Vilniaus skyriaus klientų aptarnavimo specialistas (pareiginės algos koeficientas – 0,97 – 1731,84 Eur neatskaičiavus mokesčių). Darbo vieta Vilniuje.

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 96906
Skelbimo data: 2024-06-10
Skelbimas galioja iki: 2024-06-25 (imtinai)
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Vilniaus skyriaus klientų aptarnavimo specialistas (pareiginės algos koeficientas – 0,97 – 1731,84 Eur neatskaičiavus mokesčių). Darbo vieta Vilniuje.
Pareiginės algos koeficientas: 0,97
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1731,84
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą: Išsamesnės informacijos teirautis Administravimo skyriaus personalo specialisto Giedriaus Mikulsko, tel. Nr. (8 5) 219 8408 arba el. paštu giedrius.mikulskas@migracija.gov.lt
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Migracijos departamento prie

Lietuvos Respublikos

vidaus reikalų ministerijos

direktoriaus 2024 m. sausio 22 d.

įsakymu Nr. 3K-32

VILNIAUS SKYRIAUS KLIENTŲ APTARNAVIMO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

  1. Vilniaus skyriaus (toliau – skyrius) klientų aptarnavimo specialistas, darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, yra specialistų grupės pareigybė.
  2. Pareigybės lygis – A2.
  3. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus patarėjui, kurio specialioji veiklos sritis – paslaugos ir aptarnavimas.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

  1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;

4.2. mokėti anglų ir (arba) rusų kalbą B1 lygiu;

4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius asmenų aptarnavimo, Lietuvos Respublikos pilietybės, asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų ir užsieniečių teisinės padėties klausimus;

4.4. mokėti dirbti „Microsoft Windows“ operacinėmis sistemomis ir „Microsoft Office“ raštinės programų paketu;

4.5. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

  1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

5.1. priima ir aptarnauja Lietuvos Respublikos piliečius asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų klausimais arba užsieniečius Lietuvos Respublikos pilietybės ir užsieniečių teisinės padėties klausimais;

5.2. teikia informaciją tiesiogiai į skyrių atvykusiems klientams;

5.3. priima asmenų skundus, prašymus, pareiškimus ir kitus dokumentus;

5.4. kai yra būtinybė, priima ir aptarnauja asmenis nuotolinėse darbo vietose;

5.5. pagal nustatytą tvarką vyksta pas asmenis, kurie negali patys atvykti į skyrių pateikti prašymų ar atsiimti išrašytų dokumentų.

  1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Migracijos departamento veikla susijusius pavedimus.
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8 5) 271 71 12
El. paštas: info@migracija.gov.lt
Adresas: L. Sapiegos g. 1, LT-10312 Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.