Vilniaus skyriaus vedėjas, koef. 11 (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 41969
Skelbimo data: 2019-07-08
Konkursą organizuojanti įstaiga: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos
Pareigos: Vilniaus skyriaus vedėjas, koef. 11 (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos
direktoriaus 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. P-577 (2019 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. P-268 redakcija)


VILNIAUS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vilniaus skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

2. Vilniaus skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjo pareigybės paskirtis yra organizuoti Skyriaus veiklą bei jam vadovauti, Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) vykdant nekilnojamojo kultūros paveldo ir kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos nacionalinę politiką bei teisės aktų nustatytas nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos valstybinio administravimo funkcijas Skyriaus veiklos teritorijoje.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities - kultūros paveldo apsaugos užtikrinimo - funkcijas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį istorijos arba paveldo studijų, arba archeologijos, arba menotyros studijų, arba architektūros, arba teisės, arba inžinerijos mokslų, arba fizinių mokslų, arba verslo ir viešosios vadybos krypčių išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį bei 1 metų darbo patirtį, susijusią su 4.1 punkte nurodytomis studijų kryptimis;
4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, nekilnojamojo kultūros paveldo ir kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą, saugomų teritorijų apsaugą, teritorijų planavimą, statybą, administracinę teisę ir gebėti juos taikyti praktikoje;
4.4. išmanyti Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius kultūros vertybių apsaugos sistemos funkcionavimą;
46.5. išmanyti teisės aktų rengimo taisykles, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, mokėti taikyti jas praktikoje;
4.6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo bei Skyriaus veiklą, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. pagal Departamentui teisės aktų suteiktą kompetenciją užtikrina Skyriuje Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, nekilnojamojo kultūros paveldo ir kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą, saugomų teritorijų apsaugą, teritorijų planavimą, statybą, administracinę teisę, dokumentų rengimą, tvarkymą bei Departamento direktoriaus įsakymų ir pavedimų vykdymą, pagal Departamento kompetenciją metodiškai vadovauja kultūros paveldo apsaugai;
5.2. teikia pavedimus Skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, kontroliuoja, kad šie pavedimai būtų laiku ir tinkamai, pagal teisės aktų reikalavimus, įvykdyti;
5.3. kontroliuoja Skyriaus valstybės tarnautojų darbą, vertina darbo kokybę ir atitikimą teisės aktų nustatytiems reikalavimams, teisės aktų nustatyta tvarka vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
5.4. teikia Departamento direktoriui, Departamento direktoriaus pavaduotojui, kuriam pavaldūs teritorinių skyrių vedėjai, informaciją ir su ja susijusius dokumentus apie Skyriaus valstybės tarnautojų galimai padarytus tarnybinius nusižengimus ar darbo drausmės pažeidimus, teikia siūlymus dėl tarnybinių ar drausminių nuobaudų jiems skyrimo;
5.5. pagal Departamentui teisės aktų suteiktą kompetenciją konsultuoja Skyriaus ir Departamento valstybės tarnautojus ir darbuotojus dėl Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių viešąjį administravimą, nekilnojamojo kultūros paveldo ir kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą, saugomų teritorijų apsaugą, teritorijų planavimą, statybą, administracinę teisę bei dokumentų rengimą ir tvarkymą taikymo, sprendžia Skyriaus ir Departamento kompetencijai priskirtus klausimus;
