Visuomenės sveikatos specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 93803
Skelbimo data: 2024-02-09
Skelbimas galioja iki: 2024-02-26 (imtinai)
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Konkursą organizuojanti įstaiga: Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Pareigos: Visuomenės sveikatos specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 0,00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0,00
Darbo vieta (miestas): Šilalė
Informacija apie įstaigą: Darbo užmokestis priklauso nuo turimo išsilavinimo ir patirties. Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai: Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Ingrida Petravičienė tel. nr. 8 622 06873
el. p. ingrida.petraviciene@silalesvsb.lt
Pareigybės aprašymas:

VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTO, VYKDANČIO VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENĄ, PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro (toliau – Biuras) visuomenės sveikatos

stebėsenos specialistas (toliau - Specialistas) dirba pagal darbo sutartį.

2. Pareigybės grupė - Specialistai.

3. Pareigybės lygis - A2.

4. Pareigybės paskirtis - vykdyti bendruomenės bei vaikų ir jaunimo sveikatos stebėseną.

5. Pareigybės pavaldumas - Biuro direktoriui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Specialistas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. privalo turėti aukštąjį ar jam prilygintą sveikatos mokslų studijų krypties grupės visuomenės sveikatos studijų krypties išsilavinimą ir diplomą, patvirtinantį suteiktą sveikatos mokslų bakalauro ar aukštesnį kvalifikacinį laipsnį;

6.2. gali dirbti asmuo, turintis kitų universitetinių studijų programų baigimą patvirtinantį diplomą ir ne trumpesnę kaip 1 metų darbo patirtį visuomenės sveikatos priežiūros srityje (pagal pareigybės aprašyme išdėstytas funkcijas) per paskutinius 5 metus iki dalyvavimo konkurse į šias pareigas ir papildomai baigęs ne trumpesnius kaip 40 valandų trukmės visuomenės sveikatos srities profesinio tobulinimo kursus, kurių programos yra suderintos su Sveikatos apsaugos ministerija, ir pateikę tai įrodančius dokumentus.

7. Specialistas turi žinoti ir suprasti:

7.1. visumine (holistine) sveikatos sampratą, sveikatos stiprinimo pagrindus;

7.2. šiuolaikinę visuomenės sveikatos priežiūros sampratą, jos teoriją, tikslus, informacijos rinkimo, duomenų analizės, interpretavimo ir platinimo metodus;

7.3. Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos stebėseną, Europos Sąjungos (ES) teisės aktus, nacionalinius, ES ir Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) strateginius dokumentus, rekomendacijas, Sveikatos apsaugos ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų parengtas gaires, metodinę ir informacinę medžiagą, kitų šalių kompetentingų institucijų informaciją;

7.4. visuomenės sveikatos priežiūros sistemos, kaip sudedamosios Lietuvos sveikatos sistemos dalies, struktūrą, funkcijas;

7.5. bendruomenės dalyvavimo reikšmę, siekiant išsaugoti ir stiprinti sveikatą, jos įtraukimo į šią veiklą galimybes;

7.6. bioetikos pagrindus, informacijos konfidencialumo apsaugą;

7.7. vadybos ir sveikatos ekonomikos pagrindus;

7.8. epidemiologinių ir populiacinių tyrimų metodus;

7.9. poveikio visuomenės sveikatai vertinimo principus.

8. Specialistas turi mokėti ir gebėti:

8.1. vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną (monitoringą), rinkti, tvarkyti, analizuoti ir interpretuoti duomenis, naudojantis oficialiomis statistinėmis duomenų bazėmis, siekiant gauti išsamią informaciją apie savivaldybės bendruomenės sveikatos būklę, sveikatos rizikos veiksnius;

8.2. atsižvelgiant į vyraujančias visuomenės sveikatos problemas, įgyvendinti valstybines visuomenės sveikatos strategijas ir programas, planuoti, rengti ir įgyvendinti tikslines savivaldybės visuomenės sveikatos gerinimo priemones, vertinti jų veiksmingumą, vykdyti visuomenės sveikatos stebėsenos duomenų sklaidą;

8.3. planuoti ir atlikti savarankiškus gyventojų, aplinkos sveikatos ar sveikatos sistemos tyrimus: apibrėžti problema, formuluoti hipotezes, tyrimo tikslus ir uždavinius, pasirinki tinkamus tyrimo metodus, analizuoti ir interpretuoti gautus rezultatus, formuluoti išvadas;

8.4. teikti siūlymus politikams, sveikatos specialistams, bendruomenei, nevyriausybinėms organizacijoms ir kitoms įstaigoms sveikatos politikos, sveikatos stiprinimo, sveikatos išsaugojimo klausimais;

8.5. naudotis kompiuteriu ir kitomis informacinėmis technologijomis, išmanyti informacinės medžiagos paieškos, apibendrinimo bei perdavimo ir būdus, dirbti su kompiuterinėmis programomis MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

8.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles;

8.7. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus;

8.8. vadovautis sveikos gyvensenos nuostatomis, būti pavyzdžiu bendruomenei;

8.9. būti nepriekaištingos profesinės reputacijos: elgesys ar veikla neturi pažeisti profesinės etikos, deontologijos normų, principų ir taisyklių.

II SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

9. Šias pareigas einantis specialistas vykdo šias funkcijas:

9.1. renka, analizuoja, vertina gyventojų sveikatos rodiklius, kitus Lietuvos Respublikos teisės aktais patvirtintus duomenis;

9.1. analizuoja rajono gyventojų psichinės sveikatos pokyčius, priklausomybės ligų duomenis;

9.2. analizuoja, vertina neinfekcinių ligų, nelaimingų atsitikimų ir traumatizmo rodiklius;

9.3. vykdo apklausas, analizuoja apklausų duomenis, nustato ir įvertina rizikos faktorius, planuoja prevencines priemones;

9.3. dalyvauja organizuojant sveikatos mokymo ir ugdymo renginius;

9.4. pagal priskirtą kompetenciją rengia ir įgyvendina sveikatos stiprinimo programas ir dalyvauja projektų, finansuojamų Europos Sąjungos struktūrinių fondų, kitų nacionalinių ir tarptautinių programų bei savivaldybės biudžeto lėšomis, rengimo bei įgyvendinimo procese, vertina jų veiksmingumą;

9.5. planuoja ir atlieka bendruomenės sveikatos tyrimus, pasirenka tinkamus tyrimo metodus, analizuoja ir interpretuoja gautus rezultatus, formuluoja išvadas;

9.6. analizuoja savivaldybių gyventojų sveikatos problemų ir gyvensenos ypatumus, įvertina grėsmes žmonių grupių ir populiacijos sveikatai;

9.7. periodiškai ruošia Biuro veiklos viešinimo informaciją spaudai, televizijai, interneto svetainei ir socialiniams tinklams pagal priskirtą kompetenciją;

9.8. administruoja Biuro tinklalapi;

9.9 teikia siūlymus Biuro direktoriui dėl informacijos pateikimo politikams, sveikatos specialistams, bendruomenei, nevyriausybinėms organizacijoms ir kitoms įstaigoms sveikatos politikos ir priemonių formavimo klausimais;

9.10. planuoja, vertina ir pristato savo veiklą, ir jos rezultatus, tvarko veiklos dokumentus, rengia rekomendacijas, gyventojų sveikatos būklės stebėsenos ataskaitas ir savalaikiai pateikia Biuro direktoriui pagal įstaigos patvirtintas ir valstybinių institucijų pateiktas formas;

9.11. laikosi asmens duomenų apsaugos taisyklių, neatskleidžia konfidencialios informacijos apie vaikų ir suaugusių asmenų sveikatos būklę tretiesiems asmenims;

9.12. pagal kompetenciją atstovauja Biuro interesus įstaigose ir organizacijose;

9.13. tvarko dokumentus pagal raštvedybos reikalavimus;

9.14. rengia teisės aktų projektus;

9.15. vykdo visuomenės sveikatos stebėsenos duomenų sklaidą įvairiomis informacijos viešinimo priemonėmis; teikia metodines konsultacijas, siūlymus, rekomendacijas, sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais bendruomenei, įstaigoms, organizacijoms ir suinteresuotiems asmenims;

9.16. bendradarbiauja su valstybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, įstaigomis, vykdant duomenų rinkimą;

9.17. atsako už įstaigos raštvedybą, regia dokumentacijos planą, tvarko Biuro dokumentus, veda saugomų dokumentų apskaitą, paruošia juos saugoti, formuoja darbuotojų asmens bylas;

9.18. organizuoja ir vykdo Biuro viešuosius pirkimus, pildo mažos vertės pirkimų žurnalą, sudaro pirkimų planą, pateikia pirkimų ataskaitą bei tvarko kitus su viešaisiais pirkimais susijusius dokumentus;

9.19. rengia viešo pirkimo sutarčių projektus, skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, Viešųjų pirkimų įstatymo numatyta tvarka ir terminais;

9.20. tvarko darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos dokumentus, organizuoja Biure dirbančių ir naujai priimtų darbuotojų praktinį ir teorinį mokymą;

9.21. administruoja Biuro dokumentų valdymo sistemą „Kontora" ir elektroninių siuntų siuntimą per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo informacinę sistemą;

9.22. atsako už keliamosios platformos naudojimą, Biuro elektros ūkį ir įrenginius, savalaikį elektros ir vandens skaitiklių duomenų pateikimą vyr. buhalterei;

9.23. organizuoja ir vykdo Privalomuosius mokymus pagal kompetenciją;

9.24. pagal priskirtą kompetenciją nagrinėja piliečių skundus ir prašymus.

10. Įgyvendindamas įstaigos strateginius tikslus, savo kompetencijos klausimais vykdo kitus su Biuro funkcijomis susijusius vienkartinio pobūdžio pavedimus, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams bei kitiems teisės aktams.

IV SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

11. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako:

11.1. už savo pareigų, numatytų šiose pareigiuose nuostatuose, netinkamą vykdymą ar nevykdymą, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka;

11.2. už padarytą materialinę žalą pagal galiojantį Lietuvos Respublikos darbo bei civilinį kodeksus; 11.3. už padarytas klaidas, aplaidumą, teisių bei kompetencijos viršijimą, konfidencialios informacijos paviešinimą;

11.4. už vidaus darbo tvarkos taisyklių, saugos darbe, priešgaisrinės saugos, elektros saugos reikalavimų laikymąsi;

11.5. už profesionalų, efektyvų, patikimą ir savalaikį pavesto darbo atlikimą;

11.6. už savalaikį dokumentų pateikimą, duomenų teisingumą ir tvarkomų dokumentų saugumą;

11.7. už savalaikį veiklos vykdymo planų bei ataskaitų parengimą ir pateikimą Biuro direktoriui pagal įstaigos patvirtintas ir valstybinių institucijų pateiktas formas.

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 (449) 46765
El. paštas:
Adresas: Šilalė, Vytauto Didžiojo g. 17
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.