Viešųjų pirkimų skyrius Dokumentų rengimo poskyrio Vyriausiasis specialistas (8)

Skelbimo nr.: 8419
Skelbimo data: 2019-06-28
Konkursą organizuojanti įstaiga: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Pareigos: Viešųjų pirkimų skyrius Dokumentų rengimo poskyrio Vyriausiasis specialistas (8)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2014 m. spalio 31 d.
įsakymu Nr. 40-289
(2018 m. gruodžio 14 d.
įsakymo Nr. 40-491/18(3.1.1E-TD2) redakcija)

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS DOKUMENTŲ RENGIMO POSKYRIO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Viešųjų pirkimų skyriaus Dokumentų rengimo poskyrio vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

2. Viešųjų pirkimų skyriaus (toliau – skyrius) Dokumentų rengimo poskyrio (toliau – poskyris) vyriausiojo specialisto (toliau – valstybės tarnautojas) pareigybė reikalinga organizuoti viešuosius pirkimus, įgyvendinant valstybės viešųjų pirkimų politiką, koordinuoti prekių, paslaugų bei darbų įsigijimą, siekiant efektyvaus įsigijimams skirtų lėšų panaudojimo.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo bendroji veiklos sritis – viešieji pirkimai.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį bakalauro ir magistro arba jam prilygintą vienpakopį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
4.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, nustatančiais valstybės tarnybą ir vietos savivaldos institucijų veiklą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus;
4.3. išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus;
4.4. mokėti dirbti kompiuteriu ir naudotis šiomis programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas įgyvendinti poskyriui keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:
5.1. derina pirkimo dokumentus ir viešųjų pirkimų sutarčių projektus;
5.2. paaiškina, patikslina pirkimo dokumentus tiekėjams, organizuoja savalaikį pirkimo dokumentų paaiškinimą iš pirkimo iniciatoriaus, nagrinėja pretenzijas, susirašinėja su tiekėjais, rengia protokolų projektus ir kt.;
5.3. rengia pasiūlymus bei teisės aktų projektus dėl vykdomų viešųjų pirkimų tobulinimo pagal poskyrio kompetenciją: Savivaldybės tarybos sprendimai ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektai;
5.4. konsultuoja viešųjų pirkimų klausimais Savivaldybės administracijos struktūrinius dalinius ir Savivaldybės tarybos kontroliuojamas perkančiąsias organizacijas pagal poskyrio kompetenciją;
5.5. dalyvauja savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytų komisijų ir darbo grupių darbe;
5.6. pagal savo kompetenciją bendradarbiauja su Viešųjų pirkimų tarnyba, savivaldybės administracijos struktūriniais daliniais, Savivaldybės tarybos kontroliuojamomis perkančiosiomis organizacijomis bei su kitomis institucijomis ir organizacijomis;
5.7. tvarko siunčiamuosius, gaunamuosius, vidaus ir susipažinti skirtus dokumentus Dokumentų valdymo sistemoje „@vilys“;
5.8. teikia privalomą informaciją apie Savivaldybės administracijos įsigijimus viešųjų pirkimų priežiūrą vykdančioms valstybės institucijoms pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą ir kitus teisės aktus;
5.9. Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja nesantį poskyrio valstybės tarnautoją;
5.10. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio skyriaus vedėjo ir poskyrio vedėjo pavedimus, siekdamas įgyvendinti įstaigos strateginius tikslus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus poskyrio vedėjui.
______________
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas:
Telefonas: 852112247
El. paštas: kristina.kalesnykiene@vilnius.lt
Skelbimas publikuojamas iki: 2019-07-05
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.