. turėti vadybinių kompetencijų planuojant ir organizuojant pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į vadovaujamos įstaigos funkcijas ir veiklos specifiką, taip pat organizuojant ir kontroliuojant įstaigos darbą;

2.7. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.


III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

3. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

3.1. rengia Įstaigos veiklos strategiją, vykdo Įstaigos veiklos planus ir rengia veiklos ataskaitas;

3.2. užtikrina perduoto pagal panaudos sutartį ir Įstaigos įsigyto turto efektyvų panaudojimą ir jo apsaugą;

3.3. sudaro ir nutraukia su Įstaigos darbuotojais darbo sutartis, tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus ir darbuotojų pareigybių sąrašą;

3.4. teikia siūlymus dėl naujų paslaugų ir technologijų įdiegimo, infrastruktūros plėtros, iniciatyvų Įstaigos veiklai gerinti Savivaldybės tarybai, Savivaldybės merui, Savivaldybės administracijos direktoriui;

3.5. rengia ir teikia Savivaldybės tarybai siūlymus tvirtinti Įstaigos įstatų papildymus ar pakeitimus;

3.6. organizuoja ir vadovauja Įstaigos veiklai ir įgyvendina Įstaigos įstatuose nustatytus tikslus ir uždavinius;

3.7. organizuoja bei užtikrina įstatymų, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimų, savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, Įstaigos įstatų įgyvendinimą;

3.8. tvirtina Įstaigos vidaus darbo tvarkos taisykles, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas, priešgaisrinės saugos, darbo normas, darbo laiko apskaitos žiniaraščius, darbo grafikus;

3.9. sudaro sandorius, reikalingus Įstaigos veiklai užtikrinti, atidaro ir uždaro sąskaitas bankuose, Įstaigos vardu pasirašo bankinius ir finansinius bei kitus dokumentus;

3.10. kontroliuoja teikiamų paslaugų ir produktų kokybę bei aptarnavimo kultūros gerinimo procesą, kainodaros politiką, formuoja, valdo ir plėtoja paslaugų ir produktų asortimentą;

3.11. teikia pasiūlymus įstaigos valdymo, plaukimo baseino eksploatacijos tobulinimo, taupymo, bendravimo su lankytojais gerinimo ir kitais klausimais;

3.12. organizuoja piliečių skundų, siūlymų ir prašymų nagrinėjimą teisės aktų nustatyta tvarka;

3.13. organizuoja iš valstybės ir savivaldybės biudžetų bei kitų finansavimo šaltinių finansuojamų programų bei projektų parengimą ir vykdymą;

3.14. užtikrina programų vykdymo efektyvumą ir rezultatyvumą;

3.15. atlieka kitas teisės aktuose numatytas ar Įstaigos steigėjo ir jo įgaliotos institucijos jam priskirtas nenuolatinio pobūdžio funkcijas, siekdamas įgyvendinti Įstaigos strateginius tikslus, asmeniškai atsako už pavestų darbų bei pavedimų atlikimą;

3.16. atstovauja Įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

Susipažinau:

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: -
El. paštas:
Adresas: Anykščiai, Ažupiečių g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.