Viešųjų pirkimų skyriaus 1 Pirkimų grupės vyresnioji (-ysis) specialistė (-as)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 88117
Skelbimo data: 2023-05-15
Skelbimas galioja iki: 2023-05-29
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Viešųjų pirkimų skyriaus 1 Pirkimų grupės vyresnioji (-ysis) specialistė (-as)
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą: DARBO UŽMOKESTIS (BRUTO) NUO 2060 EUR IKI 2678 EUR

Tikslus darbo užmokesčio dydis priklausys nuo Jūsų turimos kompetencijos ir profesinės patirties.
Pareigybės aprašymas:

Esame didžiausias, regioniškiausias miškininkystės srities darbdavys, aktyviai prisidedantis prie Lietuvos miškingumo didinimo, biologinės įvairovės ir miško ekosistemų išsaugojimo. Vertiname kiekvieną VMU bendruomenės narį ir jo indėlį į #DarbąKurįMylime ir šiuo metu

PRIE KOMANDOS KVIEČIAME PRISIJUNGTI

VYRESNIĄJĄ (-ĮJĮ) SPECIALISTĘ (-Ą) –

1 PIRKIMŲ GRUPĖ, VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIUS

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI:

 1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją ir ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje, kuri įgyta vykdant viešuosius pirkimus Perkančiosiose organizacijose arba Perkančiuosiuose subjektuose; arba turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį) arba jam lygiavertę auštojo mokslo kvalifikaciją ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje, kuri įgyta vykdant viešuosius pirkimus Perkančiosiose organizacijose arba Perkančiuosiuose subjektuose;
 2. turėti darbo patirties vadovaujant bendram užduočių vykdymui;
 3. turėti mokymų ir konsultacijų teikimo patirties viešųjų pirkimų klausimais;
 4. išmanyti viešųjų pirkimų procedūrų vykdymą ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą ir poįstatyminius teisės aktus;
 5. turėti darbo patirties su Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema (toliau – CVPIS), VšