Ketvirtadienis, lapkričio 26 d.

Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis viešųjų pirkimų specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 67647
Skelbimo data: 2020-11-19
Konkursą inicijuojanti įstaig: Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Pareigos: Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis viešųjų pirkimų specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 7.50
Darbo vieta (miestas): Panevėžys
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

2020 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. A-1027

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

  1. Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis viešųjų pirkimų specialistas yra Panevėžio miesto savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjui, jo pareigybės grupė – specialistai.
  2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

3.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų viešųjų pirkimų organizavimo darbo patirtį;

3.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus, reikalingais priskirtoms funkcijoms vykdyti;

3.4. gebėti savarankiškai planuoti savo veiklą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti ir analizuoti informaciją, rengti išvadas;

3.5. mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Office programiniu paketu).

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. atlieka Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytus veiksmus, reikalingus viešiesiems pirkimams (išskyrus mažos vertės) organizuoti ir vykdyti;

4.2. organizuoja Savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijų (išskyrus mažos vertės) posėdžius;

4.3. pagal pirkimo iniciatoriaus parengtą ir perkančiosios organizacijos nustatyta tvarka patvirtintą paraišką rengia ir teikia Viešųjų pirkimų komisijai pirkimo dokumentų projektus;

4.4. analizuoja ir vertina tiekėjų pateiktus viešųjų pirkimų (išskyrus mažos vertės) dokumentus;

4.5. viešina sutartis ir laimėjusių dalyvių pasiūlymus (išskyrus mažos vertės pirkimų) Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS);

4.6. tvarko Skyriaus archyvą teisės aktų nustatyta tvarka;

4.7. rengia ir teikia pasiūlymus su viešaisiais pirkimais susijusiais klausimais;

4.8. tvarko dokumentus savo kompetencijos klausimais, organizuoja Skyriaus dokumentų valdymą;

4.9. rengia ir teikia Skyriaus vedėjui Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, susijusių su Skyriaus veikla, projektus;

4.10. dalyvauja darbo grupių ir komisijų darbe;

4.11. teikia informaciją Skyriaus veiklos klausimais fiziniams ir juridiniams asmenims;

4.12. padeda nagrinėti Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus, pranešimus, prašymus, skundus, rengia atsakymus į juos ir teikia pasirašyti Skyriaus vedėjui;

4.13. vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su atliekamomis funkcijomis ir Skyriaus veikla.

___________________

Susipažinau, 1 egz. gavau ir vykdyti sutinku

____________________

(parašas)

____________________

(vardas ir pavardė)

____________________

(data)


Informacija apie įstaigą: Panevėžio miesto savivaldybės administracija Biudžetinė įstaiga Laisvės a. 20, LT-35200 Panevėžys Kodas 288724610
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 845 501346
El. paštas: administracija@panevezys.lt
Adresas: Laisvės a. 20, 35200 Panevėžys
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.