Vilniaus klientų aptarnavimo departamento Direktorius (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 46499
Skelbimo data: 2021-03-02
Konkursą inicijuojanti įstaig: Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Vilniaus klientų aptarnavimo departamento Direktorius (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 13.05
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
VILNIAUS KLIENTŲ APTARNAVIMO DEPARTAMENTO
DIREKTORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – III pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus direktoriui (įstaigos vadovui).

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. stebėsena ir analizė.
4. viešųjų paslaugų teikimo administravimas.
5. administracinių paslaugų teikimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

6. Teikiamų darbo rinkos paslaugų, užimtumo rėmimo ir kitų priemonių darbo ieškantiems asmenims ir darbdaviams taikymas departamento aptarnaujamoje teritorijoje aptarnaujamoje teritorijoje.
7. Darbo rinkos paslaugų teikimo bei užimtumo rėmimo ir kitų priemonių taikymo darbo ieškantiems asmenims ir darbdaviams koordinavimas departamento aptarnaujamoje teritorijoje.
8. Administracinių spendimų priėmimas departamento kompetencijos klausimais.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui.
11. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui.
12. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui.
13. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui.
14. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
15. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
16. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
18. Užtikrina struktūrinio padalinio nuostatuose numatytų veiklų įgyvendinimą.
19. Skatina struktūrinio padalinio darbuotojus, vykdant jiems pavestas užduotis, orientuotis į klientų poreikių patenkinimą.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

20. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
20.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
20.2. studijų kryptis – vadyba (arba);
20.3. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
20.4. studijų kryptis – sociologija (arba);
20.5. studijų kryptis – teisė (arba);
20.6. vadovaujamo darbo patirties trukmė – 1 metai.
arba:
20.7. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
20.8. darbo patirties sritis – užimtumo rėmimo politikos srities patirtis;
20.9. darbo patirtis srityje – 4 metai;
20.10. vadovaujamo darbo patirties trukmė – 1 metai.
21. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
21.1. kalba - anglų;
21.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

22. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
22.1. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis;
22.2. organizuotumas - 5 lygis;
22.3. patikimumas ir atsakingumas - 5 lygis;
22.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
22.5. komunikacija - 4 lygis.
23. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
23.1. strateginis požiūris - 4 lygis;
23.2. veiklos valdymas - 5 lygis;
23.3. lyderystė - 4 lygis.
24. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
24.1. įžvalgumas - 5 lygis;
24.2. dalykinių ryšių tinklo kūrimas - 5 lygis.

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)


Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Vadovų atrankos ir planavimo skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Ramunė Stonė
Telefonas: 8 5 2718901;8 672 89565
El. paštas: ramune.stone@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.