Vilniaus klientų aptarnavimo departamento Vyriausiasis specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 71383
Skelbimo data: 2021-06-09
Skelbimas galioja iki: 2021-06-23
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Vilniaus klientų aptarnavimo departamento Vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 5.20
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 920.40
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą: Pareiginės algos koeficientas:

Bandomuoju laikotarpiu nuo 5,2 iki 5,5;
Bandomajam laikotarpiui pasibaigus nuo 6,7 iki 7. Darbo vieta-Vilnius
Pareigybės aprašymas:
VILNIAUS KLIENTŲ APTARNAVIMO DEPARTAMENTO
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Vilniaus klientų aptarnavimo departamento vyriausiojo specialisto pareigybė yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas) ir ši pareigybė priskirta Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių I grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Vilniaus klientų aptarnavimo departamento (toliau – Departamentas) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga koordinuoti Departamentui pavaldžių klientų aptarnavimo skyrių (toliau – Skyriai) veiklą, susijusią su darbo rinkos paslaugų teikimu darbdaviams, padėties darbo rinkoje vertinimu ir jos pokyčių prognozavimu, socialinės partnerystės plėtojimu, veiklos viešinimu, reprezentacija, komunikacija Departamento aptarnaujamoje teritorijoje bei darbo rinkos pasiūlos-paklausos vertinimu, prognozavimu ir analize.
4. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriui.

II SKYRIUS
DARBUOTOJO VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo specialiosios veiklos srities – užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimas – funkcijas.

III SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį išsilavinimą;
6.2. žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, socialinių įmonių veiklą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų valdymą bei gebėti juos taikyti praktiškai;
6.3. būti susipažinusiam su gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimo darbo rinkoje sritį reglamentuojančiais Europos Sąjungos teisės aktais;
6.4. išmanyti valstybės užimtumo rėmimo sistemą, jos tikslus ir uždavinius, būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos darbo rinkos ir užimtumo politika; išmanyti Europos Sąjungos programų, fondų teikiamų galimybių panaudojimą, teisės aktų rengimo tvarką, pokyčių valdymą, strateginį planavimą, sugebėti analizuoti ekonominius ir socialinius pokyčius šalyje, prognozuoti jų įtaką darbo rinkai;
6.5. mokėti apibrėžti problemas, pasirinkti optimalius jų sprendimų būdus ir metodus;
6.6. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti oficialius dokumentus;
6.7. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
7.1. koordinuoja darbo rinkos paslaugų darbdaviams teikimą Departamento Skyriuose:
7.1.1. laisvų darbo vietų paiešką, jų registravimą bei užpildymą;
7.1.2. darbdavių informavimą apie Departamento aptarnaujamoje teritorijoje darbo ieškančius asmenis;
7.1.3. kandidatų atranką į darbdavių skelbiamas laisvas darbo vietas;
7.1.4. paslaugų teikimą strateginiams darbdaviams;
7.1.5. koordinuoja informacijos apie Departamento aptarnaujamos teritorijos darbdavius kaupimą, rengia ataskaitas;
7.1.6 .vykdo darbo rinkos paslaugų darbdaviams teikimo stebėseną, kokybės ir efektyvumo vertinimą;
7.1.7. koordinuoja ir organizuoja renginius darbdaviams apie Užimtumo tarnybos teikiamas paslaugas ir vykdomas priemones;
7.1.8. koordinuoja bendradarbiavimą su įdarbinimo agentūromis, darbdavių asociacijomis ir kitomis darbdavius atstovaujančiomis organizacijomis;
7.1.9. koordinuoja ir kontroliuoja prevencinių priemonių ir kitų priemonių įgyvendinimą grupės darbuotojų atleidimo atveju, vykdo jų įgyvendinimo stebėseną, rengia ataskaitas;
7.2. koordinuoja bendradarbiavimą su socialiniais partneriais:
7.2.1. vykdo ir plėtoja socialinę partnerystę lygiateisio trišalio bendradarbiavimo pagrindu įstatymų nustatyta tvarka darbo, užimtumo bei socialinės politikos įgyvendinimo klausimais;
7.2.2. vysto ir koordinuoja dvišalio ir trišalio socialinių ir darbo rinkos partnerių bendradarbiavimo užtikrinimui skatinti plėtrą;
7.2.3. analizuoja ir vertina padėtį Departamento aptarnaujamos teritorijos darbo rinkoje, prognozuoja jos pokyčius, parengia ir pateikia informaciją Departamento direktoriui bei visuomenei;
7.2.4. rengia Departamento aptarnaujamos teritorijos darbo rinkos tendencijų apžvalgas;
7.3. koordinuoja Departamento išorinės komunikacijos procesą:
7.3.1. renka, rengia, teikia informaciją apie „sėkmės istorijas“;
7.3.2. teikia informaciją Užimtumo tarnybos Komunikacijos skyriui apie gautus žiniasklaidos paklausimus;
7.3.3. rengia Departamento aptarnaujamos teritorijos išorinės komunikacijos planą;
7.3.4. vykdo Departamento aptarnaujamos teritorijos išorinės komunikacijos stebėseną ir analizę, rengia ataskaitą;
7.4. vykdydamas jam pavestas funkcijas, bendradarbiauja su Departamento ir kitų Užimtumo tarnybos struktūrinių padalinių darbuotojais, valstybės ir savivaldybių institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, mokymo paslaugas teikiančiomis įstaigomis, bendruomenių atstovais, kitais darbo rinkos ir socialiniais partneriais;
7.5. rengia, saugo ir nustatyta teisės aktuose tvarka perduoda į archyvą jo kompetencijai priskirtus dokumentus;
7.6. nustatyta tvarka atsiskaito Departamento direktoriui už savo veiklą;
7.7. pavaduoja kitą Departamento specialistą, jam nesant darbe;
7.8. vykdo vienkartinio pobūdžio Užimtumo tarnybos direktoriaus ar Departamento direktoriaus pavedimus, susijusius su Departamento funkcijomis.

V SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

8. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už:
8.1. savo darbo funkcijų atlikimą laiku ir kokybiškai renkamų, analizuojamų ir pateikiamų duomenų tikslumą;
8.2. Užimtumo tarnybos konfidencialaus pobūdžio informacijos saugojimą;
8.3. darbo, priešgaisrinės saugos ir higienos normų laikymąsi;
8.4. racionalų darbo laiko naudojimą.
9. Darbuotojas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Baigdamas savo darbo teisinius santykius Užimtumo tarnyboje, privalo perduoti visus turimus dokumentus bei supažindinti su vykdomais darbais tiesioginį vadovą arba kitą Užimtumo tarnybos direktoriaus paskirtą asmenį.

________________________
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8-5) 236 0770
El. paštas: info@uzt.lt
Adresas: Geležinio Vilko g. 3A, LT-03131 Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.