Šeštadienis, gegužės 18 d.

Viešųjų pirkimų skyriaus Prekių ir paslaugų pirkimo specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 92627
Skelbimo data: 2023-12-05
Skelbimas galioja iki: 2023-12-19 (imtinai)
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Ignalinos rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Viešųjų pirkimų skyriaus Prekių ir paslaugų pirkimo specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 7.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,302.00
Darbo vieta (miestas): Ignalina
Informacija apie įstaigą: Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 7,0 iki 7,3, atsižvelgiant į profesinio darbo patirtį. Išsamesnė informacija teikiama Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriuje, Laisvės a. 70, Ignalinoje, 17 kab., tel. (8 386) 51 828, el. paštu ramune.satkeviciene@ignalina.lt
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2023 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr.

VT-406

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS PREKIŲ IR PASLAUGŲ PIRKIMO SPECIALISTO, DIRBANČIO PAGAL DARBO SUTARTĮ, PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Viešųjų pirkimų skyriaus prekių ir paslaugų pirkimo specialistas yra specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį.

2. Pareigybės lygis A2.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM SPECIALISTUI

3. Specialistas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį teisės arba viešojo administravimo arba ekonomikos studijų krypties išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį teisės arba viešojo administravimo arba ekonomikos studijų krypties išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.

3.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų viešųjų pirkimų organizavimo darbo patirtį;

3.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, savivaldybių turto valdymą, vietos savivaldą, įmonių ir viešųjų įstaigų veiklą;

3.4. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

3.5. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

3.6. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;

3.7. būti pareigingas, darbštus, sugebėti priimti sprendimus, bendrauti ir dirbti komandoje.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis specialistas vykdo šias funkcijas viešųjų pirkimų srityje:

4.1. Efektyviai vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme reglamentuotas viešųjų pirkimų procedūras.

4.2. Laiku ir kokybiškai vykdo Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo priskirtus vykdyti viešuosius pirkimus, vadovaudamasis pirkimų iniciatorių paraiškomis ir patvirtintu Ignalinos rajono savivaldybės administracijos pirkimų planu.

4.3. Laiku ir kokybiškai rengia priskirtų vykdyti viešųjų pirkimų dokumentus (išskyrus techninę specifikaciją), atlieka jų derinimą su finansavimą skiriančiomis institucijomis (jei reikalaujama pagal finansavimo sutartį) ir teikia tvirtinti Viešojo pirkimo komisijai arba Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjui (atsižvelgiant į pirkimo vykdytoją).

4.4. Pagal kompetenciją konsultuoja ir teikia pastabas, pasiūlymus bei metodinę pagalbą Ignalinos rajono savivaldybės administracijos padaliniams rengiant technines specifikacijas.

4.5. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka rengia viešųjų pirkimų skelbimus, ataskaitas apie vykdytus viešuosius pirkimus, teikia šiuos dokumentus pasirašyti Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriui ar įgaliotam asmeniui (jei reikalaujama pagal Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintas skelbimų ir ataskaitų teikimo taisykles) ir teikia juos Viešųjų pirkimų tarnybai, taip pat vykdo kitus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus, susijusius su informacijos apie pradedamą, vykdomą ar įvykdytą viešąjį pirkimą teikimu.

4.6. Dalyvauja Viešųjų pirkimų komisijos darbe ir (ar) atlieka mažos vertės viešojo pirkimo organizatoriaus funkcijas, atsižvelgiant į Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus suteiktus įgaliojimus.

4.7. Rengia priskirtų vykdyti viešųjų pirkimų protokolus ir (ar) mažos vertės pirkimo pažymas, teikia juos derinti, pasirašyti.

4.8. Kuruoja ir rengia raštus dėl priskirtų vykdyti viešųjų pirkimų, susirašinėjimo su tiekėjais, pirkimo dokumentų paaiškinimų (patikslinimų), atsakymų į pretenzijas, informavimo apie procedūrų rezultatus ir pan., atsižvelgiant į Viešųjų pirkimų komisijos priimtus sprendimus (jei viešųjų pirkimų procedūras vykdo Viešųjų pirkimų komisija), teikia dokumentus pasirašyti įgaliotiems asmenims ir siunčia.

4.9. Analizuoja priskirtų vykdyti viešųjų pirkimų pasiūlymus, teikia siūlymus ir išvadas Viešųjų pirkimų komisijai ar Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjui (atsižvelgiant į pirkimo vykdytoją), siekiant viešojo pirkimo procedūrų atitikties Viešųjų pirkimų įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų reikalavimams, viešųjų pirkimų efektyvumo didinimo ir racionalaus lėšų panaudojimo.

4.10. Vykdo kitas viešųjų pirkimų procedūras teisės aktų nustatyta tvarka.

4.11. Viešina Ignalinos rajono savivaldybės administracijos sudarytas viešųjų pirkimų sutartis ir tiekėjų pasiūlymus, sutarčių pakeitimus Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, vykdo sutarčių administravimą.

4.12. Pagal kompetenciją konsultuoja ir teikia pastabas, pasiūlymus bei metodinę pagalbą Ignalinos rajono savivaldybės administracijos padaliniams sutarčių pakeitimo ir nutraukimo klausimais.

4.13. Pagal kompetenciją dalyvauja nagrinėjant įmonių, įstaigų, kitų juridinių asmenų skundus, pretenzijas, raštus viešųjų pirkimų klausimais.

4.14. Tvarko Viešųjų pirkimų skyriaus dokumentų bylų apskaitą, rengia ir teikia atsakingam už dokumentų valdymą Ignalinos rajono savivaldybės administracijos padaliniui skyriaus dokumentacijos plano suvestines, ateinančiais metais numatomų sudaryti bylų sąrašus, laikino saugojimo bylų sąrašus, atrinktų naikinti bylų (dokumentų) naikinimo aktus, ilgai ir nuolat saugomų bylų apyrašus, atlieka ilgai ir nuolat saugomų dokumentų inventorizaciją.

4.15. Teikia pasiūlymus Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjui dėl taisyklių, susijusių su viešųjų pirkimų organizavimu savivaldybės administracijoje, keitimo.

4.16. Vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Ignalinos rajono savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.

5. Prekių ir paslaugų pirkimo specialistas yra tiesiogiai pavaldus Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjui.

Susipažinau

_______________________

(Parašas)

_______________________

(Vardas ir pavardė)

_______________________

(Data)

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8-386-39107
El. paštas: info@ignalina.lt
Adresas: Laisvės a.70, LT- 30122 Ignalina
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.