Vilniaus valdybos Vilniaus rajono aplinkos apsaugos inspekcijos vyresnysis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 55102
Skelbimo data: 2023-02-21
Skelbimas galioja iki: 2023-03-07
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Viešojo valdymo agentūra
Pareigos: Vilniaus valdybos Vilniaus rajono aplinkos apsaugos inspekcijos vyresnysis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 7.60
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,413.60
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą: Taikoma suminė darbo laiko apskaita.
Kontaktai išsamesnei informacijai:
Aldona Krikštaponienė
Telefonas: 861407622
El. paštas: aldona.krikstaponiene@aad.am.lt
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
VILNIAUS VALDYBOS
VILNIAUS RAJONO APLINKOS APSAUGOS INSPEKCIJOS
VYRESNIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – X pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus inspekcijos viršininkui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. priežiūra ir kontrolė.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. administracinių paslaugų teikimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. valstybinė gamtos išteklių naudojimo ir aplinkos apsaugos kontrolė inspekcijos kontroliuojamoje teritorijoje.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. aplinkos apsauga.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
8. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją.
9. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas.
10. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus vidutinio sudėtingumo klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų vykdymo, rengia atsakymus.
11. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą.
12. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais.
13. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją.
14. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus vidutinio sudėtingumo klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus.
15. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą.
16. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu susijusiais vidutinio sudėtingumo klausimais.
17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
18. Kontroliuoja ar fiziniai ir juridiniai asmenys laikydamiesi teisės aktų reikalavimų naudoja, atkuria žemės, žemės gelmių, paviršinių ir požeminių vandenų, aplinkos oro, kraštovaizdžio, augalijos, gyvūnijos bei kitus gamtos išteklius.
19. Kontroliuoja, ar fiziniai ir juridiniai asmenys laikosi nustatytų teršalų išmetimo ir išleidimo į aplinką bei aplinkos kokybės reikalavimų normų, tiria juridinių asmenų padarytus pažeidimus ir surašo juridinių asmenų padarytų pažeidimų protokolus.
20. Kontroliuoja ar tinkamai vykdoma gamtos išteklių naudojimo, teršalų išmetimo į aplinką, apmokestinamųjų gaminių ir pripildytos gaminių apmokestinamosios pakuotės, atliekų apskaita, ar gamintojai ir (ar) importuotojai vykdo jiems nustatytas pareigas.
21. Kontroliuoja, ar asmenys, kuriems yra išduoti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimai bei taršos leidimai, laikosi šiuose leidimuose nustatytų sąlygų ir reikalavimų, nustatytų aplinkos apsaugos normatyvų ir standartų.
22. Nustato administracinius nusižengimus, surašo administracinių nusižengimų protokolus, administracinius nurodymus bei taiko kitas administracinio poveikio priemones aplinkos apsaugos įstatymų pažeidėjams, apskaičiuoja aplinkai padarytą žalą.
23. Nustato administracinius nusižengimus, surašo administracinių nusižengimų protokolus, administracinius nurodymus bei taiko kitas administracinio poveikio priemones aplinkos apsaugos įstatymų pažeidėjams, apskaičiuoja aplinkai padarytą žalą.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

24. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
24.1. išsilavinimas – aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
25. Transporto priemonių pažymėjimai:
25.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

26. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
26.1. komunikacija - 2 lygis;
26.2. analizė ir pagrindimas - 3 lygis;
26.3. patikimumas ir atsakingumas - 2 lygis;
26.4. organizuotumas - 2 lygis;
26.5. vertės visuomenei kūrimas - 2 lygis.
27. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
27.1. informacijos valdymas - 2 lygis;
27.2. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 2 lygis.


Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Gražina Čekolytė
Telefonas: +37052196830; +37067286453
El. paštas: grazina.cekolyte@vva.gov.lt
Adresas: Vilnius, Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.