Viešųjų pirkimų skyriaus Vyriausiasis specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 97726
Skelbimo data: 2024-07-09
Skelbimas galioja iki: 2024-07-23 (imtinai)
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
Pareigos: Viešųjų pirkimų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 1,15
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 2053,21
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą: Vyriausiojo (-sios) specialisto (-ės) darbo užmokestis nuo 2056,00 Eur (pareiginės algos koeficientas 1,15) iki 3427,00 Eur (pareiginės algos koeficientas 1,92).
Pareiginės algos koeficientas priklausys nuo pretendento konkurso metu pademonstruotų žinių ir kompetencijų priskirtose veiklos srityse atsižvelgiant į ministerijos darbo apmokėjimo sistemą. Bus taikomas 3 mėnesių išbandymo laikotarpis.
Daugiau apie konkursą rasite: https://bit.ly/4cpPhrN
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kanclerio

2024 m. birželio 21 d.

potvarkiu Nr. P4-217

ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS

PAREIGYBĖ


1. Administravimo departamento Viešųjų pirkimų skyriaus (toliau – skyriaus) vyriausiojo specialisto, dirbančio pagal darbo sutartį, (toliau – darbuotojo) pareigybė yra priskirta specialistų grupei.

2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGASEINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;

3.2. turėti 1 metų viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo darbo patirtį biudžetinėje įstaigoje;

3.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, teisės aktais reglamentuojančiais viešųjų pirkimų procedūrų vykdymą ir kitais teisės aktais, susijusiais su Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (toliau – ministerija) veikla ir funkcijomis;

3.4. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir ją panaudoti rengiant išvadas, gebėti analizuoti didelės apimties informaciją, nustatyti loginius priežastinius ryšius, apibrėžti sudėtingas problemas ir vertinti jų sprendimo alternatyvas;

3.6. išmanyti dokumentų rengimo taisykles;

3.7. mokėti dirbti su Microsoft 365 programiniu paketu, kompiuterizuotomis dokumentų valdymo ir viešuosiuose pirkimuose naudojamomis sistemomis;

3.8. mokėti anglų kalbą A2 lygiu.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS


4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. kaupia ir apibendrina informaciją apie ministerijos bei jai pavaldžių įstaigų viešųjų pirkimų organizavimo ir procedūrų vykdymo procesus. Teikia pasiūlymus nustatytų problemų sprendimui ar viešųjų pirkimų organizavimo ir procedūrų pagerinimui;

4.2. kaupia ir apibendrina informaciją susijusią su mokslo, studijų institucijų vykdomų viešųjų pirkimų probleminiais klausimais (įskaitant ir inovatyvius pirkimus) ir prireikus teikia išvadas ir (ar) pasiūlymus nustatytoms problemoms spręsti.

4.3. vykdo ministerijos viešųjų pirkimų procedūras ir dalyvauja ministerijos viešųjų pirkimų komisijų darbe. Rengia ir vertina viešųjų pirkimų dokumentus ir arba koordinuoja šių dokumentų rengimą ir vertinimą;

4.4. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupėse. Vadovo pavedimu atstovauja santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

4.5. pagal veiklos sritį sistemina, apibendrina informaciją susijusią su Europos Sąjungoje vykdomais viešaisiais pirkimais (tame tarpe ir viešųjų pirkimų srities teismų praktiką);

4.6. pagal savo kompetenciją konsultuoja ministerijos pavaldžių įstaigų atsakingus darbuotojus viešųjų pirkimų organizavimo klausimais;

4.7. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės ir (ar) Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavedimus.

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS


5. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Administravimo departamento Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjui.

______________

Susipažinau:(Parašas)(Vardas ir pavardė)(Data)
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8-5 2191 225
El. paštas: smmin@smm.lt
Adresas: Vilnius, A. Volano g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.