5.6. rengia Skyriaus valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų projektus ir teikia juos Departamento Juridinio skyriaus Personalo administravimo ir dokumentų poskyriui;
5.7. pasirašo Skyriaus parengtus ir siunčiamus raštus;
5.8. nagrinėja į Skyrių besikreipiančių fizinių ir juridinių asmenų skundus, prašymus, pranešimus;
5.9. kreipiasi į Departamentą dėl vertingųjų savybių nustatymo ir apsaugos suteikimo nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktuose pažymėtiems vertingųjų savybių požymių turintiems objektams, kai juose numatomi statybos darbai; teikia siūlymus Departamentui inicijuoti kultūros vertybių įregistravimą Kultūros vertybių registre (toliau – Registras), inicijuoti kultūros paveldo objektų skelbimą saugomais valstybės ir savivaldybės paveldosaugos padaliniams inicijuoti kultūros paveldo objektų skelbimą saugomais savivaldybės;
5.10. teikia siūlymus Departamentui priimti sprendimą inicijuoti aptiktos vertingosios savybės atskleidimą, nustatymą ir kultūros paveldo objektų apsaugos reikalavimų patikslinimą;
5.11. kreipiasi į Departamentą dėl nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ar vietovių vertingųjų savybių ir reikšmingumo nustatymo ar patikslinimo, kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijų ribų apibrėžimo ar patikslinimo ir Registro duomenų patikslinimo;
5.12. dalyvauja rengiant, vizuoja ir teikia Departamentui su valstybės saugomų kultūros paveldo objektų ir šių objektų teritorijose bei apsaugos zonose esančių sklypų ar nekilnojamųjų daiktų valdytojais sudaromų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų apsaugos sutarčių projektus;
5.13. organizuoja Skyriuje kultūros paveldo objektų ir kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos reglamentų sudarymą ir išdavimą;
5.14. organizuoja Skyriuje tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo sąlygų, specialiųjų paveldosaugos reikalavimų parengimą ir išdavimą, tvirtina parašu teritorinio skyriaus išduodamus specialiuosius paveldosaugos reikalavimus ir pasirašo tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektavimo sąlygas;
5.15. organizuoja Skyriuje sąlygų teritorijų planavimo dokumentams rengti parengimą ir išdavimą, tvirtina sąlygas teritorijų planavimo dokumentams rengti;
5.16. organizuoja sąlygų žemės darbams nustatymą;
5.17. organizuoja Skyriuje išvadų, ar valdytojų, ketinančių vykdyti kultūros paveldo objektų tvarkybą, parengti projektiniai siūlymai ar planuojami atlikti tvarkybos darbai atitinka paveldosaugos reikalavimus, parengimą ir teikimą;
5.18. organizuoja Skyriuje sprendimų dėl parengtų teritorijų planavimo dokumentų sprendinių suderinimo pagal Departamento išduotas planavimo sąlygas, priėmimą, tikrina, ar rengiami teritorijų planavimo dokumentai atitinka paveldosaugos reikalavimus, ar šių dokumentų planavimo tikslai neprieštarauja įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms;
5.19. organizuoja Skyriuje derinimų, kai valstybei priklausančiame kultūros paveldo objekte organizuojami masiniai renginiai, jų metu naudojami laikinieji statiniai, įrenginiai ar techninės priemonės, atlikimą, priima sprendimus dėl kultūros paveldo objekto lankymo ribojimo, jei lankymo intensyvumas žaloja jo vertingąsias savybes, kelia tiesioginę kultūros paveldo objekto sužalojimo grėsmę;
5.20. organizuoja Skyriuje pagal Departamentui teisės aktų nustatytą kompetenciją sutikimų, numatytų Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 19 str. 6 d., davimą;
5.21. organizuoja Skyriuje leidimų tvarkomiesiems paveldosaugos darbams atlikti išdavimą bei juos pasirašo, organizuoja šių darbų priėmimą;
5.22. Departamento direktoriui įgaliojus, atstovauja Departamentui statybos užbaigimo komisijose ar komisijose, kuriose atliekamas teritorijų planavimo dokumentų derinimas, specialiųjų reikalavimų suderinamumo komisijose;
