VšĮ Aukštaitijos siaurasis geležinkelis direktorius, pareiginės algos koeficientas 8,9-10,5 (1575-1858 Eur), priklausomai nuo įstaigos veiklos rezultatų ir pasiektų rodiklių, gali būti nustatoma kintama atlyginimo dalis iki 50 procentų.

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 69915
Skelbimo data: 2021-04-09
Konkursą inicijuojanti įstaig: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
Pareigos: VšĮ Aukštaitijos siaurasis geležinkelis direktorius, pareiginės algos koeficientas 8,9-10,5 (1575-1858 Eur), priklausomai nuo įstaigos veiklos rezultatų ir pasiektų rodiklių, gali būti nustatoma kintama atlyginimo dalis iki 50 procentų.
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Darbo vieta (miestas): Nenustatyta
Pareigybės aprašymas:
Patvirtinta
Įstaigos dalininkų susirinkime
2021 m. kovo 26 d., protokolu Nr.1

VŠĮ „AUKŠTAITIJOS SIAURASIS GELEŽINKELIS“ DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Viešosios įstaigos „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“ (toliau - Įstaiga) direktorius (toliau - Direktorius) yra įstaigos vadovas, vienasmenis Įstaigos valdymo organas.
2. Direktorius atrenkamas viešo konkurso būdu ir skiriamas į pareigas Įstaigos visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu.
3. Darbo sutartį su Direktoriumi sudaro ir nutraukia visuotinio dalininkų susirinkimo įgaliotas asmuo Įstaigos vardu.
4. Direktorius pavaldus ir atskaitingas Įstaigos visuotiniam dalininkų susirinkimui.
5. Direktorius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu ir Lietuvos Respublikos darbo kodeksais, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos turizmo įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymais, Įstaigos įstatais, visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimais, darbo tvarkos taisyklėmis, kitais teisės aktais bei šiuo pareigybės aprašymu.

II SKYRIUS
KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

6. Direktoriaus pareigas einantis asmuo privalo atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) socialinių mokslų studijų srities teisės, ekonomikos, vadybos ir verslo, viešojo administravimo, turizmo ir poilsio krypčių ar technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą.
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį kolektyvui, kuriame yra ne mažiau kaip 10 narių;
6.3. mokėti bent vieną iš šių užsienio kalbų (anglų, prancūzų, vokiečių) pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
6.4. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją;
6.5. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius, darbo teisinius santykius, viešųjų įstaigų veiklą, turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, strateginio planavimo metodiką, biudžeto sandarą, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkos apsaugos reikalavimus, transporto, turizmo veiklą gebėti šiais teisės aktais naudotis ir juos taikyti praktiniame darbe;
6.6. būti susipažinęs su Lietuvos, Panevėžio miesto, Panevėžio rajono ir Anykščių rajono savivaldybės turizmo plėtojimo strategijomis ir programomis, Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos, tarptautinių fondų, Europos bendrijos turizmo srities iniciatyvų programomis, išmanyti Panevėžio regiono turizmo savitumą, mokėti analizuoti turistinės veiklos programas - projektus;
6.7. išmanyti turizmo marketingą;
6.8. mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti įstaigos veiklą, būti kūrybiškam, gebėti spręsti problemas;
6.9. mokėti valstybinę kalbą, išmanyti dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus;
6.10. lyderystės gebėjimai, analitinis ir strateginis mąstymas, stipri orientacija į rezultatus.

