Viešųjų pirkimų skyriaus Vyriausiasis viešųjų pirkimų specialistas

Skelbimo nr.: 60868
Skelbimo data: 2019-10-07
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės įmonė Turto bankas
Pareigos: Viešųjų pirkimų skyriaus Vyriausiasis viešųjų pirkimų specialistas
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
VĮ Turto banko generalinio direktoriaus
2019 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. P1-314

VALSTYBĖS ĮMONĖS TURTO BANKO
TEISĖS IR ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šis Teisės ir administravimo departamento Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiojo viešųjų pirkimų specialisto pareigybės aprašymas (toliau – Pareigybės aprašymas) reglamentuoja valstybės įmonės Turto banko (toliau – Turto bankas) Teisės ir administravimo departamento (toliau – Departamentas) Viešųjų pirkimų skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo viešųjų pirkimų specialisto (toliau – Vyriausiasis viešųjų pirkimų specialistas) kvalifikacinius reikalavimus, pavaldumą, funkcijas, teises ir pareigas, atsakomybę.
2. Vyriausiasis viešųjų pirkimų specialistas yra Skyriaus darbuotojas, kuris yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vadovui.
3. Vyriausiąjį viešųjų pirkimų specialistą konkurso būdu į darbą priima ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka iš pareigų atleidžia Turto banko generalinis direktorius. Vyriausiajam viešųjų pirkimų specialistui taikomi šie minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai:
3.1. aukštasis universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas;
3.2. ne mažesnė kaip 5 metų darbo patirtis viešųjų pirkimų srityje perkančioje organizacijoje ar perkančiajame subjekte;
3.3. darbo su centrine viešųjų pirkimų informacine sistema (toliau – CVP IS) įgūdžiai;
3.4. geras viešuosius pirkimus reglamentuojančių Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų išmanymas ir gebėjimas juos taikyti praktikoje;
3.5. gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu bei gebėjimas kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją;
3.6. geri darbo su „Microsoft Office“ programiniu paketu ir su organizacine technika įgūdžiai;
3.7. vairuotojo pažymėjimas (B kategorija);
3.8. iniciatyvumas, orientacija į rezultatą;
3.9. orientacija į klientą - efektyvaus bendradarbiavimo įgūdžiai.
4. Kandidato Vyriausiojo viešųjų pirkimų specialisto pareigoms užimti privalumais yra laikoma:
4.1. darbo patirtis susijusi su pirkimų plano regimu;
4.2. geros anglų, prancūzų ar vokiečių kalbos žinios (ne žemesniu nei B1 lygiu).
5. Atlikdamas savo darbines funkcijas Vyriausiasis viešųjų pirkimų specialistas vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Turto banko įstatais, Turto banko valdybos nutarimais, Turto banko generalinio direktoriaus įsakymais, Departamento, Skyriaus nuostatais, šiuo Pareigybės aprašymu ir kitais Turto banko vidaus teisės aktais, kuriuose gali būti papildytos, išplėstos ar detalizuotos Vyriausiojo viešųjų pirkimų specialisto darbo funkcijos.
6. Su šiuo Pareigybės aprašymu ar jo pakeitimais Vyriausiasis viešųjų pirkimų specialistas supažindinamas pasirašytinai ar per Turto banko dokumentų valdymo informacinę sistemą „Kontora“.

