Viešųjų pirkimų skyriaus viešųjų pirkimų specialistas (neterminuota darbo sutartis, bazinis darbo užmokestis 1198 EUR (neto)

Skelbimo nr.: 60842
Skelbimo data: 2019-10-04
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės įmonė Turto bankas
Pareigos: Viešųjų pirkimų skyriaus viešųjų pirkimų specialistas (neterminuota darbo sutartis, bazinis darbo užmokestis 1198 EUR (neto)
Pareigybės aprašymas:
Darbo pobūdis:
• rengti ir teikti tvirtinti Turto banko einamųjų biudžetinių metų numatomų vykdyti prekių, paslaugų ir darbų pirkimų planą ir, esant poreikiui, vykdyti pirkimų plano tikslinimo procedūras, pagal pirkimų planą rengti numatomų vykdyti prekių, paslaugų ir darbų pirkimų suvestinę ir įstatymų nustatyta tvarka ir terminais ją paskelbti;
• teisės aktų nustatyta tvarka skaičiuoti Turto banko vykdomų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų vertes ir vesti pirkimų verčių apskaitą, parinkti ir nustatyti prekių, paslaugų ir darbų viešojo pirkimo būdą;
• derinti ir vizuoti Turto banko struktūrinių padalinių ir į struktūrinius padalinius neįeinančių darbuotojų parengtas paraiškas prekėms, paslaugoms ir darbams įsigyti bei mažos vertės viešųjų pirkimų pažymas;
• rengti pirkimų, kuriuos nustatyta tvarka privalo vykdyti viešųjų pirkimų komisija, dokumentus pagal Turto banko struktūrinių padalinių pateiktas pirkimų paraiškas ir jų priedus, savo kompetencijos ribose konsultuoti Turto banko struktūrinių padalinių darbuotojus, rengiančius pirkimus inicijuojančius dokumentus;
• rengti mažos vertės pirkimų dokumentus pagal Turto banko struktūrinių padalinių pateiktas pirkimų paraiškas ir jų priedus, savo kompetencijos ribose konsultuoti Turto banko struktūrinių padalinių darbuotojus, rengiančius pirkimus inicijuojančius dokumentus;
• organizuoti viešųjų pirkimų komisijos darbą: kviesti komisijos narius į komisijos posėdžius, protokoluoti komisijos posėdžius, raštu ar kitomis elektroninėmis (CVP IS) priemonėmis, rengti ir teikti tiekėjams adresuotus raštus, paklausimus, paaiškinimus, pranešimus apie viešųjų pirkimų komisijos sprendimus, kontroliuoti, kad viešųjų komisijos sprendimai būtų priimami savalaikiai ir kt.;
• organizuoti ir vykdyti pirkimus CPO priemonėmis;
• atlikti tiekėjų pasiūlymų vertinimą ir palyginimą;
• rengti, registruoti ir sisteminti pirkimų organizatorių atliktų pirkimų dokumentaciją;
• rengti ir teikti Viešųjų pirkimų tarnybai (prireikus ir kitoms institucijoms) teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais prekių, paslaugų ir darbų pirkimų skelbimus, procedūrų ataskaitas, ataskaitas apie sudarytas ir įvykdytas sutartis, metines viešųjų pirkimų ataskaitas;
• vykdyti pirkimus per CPO;
• nustatyta tvarka CVP IS viešinti laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus;
• nustatyta tvarka pildyti viešųjų pirkimų registracijos žurnalą.

Kvalifikaciniai reikalavimai:
• aukštasis universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas;
• ne mažesnė kaip 2 metų darbo patirtis viešųjų pirkimų srityje; darbo su centrine viešųjų pirkimų informacine sistema patirtis;
• darbo su centrinės perkančiosios organizacijos sistema patirtis;
• geras viešuosius pirkimus reglamentuojančių Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų išmanymas ir gebėjimas juos taikyti praktikoje;
• gebėjimas sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu bei gebėjimas kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, gebėjimas dirbti komandoje;
• geri darbo su „Microsoft Office“ programiniu paketu ir su organizacine technika įgūdžiai;
• iniciatyvumas, orientacija į rezultatą.

Privalumai:
• aukštasis universitetinis teisės krypties išsilavinimas;
• vairuotojo pažymėjimas (B kategorija);
• geros anglų, prancūzų ar vokiečių kalbos žinios (ne žemesniu nei B1 lygiu).
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Kęstučio g. 45
Telefonas: 8 5 2780912
El. paštas: jurgita.dunauskiene@turtas.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.