Visuomenės sveikatos departamento Psichikos sveikatos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 42384
Skelbimo data: 2019-09-19
Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Pareigos: Visuomenės sveikatos departamento Psichikos sveikatos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
Aktuali suvestinė redakcija
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. V-768


VISUOMENĖS SVEIKATOS DEPARTAMENTO
PSICHIKOS SVEIKATOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Visuomenės sveikatos departamento (toliau – departamentas) Psichikos sveikatos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas (pareiginės algos koeficientas – 8,7).

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga dalyvauti formuojant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ministerija) politiką priklausomybių prevencijos, ankstyvosios intervencijos ir priklausomybės ligų priežiūros klausimais.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis – sveikatos politikos formavimo priklausomybių prevencijos, ankstyvosios intervencijos ir priklausomybės ligų priežiūros srityje.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį sveikatos mokslų ar socialinių mokslų ar teisės ar verslo ir viešosios vadybos ar ugdymo mokslų studijų krypčių grupių išsilavinimą;
Keista 2019 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. V-897
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį sveikatos apsaugos ar socialinės apsaugos ar švietimo srityse ir darbo patirtį viešojo administravimo ar projektų valdymo ar nevyriausybinių organizacijų valdymo srityse;
4.3. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, vertinti ir apibendrinti kiekybinę ir kokybinę informaciją, nustatyti loginius priežastinius ryšius, apibrėžti sudėtingas problemas ir vertinti jų sprendimo alternatyvas, rengti ir pristatyti išvadas;
4.4. išmanyti įrodymais grįstos viešosios politikos, projektų ir procesų valdymo, į rezultatus orientuoto valdymo, suinteresuotųjų šalių įtraukimo principus ir gebėti juos taikyti;
4.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
4.6. mokėti dirbti Microsoft Office programinės įrangos paketu, interneto naršyklėmis;
4.7. išmanyti teisės aktų, strateginio planavimo dokumentų, ataskaitų ir kitų dokumentų rengimo ir raštvedybos taisykles bei gebėti juos rengti;
4.8. žinoti šalies ir tarptautines tendencijas ir aktualijas, svarbiausius atradimus ir žinias, gerąją užsienio šalių praktiką priklausomybių prevencijos, ankstyvosios intervencijos ir priklausomybės ligų priežiūros srityje;
4.9. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, sveikatos apsaugos sistemą, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūrą, bei išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius psichikos sveikatą.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. kaupia, sistemina, analizuoja ir vertina Lietuvos valstybės ir savivaldybių institucijų, nevyriausybinių organizacijų, mokslo ir mokymo institucijų, Europos Sąjungos (toliau – ES) ir kitų užsienio valstybių, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos, Pasaulinės sveikatos organizacijos ir kitų tarptautinių organizacijų teisės aktus, ataskaitas, rekomendacijas ir kitus dokumentus, susijusius su priklausomybių prevencija, ankstyvąja intervencija ir priklausomybės ligų priežiūra, ir teikia siūlymus dėl Lietuvos teisės aktų ir strateginio planavimo dokumentų bei ministerijos veiklos tobulinimo, rengia išvadas ir kitą susijusią informaciją;
5.2. pagal kompetenciją inicijuoja, koordinuoja, rengia ir dalyvauja rengiant bei vertina teisės aktų ir strateginio planavimo dokumentų, reglamentuojančių priklausomybių prevenciją, ankstyvąją intervenciją ir priklausomybės ligų priežiūrą projektus;
5.3. pagal kompetenciją inicijuoja, koordinuoja, rengia ir dalyvauja rengiant bei vertina priemones, skirtas strateginio planavimo dokumentų bei pavedimų įgyvendinimui priklausomybių prevencijos, ankstyvosios intervencijos ir priklausomybės ligų priežiūros srityje;
5.4. pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant priklausomybių prevencijos, ankstyvosios intervencijos ir priklausomybės ligų priežiūros srities priemones ir projektus, rengia ataskaitas;
5.5. pagal kompetenciją bendradarbiauja su skyriaus ir kitų ministerijos padalinių darbuotojais, ministerijai pavaldžiomis įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais, Lietuvos ir užsienio valstybių valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, tarptautinėmis organizacijomis, mokslo ir mokymo įstaigomis;
5.6. pagal kompetenciją dalyvauja ministerijos ir kitų institucijų darbo grupių, komisijų ar komitetų veikloje;
5.7. pagal kompetenciją dalyvauja formuojant ir rengia Lietuvos Respublikos poziciją ES Tarybos darbo grupėse, Europos Komisijos komitetuose ir kitose tarptautinėse organizacijose, ministerijos vadovybės pavedimu pristato Lietuvos Respublikos poziciją tarptautinėse organizacijose bei atstovauja ministerijai Lietuvoje ir užsienyje;
5.8. pagal kompetenciją rengia atsakymų į gyventojų, institucijų ar organizacijų skundus, prašymus ir paklausimus projektus;
5.9. laiku ir kokybiškai vykdo kitus su ministerijos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės ar departamento direktoriaus ar skyriaus vedėjo pavedimus žodžiu ar raštu, siekiant ministerijos ar skyriaus tikslų įgyvendinimo.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
__________________________
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: 8 5) 219 68 15
El. paštas: Lina Tribandytė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus specialistė, lina.tribandyte@vtd.lt