VšĮ Šimkaičių ambulatorija Vyriausiasis pareigybės, kurioms netaikomas darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas 748,92€

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 62546
Skelbimo data: 2020-01-13
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Viešoji įstaiga Šimkaičių ambulatorija
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: VšĮ Šimkaičių ambulatorija Vyriausiasis pareigybės, kurioms netaikomas darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas 748,92€
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareigybės aprašymas:

VYRIAUSIO FINANSININKO PAREIGINIAI NUOSTATAI

REIKALAVIMAI VYRIAUSIOJO FINANSININKO PAREIGOMS

1. Vyriausias finansininkas turi turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio buhalterio kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygstančiu išsilavinimu ir ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį.

2. Vyriausio finansininko pareigoms užimti skelbiamas konkursas.

3. Vyriausias finansininkas yra tiesiogiai pavaldus įstaigos direktoriui.

4. Vyriausias finansininkas turi būti susipažinęs su LR Darbo kodeksu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešųjų finansų ir turto valdymą bei buhalterinę apskaitą.

5. Mokėti lietuvių kalbą, pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo nustatytus reikalavimus, sklandžiai dėstyti mintis, raštu ir žodžiu, būti susipažinusiam su dokumentų rengimo taisyklėmis.

6. Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Power Poit, MS Outlook, Internet Explorer, buhalterinės apskaitos programomis ir finansinių ataskaitų duomenų pateikimo informacine sistema VSAKIS.

7. Mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją ir savarankiškai planuoti savo skyriaus.

VYRIAUSIOJO FINANSININKO FUNKCIJOS

8. Užtikrinti įstaigoje teisingos ir savalaikės buhalterinės apskaitos vedimą, finansinės atskaitomybės sudarymą ir teikimą įstatymų nustatyta tvarka.

9. Apskaityti visas pinigines lėšas, trumpalaikį bei ilgalaikį materialųjį, nematerialųjį ir finansinį turtą, įstaigos nuosavybę ir finansavimą, įstaigos skolas bei skolas įstaigai, laiku ir tinkamai registruoti visos ūkines operacijas ir ūkinius įvykius pagal pristatytus į finansų skyrių dokumentus.

10. Atlikti išankstinę visų įstaigos ūkinių operacijų finansų kontrolę kurių pagrindu atliekama ūkinė operacija. Kilus neaiškumų dėl planuojamos ūkinės operacijos teisėtumo, kreiptis į administracijos darbuotojus ir konsultuotis bei remtis jų išvadomis.

11. Teikti reikalingą informaciją įstaigos vadovui ir atsakingiems asmenims, kad racionaliai būtų naudojami įstaigos darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai.

12. Teisingai tvarkyti įstaigos uždirbtų pajamų ir patirtų sąnaudų, jos padarytų išlaidų ir gautų įplaukų vidinę apskaitą.

13. Teisingai apskaičiuoti ir laiku pervesti mokesčius ir įmokos į valstybės biudžetą, socialinio draudimo fondą ir kt. Atsiskaityti su kitais kreditoriais, remiantis sutartyse nustatytas terminais.

14. Rengti ir teikti įstaigos vidaus dokumentų dėl piniginių lėšų ir materialinių vertybių priėmimo ir išdavimo tvarkų aprašų, darbuotojų darbo užmokesčio ir skatinimo tvarkų aprašų, materialinės atsakomybės sutarčių ir kitus projektus.

15. Kartu su įstaigos vadovu užtikrinti teisingų inventorizacijos rezultatų bei neišieškotų trūkumų ir pertekliaus įtraukimą į apskaitą.

16. Kontroliuoti ar laikomasi nustatytų piniginių lėšų, prekinių ir materialinių vertybių priėmimo bei išdavimo įforminimo dokumentais reikalavimų, ar vykdomos jam žinomos ūkinės operacijos yra teisėtos, ar tiksliai ir laiku fiksuojamos apskaitos registruose, ar teisingai ir laiku išrašomi apskaitos dokumentai, ar juose nurodomi duomenys tikslūs.

17. Registruoti įstaigos turimas prekių, paslaugų, veiklos, bendradarbiavimo ir kitas sutartis ir atlikti periodinę sutartinių finansinių įsipareigojimų vykdymo kontrolę.

18. Tinkamai saugo apskaitos dokumentus ir registrus (iki jų perdavimo į archyvą).

19. Teikti pasiūlymus direktoriui dėl racionalaus piniginių lėšų ir materialinių vertybių panaudojimo.

20. Savo darbe vadovaujasi LR įstatymais, LR Vyriausybės nutarimais, sveikatos apsaugos ministro ir įstaigos direktoriaus įsakymais, LR Darbo kodeksu bei kitais teisės aktais, šiuo pareigybės aprašymu.

21. Direktoriaus pavedimu ar įsakymu dalyvauti darbo grupių, komisijų veikloje ir veikti pagal šių darbo grupių, komisijų darbo reglamentus, jei tokie yra patvirtinti, ir be atskiro įgaliojimo rinkti, kaupti informaciją, reikalingą šių darbo grupių, komisijų veiklai vykdyti.

VYRIAUSIOJO FINANSININKO ATSAKOMYBĖ

22. Vyriausias finansininkas atsako už:

22.1. neteisėtai tvarkomą finansinę – buhalterinę apskaitą, ne laiku pateikiamą arba klaidingą buhalterinę apskaitą;

22.2. ūkinę – finansinę veiklą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų laikymąsi (išskyrus tuos atvejus, kai vyriausias finansininkas apie pažeidimus įstaigos vadovą yra informavusi raštu);

22.3. jeigu priimami vykdyti ir įforminami dokumentai, susiję su operacijomis, kurios pažeidžia įstaigos veiklos funkcijas, lėšų, prekinių bei materialinių vertybių priėmimo, saugojimo bei naudojimo tvarką;

22.4. jeigu netikrinamos arba pavėluotai, neatidžiai tikrinamos atsiskaitomųjų, einamųjų ir kitų sąskaitų bankuose operacijos, atsiskaitymai su skolininkais (debitoriais), skolintojais (kreditoriais), su valstybinio socialinio draudimo įstaigomis ir biudžetu;

22.5. pavėluotai pagal kontrolės įstaigų ir teismų sprendimus išieškomas pinigines nuobaudas;

22.6. jeigu pažeidžiama trūkumų, įsiskolinimų ir kitų nuostolių išieškojimo bei nurašymo tvarka;

22.7. įstaigos veiklos sutrikimus dėl aplaidaus savo pareigų vykdymo;

22.8. švarą ir tvarką darbo vietoje;

22.9. darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, apsaugos nuo elektros reikalavimų laikymąsi.

23. Vyriausias finansininkas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir poįstatyminius aktus, tvarkydamas finansinę ir buhalterinę apskaitą, turi garantuoti buhalterinių įrašų teisingumą, savalaikį atskaitomybės parengimą.

24. Drausminę nuobaudą vyriausiajam finansininkui skiria įstaigos direktorius.

25. Už savo pareigų netinkamą vykdymą vyriausias finansininkas atsako darbo tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

26. Vyriausias finansininkas įsipareigoja neatskleisti žodžiu, raštu ar kitokiu būdu pašaliniams asmenims jokios komercinės, dalykinės, finansinės bei kitokios konfidencialios informacijos, su kuria jis buvo supažindintas arba ji tapo jam prieinama ir žinoma dirbant VšĮ Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centre.

Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 447 41 316
El. paštas:
Adresas: Jurbarko r. sav. Šimkaičių mstl. Liepų g. 4-3
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.