5.23. organizuoja Skyriuje nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo organizatoriaus funkcijų atlikimą;
5.24. pagal Departamento kompetenciją organizuoja Skyriuje teritorijų planavimo dokumentų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo subjekto funkcijų atlikimą;
5.25. organizuoja Skyriuje planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo subjekto funkcijų atlikimą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu;
5.26. organizuoja Skyriuje veiklos teritorijoje kontrolę, kaip valstybės saugomų kultūros paveldo objektų ir šių objektų teritorijose bei apsaugos zonose esančių sklypų ar nekilnojamųjų daiktų valdytojai laikosi teisės aktų nustatytų nekilnojamojo kultūros paveldo ir kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos reikalavimų, nekilnojamojo kultūros paveldo objektų apsaugos sutartyse nustatytų įsipareigojimų ir kitų sąlygų;
5.27. organizuoja Skyriaus veiklos teritorijoje kontrolę, kaip atliekama kultūros paveldo objektų tvarkyba ir priežiūra, kaip vykdomas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas ir kiti kultūros paveldo apsaugą reglamentuojantys teisės aktai, ar nepažeidžiami šie teisės aktai;
5.28. organizuoja Skyriaus veiklos teritorijoje teisės aktų nustatyta tvarka darbų vykdymo kontrolę ir priima sprendimus dėl darbų stabdymo, jei išaiškėja, kad buvo pažeisti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo reikalavimai ar kitais teisės aktų numatytais atvejais;
5.29. organizuoja Skyriaus veiklos teritorijoje esančiuose draustiniuose, rezervatuose ir valstybiniuose parkuose nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos kontrolės vykdymą, bendradarbiaujant su Saugomų teritorijų direkcijomis;
5.30. organizuoja Skyriaus veiklos teritorijoje esančių kilnojamųjų kultūros vertybių, įrašytų į Registrą, valstybinės apsaugos politikos įgyvendinimą;
5.31. organizuoja Skyriaus atstovo dalyvavimą, Restauravimo tarybai kontroliuojant į Registrą įrašytų kilnojamųjų kultūros vertybių, taip pat tokių vertybių, kurios yra viena iš nekilnojamojo kultūros paveldo statinio vertingųjų savybių (dailės kūrinių) ir dailės nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbų procesą ir kokybę;
5.32. organizuoja kilnojamųjų kultūros vertybių, įrašytų į Registrą, pasų išdavimą;
5.33. organizuoja Skyriaus veiklos teritorijoje patikrinimus, kaip laikomasi kilnojamųjų kultūros vertybių, įrašytų į Registrą, apsaugos reikalavimų ir apsaugos reglamento;
5.34. užtikrina, kad per tris darbo dienas nuo sužinojimo dienos Departamentui raštu būtų pateikta informacija apie Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymų pažeidimus ir nustatytus kultūros vertybių sužalojimo atvejus;
5.35. organizuoja Skyriuje procesinių bei kitų dokumentų teismams ir kitoms teisėsaugos institucijoms rengimą ir teikimą, arba pats rengia ir teikia Departamentui procesinių ir kitų dokumentų teismams ir teisėsaugos institucijoms projektus, pagal Departamento direktoriaus įgaliojimą atstovauja Departamentui visuose teismuose ir kitose teisėsaugos institucijose, rengia, pasirašo ir teikia Skyriaus vardu procesinius dokumentus teismams ir teisėsaugos institucijoms, veda bylas, susijusias su nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių skyriaus veiklos teritorijoje, apsauga;
5.36. teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir skiria nuobaudas už administracinius nusižengimus;
5.37. organizuoja ir, suderinus su Departamento Kontrolės skyriumi, teikia Departamentui stebėsenos apibendrinimą ir prognozavimą Skyriaus veiklos teritorijos mastu;
5.38. Departamento direktoriaus pavedimu organizuoja su kultūros paveldu supažindinančius ir jį garsinančius renginius, bendradarbiauja su visuomenės informavimo priemonėmis;
