Vilniaus skyriaus Vyriausiasis specialistas, koef. 7,1 (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 42158
Skelbimo data: 2019-08-15
Konkursą organizuojanti įstaiga: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos
Pareigos: Vilniaus skyriaus Vyriausiasis specialistas, koef. 7,1 (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos direktoriaus
2018-12-21 įsakymu Nr. P-577 (2019 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. P - 268 redakcija)

VILNIAUS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vilniaus skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. SKYRIUS
PAREIGYBĖS PASKIRTIS

2. Vilniaus skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti kultūros paveldo apsaugos tvarkybos administravimo funkcijas skyriaus veiklos teritorijoje.

III. SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities - nekilnojamojo kultūros paveldo ir kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos funkcijas.

IV. SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1 turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą paveldo studijų arba istorijos krypties, arba architektūros, arba inžinerijos mokslų, arba fizinių mokslų krypčių grupės išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį);
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį 4.1 punkte nurodytose srityse;
4.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Lietuvos Respublikos Seimo priimtus teisės aktus, Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, kultūros paveldo apsaugą, saugomas teritorijas, teritorijų planavimą, statybą;
4.4. mokėti skaityti ir analizuoti statybos projektus, tvarkybos projektus bei teritorijų planavimo dokumentus, valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas;
4.5. mokėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, gebėti bendrauti;
4.6. išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles, mokėti taikyti jas praktikoje.


V. SKYRIUS
PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. pagal kompetenciją užtikrina, kad Skyriaus priimami administraciniai sprendimai ir administraciniai aktai neprieštarautų Lietuvos Respublikos Konstitucijai, įstatymams, Lietuvos Respublikos Seimo priimtiems teisės aktams, Lietuvos Respublikos tarptautinėms sutartims, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams ir kitiems teisės aktams, reglamentuojantiems valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, kultūros paveldo apsaugą, saugomas teritorijas, teritorijų planavimą, statybą;
5.2. teikia į Skyrių besikreipiantiems asmenims metodinę pagalbą dėl kultūros paveldo apsaugos, teritorinio padalinio vedėjo pavedimu nagrinėja jų skundus, prašymus, pranešimus, rengia atsakymų projektus ir teikia juos Skyriaus vedėjui;
5.3. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nustatytu terminu teikia išvadas, ar valdytojų, ketinančių vykdyti kultūros paveldo objektų tvarkybą, parengti projektiniai siūlymai ar planuojami atlikti tvarkybos darbai atitinka paveldosaugos reikalavimus;
5.4. rengia ir išduoda pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą privalomus specialiuosius paveldosaugos reikalavimus ir raštiškus pritarimus, pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymą privalomas teritorijų planavimo sąlygas, pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą privalomas tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo sąlygas;
5.5. rengia motyvuotas išvadas ir priima sprendimus dėl parengtų teritorijų planavimo dokumentų sprendinių suderinimo pagal Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) išduotas planavimo sąlygas, tikrina, ar rengiami teritorijų planavimo dokumentai atitinka paveldosaugos reikalavimus, ar šių dokumentų planavimo tikslai neprieštarauja įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms;
5.6. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka derinimus, kai valstybei nuosavybės teise priklausančiame kultūros paveldo objekte organizuojami masiniai renginiai, jų metu naudojami laikinieji statiniai, įrenginiai ar techninės priemonės;
5.7. sprendžia, ar Skyrius turi duoti sutikimą Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 19 str. 6 d. ir 20 str. 2 d. nustatytais atvejais;
5.8. pagal savo kompetenciją atlieka planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo subjekto funkcijas, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu;
5.9. kaupia, tvarko, sistemina ir skleidžia žinias apie kultūros paveldą;
5.10. bendradarbiauja su savivaldybių paveldosaugos padaliniais, kitomis valstybės ir savivaldybės institucijomis ir įstaigomis, asociacijomis, fondais ir kitomis viešosiomis įstaigomis kultūros paveldo apsaugos klausimais;
5.11. Skyriaus vedėjui pavedus, rengia procesinius bei kitus dokumentus teismams ir kitoms teisėsaugos institucijoms. Departamento direktoriui įgaliojus, atstovauja Departamentui teismuose ir kitose teisėsaugos institucijose;
5.12. Skyriaus vedėjui pavedus, teikia informaciją Departamentui apie kultūros paveldą;
5.13. Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja organizuojant su kultūros paveldu supažindinančius ir jį garsinančius renginius;
5.14.teikia Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu ir Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymu pagrįstus apsaugos reikalavimus fiziniams ir juridiniams asmenims;
5.15. sudaro ir išduoda kultūros paveldo objektų apsaugos reglamentus, kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos reglamentus;
5.16. atstovauja Departamentui statybos užbaigimo komisijose, nuolatinėse statybos ir kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų priėmimo, teritorijų planavimo komisijose;
5.17. rengia leidimus tvarkomiesiems paveldosaugos darbams atlikti ir teikia Skyriaus vedėjui pasirašyti;
5.18. teikia Skyriaus vedėjui savo veiklos ataskaitas;
5.19. vykdo kitus, su Skyriaus ir Departamento funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus.


VI. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

___________________

Susipažinau:(parašas)


(vardas, pavardė)


(data)
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
Telefonas: 8 2717382
El. paštas: Kristina Golubauskaitė-Šapošnikovienė,VTD prie VRM, kristina.golubauskaite-saposnikoviene@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.