Vietos ūkio skyrius Vyriausiasis specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 69002
Skelbimo data: 2021-02-19
Konkursą inicijuojanti įstaig: Plungės rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Vietos ūkio skyrius Vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Darbo vieta (miestas): Plungė
Pareigybės aprašymas:


Patvirtinta

Plungės rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2021 m. vasario 19 d.

įsakymu Nr. D–6

VIETOS ŪKIO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Vietos ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – specialistas) yra priskirtas specialistų pareigybės grupei.

2. Pareigybės lygis A2.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu technologijos mokslų studijų srities;

3.2. turėti ne mažiau kai 1 metų darbo patirtį elektros energetikos srityje;

3.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais savivaldą bei energetiką.

3.4. gebėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pasiūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

3.5. mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook Express, Internet Explorer, Sistela;

3.6. išmanyti raštvedybos, dokumentų rengimo taisykles.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. priskirtose Savivaldybės įstaigose organizuoja, administruoja, kontroliuoja energetinių įrenginių remonto darbų vykdymą, šilumos ir elektros ūkio įrenginių apžiūrų atlikimą, surašo defektų aktus;

4.2. tikrina, ar įstaigose, turinčiose elektrotechninį personalą arba sudariusiose sutartis su įmonėmis dėl elektros įrenginių priežiūros vykdymo, yra užtikrinama elektros įrenginių tvarkinga techninė būklė, patikimas, efektyvus ir saugus eksploatavimas, atliekami elektros įrenginių matavimo ar bandymo darbai;

4.3. prižiūri elektros ir šilumos ūkio būklę priskirtose įstaigose. Ruošia pažymas apie suvartotą elektros energiją Plungės rajono savivaldybės įstaigose;

4.4. Savivaldybės įstaigoms rengia elektros energijos bei šilumos energijos taupymo programas, sutarčių projektus, vykdo elektros energijos sunaudojimo analizę;

4.5. planuoja lėšas elektros ūkio remontui ir jo profilaktikai;

4.6. organizuoja ir kontroliuoja naujai statomų arba rekonstruojamų objektų projektinės dokumentacijos elektrotechninės dalies paruošimą;

4.7. nustato statinių statybos resursų sąnaudas elektros inžinerijos srityje;

4.8. pagal savo kompetenciją ruošia Plungės rajono savivaldybės tarybos sprendimų, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus, pagal savo kompetenciją palaiko ryšius su respublikos organizacijoms, kitomis savivaldybėmis;

4.9. dalyvauja sudarytų komisijų darbe, pasitarimuose, kai svarstomi specialisto kompetencijai priskirti klausimai;

4.10. vykdo Plungės rajono savivaldybėje esančių statinių naudojimo ir priežiūros kontrolę,

tikrina, kaip statinių naudotojai vykdo Statybos įstatymo ir kitų įstatymų bei teisės aktų nuostatus techninės priežiūros ir naudojimo bei statinių saugos reikalavimus;

4.11. atsižvelgdamas į grėsmės pobūdį, reikalauja, kad statinio naudotojas imtųsi priemonių žmonėms apsaugoti;

4.12. nagrinėja gyventojų skundus ir pasiūlymus statinių priežiūros, statinių ar patalpų naudojimo paskirties klausimais;

4.13. dalyvauja Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių Statinių pripažinimo avariniais komisijos darbe;

4.14. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis techniniais klausimais dėl statinių naudojimo, techninės priežiūros organizavimo ir vykdymo;

4.15. Išduoda pažymas apie naujai suformuotų nekilnojamojo turto kadastro objektų (patalpų ar statinių) galimybę naudoti pagal paskirtį.“

4.16. inicijuoja viešuosius pirkimus pagal savo kompetenciją;

4.17. pavaduoja skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ar kitais nebuvimo darbe laikotarpiais pagal atskirą Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą;

4.18. pavaduoja skyriaus šilumos ūkio specialistą jam nesant darbe;

4.19. vykdo ir kitus raštiškus ir žodinius skyriaus vedėjo, administracijos direktoriaus bei jo pavaduotojo pavedimus, teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus darbo pagerinimo ar kitais darbo klausimais.

____________________________

Susipažinau

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)


Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8 448) 73 133
El. paštas: savivaldybe@plunge.lt
Adresas: Vytauto, 12, LT-90123 Plungė
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.