Vilniaus teritorinio skyriaus vyresnysis specialistas (pareiginės algos koeficientas - 8,5) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 42692
Skelbimo data: 2019-10-23
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybinė energetikos reguliavimo taryba
Pareigos: Vilniaus teritorinio skyriaus vyresnysis specialistas (pareiginės algos koeficientas - 8,5) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Valstybinės energetikos reguliavimo

tarybos pirmininko

2019 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. O1E-131

VILNIAUS TERITORINIO SKYRIAUS

VYRESNIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vilniaus teritorinio skyriaus vyresnysis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PAREIGYBĖS PASKIRTIS

2. Vilniaus teritorinio skyriaus (toliau – Skyrius) vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti Lietuvos Respublikos energetikos objektų, energetikos (šilumos) įrenginių valstybinę kontrolę, siekiant užtikrinti saugų ir patikimą šilumos energetikos sistemų veikimą, energijos gamybą, perdavimą, skirstymą ir tiekimą Skyriui priskirtoje teritorijoje.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis – Lietuvos Respublikos energetikos objektų ir įrenginių (šilumos) valstybinė kontrolė.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;

4.2. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymais, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) priimtais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šilumos sektorių, bei teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, procesinę, civilinę ir administracinę teisę, gebėti juos taikyti praktiškai;

4.3. gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas bei siūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.4. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

4.5. būti gerai susipažinęs su dokumentų rengimo taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai;

4.6. mokėti dirbti Microsoft Office kompiuterinėmis programomis;

4.7. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. kontroliuoja energetikos objektų, šilumos įrenginių techninę saugą, eksploatavimą, energijos gamybos, skirstymo, tiekimo bei vartojimo efektyvumą, analizuoja energetikos įmonių veiklą dėl energijos nuostolių mažinimo tinkluose, duoda nurodymus pašalinti pastebėtus trūkumus;

5.2. atlieka teisės aktuose nustatytų šilumos energijos kokybės reikalavimų kontrolę;

5.3. dalyvauja tikrinant naujai statomų ar rekonstruojamų energetikos objektų (statinių) projektus;

5.4. pagal Tarybos kompetenciją tikrina energetikos objektų (statinių) ir kitų statinių su energetikos inžinerinėmis sistemomis ir energetikos įrenginiais atitiktį statinio projektui, nustato, ar tinkamai įvykdyti statinio projekto sprendimai, kurie lemia statinio atitiktį esminiams reikalavimams, ir įvertina statinio šilumos įrenginių tinkamumą naudoti; dalyvauja kitų valstybės institucijų sudarytų statybos užbaigimo komisijų darbe;

5.5. teikia išvadas dėl energetikos įrenginių (šilumos) eksploatavimo veiklai atestatų išdavimo, kontroliuoja, ar laikomais atestatuose nustatytos veiklos vykdymo sąlygų bei teisės aktų reikalavimų;

5.6. pagal kompetenciją konsultuoja ir teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims šilumos sektoriaus klausimais; sprendžia ginčus tarp paklausėjo ir teikėjo dėl paklausimo aiškumo ar pagrįstumo arba pateiktos informacijos atitikties paklausimui;

5.7. tikrina energetikos įmonių valstybės institucijoms ir (ar) vartotojams teikiamą informaciją, vertina jos patikimumą, nepažeisdamas komercine (gamybine) ar profesine paslaptimi laikomos informacijos apsaugos reikalavimų;

5.8. tiria energetikos objektų, šilumos įrenginių avarijas ir jų darbo sutrikimus;

5.9. dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus darbe, buityje, susijusius su šilumos energijos vartojimu;

5.10. ne teismo tvarka nagrinėja vartotojų ir energetikos įmonių vartojimo ginčus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių naudojimo, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo, energijos taupymo paslaugų teikimo; taip pat nagrinėja skundus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių techninės saugos, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, dėl prisijungimo prie energetikos objektų ar įrenginių, atsijungimo nuo jų techninių sąlygų ir kitų teisės aktuose nustatytų reguliuojamos energetikos veiklos reikalavimų laikymosi;

5.11. vertina ir rengia išvadas dėl galimai perteklinių techninių sąlygų panaikinimo, kai nepriklausomas šilumos gamintojas nesutinka su prijungimo sąlygomis;

5.12. kontroliuoja, kaip laikomasi energetikos šilumos eksploatavimo veiklai atestatuose nustatytos veiklos sąlygų; esant teisės aktų pažeidimams, teikia siūlymus dėl energetikos įrenginių eksploatavimo veiklai atestatų galiojimo sustabdymo ar panaikinimo;

5.13. pagal Tarybos kompetenciją kontroliuoja teisės aktuose nustatytų statinių saugos ir paskirties reikalavimų laikymąsi įrengiant (statant) ir rekonstruojant energetikos objektus ir įrenginius bei įvertina jų atitiktį projektui;

5.14. atlieka administracinio nusižengimo tyrimą ir surašo administracinio nusižengimo protokolą;

5.15. atlieka periodinius daugiabučių namų šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų patikrinimus dėl jų atitikties privalomiesiems reikalavimams bei tvarko su šiais tikrinimais susijusią informaciją ir dokumentaciją dokumentų valdymo sistemoje;

5.16. kontroliuoja pastatų šildymo sistemų su didesnės kaip 20 kW vardinės atiduodamosios galios šildymo katilais ir (ar) pastatų oro kondicionavimo sistemų, kurių vardinė atiduodamoji galia didesnė kaip 12 kW energetinio efektyvumo tikrinimo procesą bei tvarko su šios funkcijos vykdymu susijusią duomenų bazę;

5.17. kontroliuoja teisės aktuose nustatytas energijos išteklių ir energijos tiekimo ir vartojimo apribojimo priemones, kai šalyje įvedama ekstremali energetikos padėtis;

5.18. planuoja savo darbą ir atsiskaito už jį Tarybos nustatyta tvarka;

5.19. vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

____________________

Susipažinau

_________________

(parašas)

_________________

(vardas ir pavardė)

_________________

(data)

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: (8 5) 219 6812
El. paštas: Eglė Karlonaitė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus vyr. specialistė, egle.karlonaite@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.