II. FUNKCIJOS
7. Vyriausiasis viešųjų pirkimų specialistas atlieka šias funkcijas:
7.1. rengia ir teikia tvirtinti Turto banko einamųjų biudžetinių metų numatomų vykdyti prekių, paslaugų ir darbų pirkimų planą ir, esant poreikiui, vykdo pirkimų plano tikslinimo procedūras, pagal pirkimų planą rengia numatomų vykdyti prekių, paslaugų ir darbų pirkimų suvestinę ir įstatymų nustatyta tvarka ir terminais ją paskelbia;
7.2. teisės aktų nustatyta tvarka skaičiuoja Turto banko vykdomų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų vertes ir veda pirkimų verčių apskaitą, parenka ir nustato prekių, paslaugų ir darbų viešojo pirkimo būdą;
7.3. administruoja Turto banko elektroninių viešųjų pirkimų informacinę sistemą ir elektroninėmis priemonėmis (CVP IS) atliekamus pirkimus, kuriuos vykdo viešųjų pirkimų komisija. Atsako už duomenų pateikiamų CVP IS priemonėmis aktualumą ir teisingumą;
7.4. derina, vizuoja Turto banko struktūrinių padalinių ir į struktūrinius padalinius neįeinančių darbuotojų parengtas paraiškas prekėms, paslaugoms ir darbams įsigyti bei mažos vertės viešųjų pirkimų pažymas;
7.5. rengia pirkimų, kuriuos nustatyta tvarka privalo vykdyti viešųjų pirkimų komisija, dokumentus pagal Turto banko struktūrinių padalinių pateiktas pirkimų paraiškas ir jų priedus, savo kompetencijos ribose konsultuoja Turto banko struktūrinių padalinių darbuotojus, rengiančius pirkimus inicijuojančius dokumentus;
7.6. organizuoja viešųjų pirkimų komisijos darbą: kviečia komisijos narius į komisijos posėdžius, protokoluoja komisijos posėdžius, raštu ar kitomis elektroninėmis (CVP IS) priemonėmis rengia ir teikia tiekėjams adresuotus raštus, paklausimus, paaiškinimus, pranešimus apie viešųjų pirkimų komisijos sprendimus, kontroliuoja, kad viešųjų komisijos sprendimai būtų priimami savalaikiai ir kt.;
7.7. atlieka tiekėjų pasiūlymų vertinimą ir palyginimą;
7.8. rengia ir teikia Viešųjų pirkimų tarnybai (prireikus ir kitoms institucijoms) teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais prekių, paslaugų ir darbų pirkimų skelbimus, procedūrų ataskaitas, ataskaitas apie sudarytas sutartis;
7.9. nagrinėja Turto bankui adresuotus ir Vyriausiajam viešųjų pirkimų specialistui išnagrinėti nukreiptus juridinių ir fizinių asmenų skundus, pareiškimus, pasiūlymus ar prašymus bei ruošia į juos atsakymų ar išvadų projektus;
7.10. nustatyta tvarka CVP IS viešina laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus;
7.11. nustatyta tvarka pildo viešųjų pirkimų registracijos žurnalą;
7.12. archyvuoja ir saugo visus su pirkimų organizavimu ir vykdymu susijusius dokumentus teisės aktuose nustatyta tvarka;
7.13. saugo su Skyriaus veikla susijusių dokumentų originalus bei nustatytais terminais ir tvarka perduoda šiuos dokumentus saugoti Turto banko archyvui;
7.14. seka viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų pokyčius, užtikrina, kad vykdomi pirkimai bei dokumentai nuolat atitiktų teisės aktų reikalavimus;
7.15. periodiškai atsiskaito Skyriaus vadovui už Vyriausiajam viešųjų pirkimų specialistui pavestų užduočių vykdymą;
7.16. Turto banko generalinio direktoriaus, generalinio direktoriaus pavaduotojo veiklai, Departamento direktoriaus ir Skyriaus vadovo nurodymu vykdo kitas su jo specialybe, kvalifikacija, darbu ir pareigomis tiesiogiai susijusias funkcijas;
7.17. pavaduoja Skyriaus vadovą jam nesant.

