Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 44167
Skelbimo data: 2020-03-25
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Pasvalio rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 7.00
Pareigybės aprašymas:

Savivaldybės administracijos direktoriaus

2019 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. DV-13

2 priedas

(keista 2020 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. DV-87)

VIETINIO ŪKIO IR PLĖTROS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vietinio ūkio ir plėtros skyriaus (toliau – Skyriaus) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga valstybei nuosavybės teise priklausančių ir Pasvalio rajono savivaldybei (toliau – Savivaldybė) patikėjimo teise perduotų valdyti ir naudoti melioracijos statinių, statinių perduotų žemės savininkams naudojimui ir apsaugai, melioracijos darbų organizavimui, melioruotos žemės ir statinių apskaitai, jų techninei būklei bei naudojimo priežiūrai užtikrinti.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Specialioji veiklos sritis – valstybei nuosavybės teise priklausančių ir Savivaldybei patikėjimo teise perduotų naudoti statinių priežiūra, vykdomų melioracijos, vandentvarkos darbų techninės priežiūros kontrolė.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį statybos inžinerijos krypties išsilavinimą;

4.2. turėti teisę atlikti melioracijos statinių statybos techninę priežiūrą;

4.3. turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, valstybės tarnybą, melioracijos darbus ir melioracijos statinių priežiūrą;

4.4. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, mokėti dirbti su „Microsoft Offise“ programiniu paketu (MS Word, Excel, Outlook, Internet Explorer), ArcGIS Desktop programa.“

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. organizuoja ir kontroliuoja vykdomų melioracijos, vandentvarkos darbų techninę priežiūrą, kontroliuoja bei vertina šių darbų apimtis ir kokybę, kontroliuoja melioracijos įrenginių priežiūros darbus, vykdomus žemės naudotojų;

5.2. nustato technines sąlygas projektuojant melioruotose žemėse kelius, geležinkelius, požemines komunikacijas, dujotiekius, elektros tiekimo, ryšių linijas, tiltus, vandens pralaidas ir kitus įrenginius bei kitus statinius. Derina kitų institucijų projektinę dokumentaciją, kontroliuoja jų vykdomus darbus, turinčius įtakos vandens režimui melioruotoje ir nemelioruotoje žemės ūkio paskirties žemėje;

5.3. išduoda melioruotos žemės savininkams ar kitiems naudotojams melioracijos statinių techninius dokumentus, žemėlapius, eksploatacijos taisykles ir privalomas sąlygas. Kontroliuoja kitų institucijų vykdomus darbus, susijusius su melioracijos statiniais;

5.4. organizuoja tvenkinių hidrotechninių statinių, vandens matavimo postų priežiūros darbus;

5.5. tam, kad būtų užtikrintas melioracijos paslaugų teikimas, atlieka melioracijos statinių ir melioruotos žemės būklės patikrinimus po pavasario ir rudens potvynių, vertina statinių techninę būklę, numato neatidėliotinas priemones statinių tinkamam funkcionavimui užtikrinti;

5.6. dalyvauja išduodant leidimus melioracijos statiniams ir melioracijos darbams vykdyti;

5.7.rengia rajono metines bei perspektyvines melioracijos darbų programas;

5.8. rengia melioruotos žemės ir melioracijos statinių nurašymo, inventorizavimo dokumentus;

5.9. teikia informaciją melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos tvarkytojui bei Centriniam melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos duomenų bankui;

5.10. pagal savo kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, Savivaldybės mero potvarkių, sutarčių, raštų ir kitų dokumentų projektus;

5.11. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

___________________________________

Susipažinau

_________________________

(parašas)

__________________________

(vardas, pavardė)

__________________________

(data)Informacija apie įstaigą: Pasvalio rajono savivaldybės administracija Biudžetinė įstaiga Vytauto Didžiojo a. 1, LT-39143 Pasvalys Tel. (8 451) 54 101
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Gražina Čekolytė
Telefonas: 8 5 219 6830
El. paštas: grazina.cekolyte@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.