III SKYRIUS
DIREKTORIAUS FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ

7. Direktorius:
7.1. vadovauja įstaigai, organizuoja įstaigos veiklą, kad būtų įgyvendinami įstaigos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;
7.2. užtikrina, kad įstaigoje būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir įstaigos įstatų;
7.3. laiku teikia dalininkams finansinių ataskaitų rinkinį ir garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;
7.4. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, jų naudojimą pagal paskirtį, veiksmingą įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
7.5. užtikrina, kad įstaigos finansiniai įsipareigojimai neviršytų jos finansinių galimybių;
7.6. organizuoja įstaigos nuosavybės teise ir kitais pagrindais valdomo turto apskaitą, bei tinkamą priežiūrą ir apsaugą;
7.7. rūpinasi įstaigos intelektiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais, organizuoja, kontroliuoja ir užtikrina atsiskaitymus su biudžeto, valstybinio socialinio draudimo įstaigomis, kreditoriais, tiekimo organizacijomis;
7.8. stebi, analizuoja įstaigos veiklos ir valdymo išteklių būklę, vertina įstaigos veiklos rezultatus, dėl veiklos tobulinimo teikia pasiūlymus dalininkams;
7.9. inicijuoja ir /ar rengia kultūrinio turizmo, edukacinius kultūrinio švietimo projektus ir programas ir užtikrina jų įgyvendinimą;
7.10. koordinuoja įstaigos vykdomas turizmo ir kultūrinio švietimo veiklas;
7.11. bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybės institucijomis, įstaigomis, dalyvauja kitų turizmo paslaugų teikėjų vykdomose turizmo veiklose;
7.12. vertina esamą turizmo aplinką, analizuoja įstaigos veiklos programas, projektus, rengia išvadas ir pasiūlymus dalininkams;
7.13. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą, atleidžia iš darbo įstaigos darbuotojus, juos skatina ir konstatuoja darbo pareigų pažeidimus;
7.14. rengia savo ir įstaigos veiklos ataskaitas ir laiku pateikia jas dalininkams;
7.15. tvirtina įstaigos darbo tvarkos taisykles, struktūrinių padalinių nuostatus, darbuotojų pareigybių aprašymus ir kitus teisės aktuose numatytus vidaus teisės aktus;
7.16. nustato darbuotojų darbo užmokestį ir tvirtina darbo apmokėjimo sąlygas, laikydamasis bendrų Lietuvos Respublikos darbo kodekso reikalavimų, kitų teisės aktų bei užtikrindamas racionalų lėšų darbo užmokesčiui naudojimą;
7.17. rūpinasi darbuotojų kvalifikacijos tobulinimu, teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja jų vertinimą;
7.18. neviršydamas savo kompetencijos leidžia įsakymus, privalomus visiems įstaigos darbuotojams, ir kontroliuoja jų vykdymą;
7.19. teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja įstaigai teisme, kitose valstybės ar savivaldybių institucijose, įstaigose;
7.20. neviršydamas savo kompetencijos įstaigos vardu sudaro sutartis, užtikrina tinkamą sutartinių įsipareigojimų vykdymą;
7.21. organizuoja nustatytu laiku ir tinkamą duomenų ir dokumentų pateikimą Juridinių asmenų registrui;
7.22. priima ir savo kompetencijos klausimais nagrinėja asmenų prašymus, pranešimus, pasiūlymus, skundus;
7.23. užtikrina saugą darbe, elektros saugą, priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų laikymąsi įstaigos veikloje;
7.24. užtikrina, kad apie ypatingus atvejus įstaigos darbo ar vykstančių renginių metu nedelsiant būtų informuojamos pagalbą teikiančios institucijos ir Įstaigos dalininkai;
7.25. laiku ir tinkamai atlieka dalininkų, įstaigos veiklos priežiūrą vykdančių institucijų, įstaigų nurodymus ir pavedimus;
7.26. teikia dalininkams, įstaigos veiklos priežiūrą vykdančioms institucijoms ir įstaigoms jų prašomą informaciją bei dokumentus;
7.27. nedelsiant praneša dalininkams apie įvykius, turinčius svarbią reikšmę Įstaigos veiklai;
7.28. teikia visuomenei informaciją apie Įstaigos veiklą;
7.29. užtikrina įstaigos interneto svetainės atitikimą teisės aktų reikalavimams ir tinkamą ir laiku įstaigos viešųjų pranešimų paskelbimą;
7.30. vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas ir dalininkų pavedimus.
8. Direktorius atsako už tai, kad funkcijos, išvardytos šiame pareigybės aprašyme, įstaigos įstatuose, kitos pareigos, nurodytos teisės aktuose, bei dalininkų ar kontroliuojančių institucijų, įstaigų pavedimai būtų atliekami tinkamai ir laiku.
Informacija apie įstaigą: Pretendentai papildomai privalo pateikti:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
2. laisvos formos deklaraciją, kad gyvenimo aprašyme nurodyti kvalifikacinių reikalavimų atitikimo duomenys yra teisingi ir prieš skiriant į pareigas pateiks juos patvirtinančius dokumentus.
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: -
El. paštas:
Adresas: Gedimino pr. 17, 01505 Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.