Vilniaus regiono grupės NT valdytojas (neterminuota darbo sutartis, bazinis darbo užmokestis nuo 1000 Eur (neto)

Skelbimo nr.: 60777
Skelbimo data: 2019-10-03
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės įmonė Turto bankas
Pareigos: Vilniaus regiono grupės NT valdytojas (neterminuota darbo sutartis, bazinis darbo užmokestis nuo 1000 Eur (neto)
Pareigybės aprašymas:

Darbo pobūdis:

 • palaiko ryšį su Turto banko valdomo nekilnojamojo turto naudotojais, siekia suprasti jų lūkesčius ir problemas, esant poreikiui, kreipiasi į atitinkamus Turto banko struktūrinius padalinius arba pats imasi priemonių problemoms spręsti;
 • perduoda informaciją Turto valdymo departamento Turto valdymo ir klientų aptarnavimo skyriaus Vilniaus regiono grupės techninės priežiūros vadovams dėl paslaugų reikalingumo ir būtinumo, prekių ir darbų įsigijimo nekilnojamojo turto objektų priežiūrai (eksploatacijai) užtikrinti ir kitoms paslaugoms teikti, valdant, naudojant nekilnojamąjį turtą;
 • teikia pasiūlymus Grupės vadovui dėl savo žinioje esančių nekilnojamojo turto objektų pardavimo, nuomos ar suteikimo panaudai tikslingumo;
 • atstovauja Turto banką atitinkamo regiono įvairiose įstaigose ir institucijose, kiek to reikia funkcijų įgyvendinimui;
 • dalyvauja pastatų, statinių modernizavimo atnaujinimo projektų rengimo grupėse, savo kompetencijos ribose teikdami pasiūlymus;
 • tvarko ir sistemina duomenis apie Turto banko patikėjimo teise valdomą Turto banko informacinėse sistemose;
 • renka ir sistemina informaciją Turto banko patikėjimo teise valdomų pastatų valdymo klausimais;
 • inicijuoja NT valdytojui priskirtų nekilnojamojo turto objektų draudimą;
 • dalyvauja valstybės nekilnojamojo turto perėmimo procese;
 • atsižvelgia ir reaguoja į turto naudotojų pastebėjimus dėl paslaugų teikimo bei vykdomų paslaugų kokybės;
 • organizuoja atlygintinų nekilnojamojo turto administravimo paslaugų teikimą klientams;
 • dalyvauja susitikimuose su Turto banko pastatų naudotojais valdymo, paslaugų teikimo kokybės klausimais;
 • įgyvendina klientų aptarnavimo, kokybės užtikrinimo, veiklos vertinimo, rizikų valdymo ir kitus veiklos palaikymo reikalavimus vykdant veiklą;
 • rengia objektų perdavimo-priėmimo aktus kitiems subjektams;
 • aprodo klientams Turto banko patikėjimo teise valdomus nekilnojamojo turto objektus (išskyrus objektus, skirtus parduoti);
 • derina klientui reikalingų paslaugų sąrašą, paslaugų intensyvumą, kiekius;
 • derina su klientu naudojamus plotus ir perduoda informaciją už sutarčių sudarymą atsakingiems darbuotojams;
 • inicijuoja ir derina klientų perkėlimą iš vienų patalpų į kitas, mažinant Turto banko patikėjimo teise valdomus laisvus plotus;
 • periodiškai vizituoja klientus pagal Turto banko vidaus teisės aktus;
 • įvykus avarinei situacijai renka informaciją apie nekilnojamajam turtui padarytą žalą bei atlieka kitus būtinus veiksmus;
 • nagrinėja Turto bankuoi adresuotus ir NT valdytojui išnagrinėti nukreiptus jurdinių ir fizinių asmenų skundus, pareiškimus, pasiūlymus ar prašymus bei ruošia į juos atsakymų ar išvadų projektus;
 • saugo su Skyriaus / Grupės veikla susijusių dokumentų originalus bei nustatytais terminais ir tvarka perduoda šiuos dokumentus saugoti Turto banko archyvui;
 • periodiškai atsiskaito atitinkamos Grupės vadovui ir (ar) Skyriau vadovui už NT valdytojams pavestų užduočių vykdymą;
 • atstovauja Turto banką organizuojamuse įvairių komisijų, darbo grupių veikloje, įvairaus lygio pasitarimuose Turto banko generalinio direktoriaus, generalinio direktoriaus pavaduotojo veiklai (toliau – Pavaduotojo veiklai), Deparatmento direktoriaus, Skyriaus vadovo ir / ar Grupės vadovo pavedimu;
 • Turto banko generalinio direktoriaus, Pavaduotojo veiklai, Departamento direktoriaus ir Skyriaus/ Grupės vadovo nurodymu vykdo kitas su jo specialybe, kvalifikacija, darbu ir pareigomis tiesiogiai susijusias funkcijas

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • ne žemesnis nei aukštasis neuniversitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas;
 • ne mažesnė kaip 2 metų darbo patirtis nekilnojamojo turto valdymo ir NT klientų aptarnavimo srityje;
 • geras Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, išmanymas ir gebėjimas juos taikyti praktikoje;
 • gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu bei gebėjimas kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;
 • geri darbo su „Microsoft Office“ programiniu paketu ir su organizacine technika įgūdžiai;
 • vairuotojo pažymėjimas (B kategorija);
 • iniciatyvumas, darbštumas, pareigingumas, orientacija į rezultatą.

Privalumai:

 • darbo patirtis statinių priežiūros ir eksploatavimo srityje;
 • geros anglų, prancūzų ar vokiečių kalbos žinios (ne žemesniu nei B1 lygiu).
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Kęstučio g. 45
Telefonas: 8 5 2780912
El. paštas: jurgita.dunauskiene@turtas.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.