5.39. darbo tvarka keičiasi informacija, reikalinga Departamento struktūrinių padalinių funkcijoms vykdyti, su kitais Departamento struktūriniais padaliniais, bendradarbiauja su savivaldybių paveldosaugos padaliniais, kitomis valstybės ir savivaldybės institucijomis ir įstaigomis, asociacijomis, fondais ir kitomis viešosiomis įstaigomis kultūros paveldo apsaugos klausimais;
5.40. Departamento direktoriaus nustatyta tvarka arba pavedimu teikia Departamentui savo bei vadovaujamo Skyriaus veiklos planus ir ataskaitas bei kitą informaciją, reikalingą metiniams Departamento veiklos planams ir ataskaitoms rengti;
5.41. esant būtinybei pats atlieka Skyriaus nuostatuose ar kituose teisės aktuose Skyriui nustatytas funkcijas ar pavaldžių padalinio valstybės tarnautojų ar darbuotojų pareigybių aprašymuose nustatytas funkcijas;
5.42. teikia Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais pagrįstus kultūros paveldo apsaugos reikalavimus fiziniams ir juridiniams asmenims;
5.43. pagal Departamento kompetenciją organizuoja juridinių asmenų kilnojamųjų daiktų, turinčių kultūrinę vertę, sąrašų tikrinimą ir teisės aktų nustatyta tvarka siūlo juos įrašyti į Registrą;
5.44. siūlo juridiniams ir fiziniams asmenims, padariusiems žalą nekilnojamosioms kultūros vertybėms neteisėtais veiksmais kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ar apsaugos zonose, kultūros paveldo vietovėse atkurti iki sužalojimo buvusią būklę ir atlyginti patirtus nuostolius; siūlo juridiniams ir fiziniams asmenims atlyginti žalą, ją padariusiems dėl netinkamo į Registrą įrašytų kilnojamųjų kultūros vertybių restauravimo ir konservavimo, netinkamo saugojimo ir naudojimo; pasirašo ir teikia ieškinius teismui dėl žalos atlyginimo ir išieškojimo, kilnojamųjų kultūros vertybių įrašytų į Registrą paėmimo visuomenės poreikiams ar netinkamai laikomų kultūros paveldo objektų paėmimo valstybės nuosavybėn;
5.45. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nuostatomis organizuoja Skyriuje ūkio subjektų konsultavimą ir metodinės pagalbos teikimą Departamento kompetencijos klausimais ir kitų prevencinių veiksmų, skirtų užkirsti kelią galimiems teisės aktų pažeidimams, atlikimą;
5.46. organizuoja ūkio subjektų planinius ir neplaninius patikrinimus pagal Departamento direktoriaus nustatytas taisykles;
5.47. organizuoja reklamos kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose bei apsaugos zonose įrengimo reikalavimų laikymosi kontrolę;
5.48. kontroliuoja, kaip laikomasi Prekybos antikvariniais daiktais taisyklių; vadovaujantis Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi organizuoja asmenų, kurie verčiasi ūkine komercine veikla, susijusia su prekyba kilnojamosiomis kultūros vertybėmis ir (ar) antikvariniais daiktais, veiklos priežiūrą, susijusią su pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimu;
5.49. dalyvauja rengiant nekilnojamojo kultūros paveldo ir kilnojamųjų kultūros vertybių, įrašytų į Registrą, apsaugą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus kitų institucijų parengtiems įstatymų ir kitų teisės aktų projektams, dalyvauja ir atstovauja Departamentą valstybės institucijų sudarytose darbo grupėse ar kitose valstybės ir savivaldybių institucijose, kiek tai susiję su Skyriaus veiklos teritorijoje esančia kultūros paveldo apsaugos veikla;
5.50. dalyvauja įgyvendinant kovos su korupcija programą, informuoja tiesioginį vadovą apie atsiradusią korupcijos pasireiškimo riziką ar galimą viešų ir privačių interesų konfliktą Skyriuje;
5.51. vykdo kitus, su Skyriaus ir Departamento funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus.


VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriaus pavaduotojui pagal kuravimo sritį.
____________________________________________

Susipažinau:


(parašas)


(vardas, pavardė)


(data)
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: (8 5) 219 68 08
El. paštas: Vaiva Apanavičiūtė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus vyr. specialistė, vaiva.apanaviciute@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.