III. PAREIGOS

8. Vyriausiojo viešųjų pirkimų specialisto pareigos:
8.1. laiku ir tinkamai vykdyti šiame Pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;
8.2. laikytis Turto banko vidaus teisės aktų, etikos bei moralaus elgesio normų;
8.3. tobulinti savo kvalifikaciją;
8.4. laikytis saugos darbe reikalavimų;
8.5. tausoti Turto banko turtą, laikytis nustatytos materialinių vertybių ir dokumentų saugojimo tvarkos;
8.6. neatskleisti jokių asmens duomenų, gautų ir (ar) tvarkomų Turto banke vykdant darbo funkcijas, taip pat neatskleisti jokių tarnybinių, komercinių paslapčių, ir kitos konfidencialios informacijos, susijusios su Turto banku arba su Turto banku susijusiais asmenimis, jų veikla, dėl kurios Turto bankas turi kuriai nors trečiajai šaliai įsipareigojimą laikyti paslaptį, darbo Turto banke metu ir pasibaigus (nutraukus) darbo santykiams, išskyrus tuos atvejus, kai to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai;
8.7. neišnešti iš Turto banko jokių Turto bankui arba su juo susijusiam asmeniui priklausančių dokumentų, kompiuterinių laikmenų ar materialinių vertybių, negavus Skyriaus vadovo išankstinio raštiško sutikimo, išskyrus tuos atvejus, kai Vyriausiasis viešųjų pirkimų specialistas vykdo savo funkcijas ir tai yra būtina Turto banko veiklai užtikrinti ar kai darbą atlieka nuotoliniu būdu;
8.8. pasibaigus (nutraukus) darbo santykiams su Turto banku, grąžinti Turto bankui visus dokumentus, kompiuterines laikmenas, kuriose yra su Turto banko veikla susijusi informacija bei materialines vertybes, buvusias Vyriausiojo viešųjų pirkimų specialisto žinioje.

IV. TEISĖS

9. Vyriausiasis viešųjų pirkimų specialistas turi teisę:
9.1. nustatyta tvarka laiku gauti iš Turto banko struktūrinių padalinių ir Skyriaus darbuotojų tinkamai įformintus dokumentus, pažymas, ataskaitas ir kitą informaciją, reikalingą savo funkcijoms vykdyti;
9.2. inicijuoti savo kvalifikacijos kėlimą Turto banko lėšomis;
9.3. į papildomas socialines garantijas Turto banke nustatyta tvarka;
9.4. Turto banke nustatyta tvarka naudotis Turto bankui priklausančiomis materialinėmis vertybėmis, transporto priemonėmis, reikalingomis savo funkcijoms vykdyti;
9.5. teikti paaiškinimus visais Vyriausiojo viešųjų pirkimų specialisto kompetencijai priskirtais klausimais;
9.6. teikti Departamento direktoriui ir Skyriaus vadovui pasiūlymus dėl Skyriaus darbo organizavimo ir gerinimo, Turto banko darbo tobulinimo.

V. ATSAKOMYBĖ

10. Vyriausiasis viešųjų pirkimų specialistas Turto banko vidaus dokumentų, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka atsako už:
10.1. savo funkcijų ir pareigų nevykdymą arba netinkamą vykdymą;
10.2. saugos darbe reikalavimų pažeidimus;
10.3. Turto banke nustatytos materialinių vertybių ir dokumentų saugojimo tvarkos pažeidimus;
10.4. asmens duomenų, tarnybinių, komercinių paslapčių, kitos konfidencialios informacijos, susijusios su Turto banku arba su Turto banku susijusiais asmenimis, jų veikla, dėl kurios Turto bankas turi kuriai nors trečiajai šaliai įsipareigojimą laikyti paslaptį, neteisėtą atskleidimą;
10.5. kitus pažeidimus, už kuriuos Vyriausiajam viešųjų pirkimų specialistui taikoma atsakomybė.
11. Vyriausiasis viešųjų pirkimų specialistas nėra atsakingas už Turto banke jau priimtų sprendimų teisėtumą, jei nedalyvavo jų priėmimo procedūrose arba, dalyvaudamas jose, raštu (el. paštu) pareiškė dėl to savo neigiamą ar atskirąją nuomonę.
_____________________
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Kęstučio g. 45
Telefonas: 8 5 278 09 91
El. paštas: info@turtas.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.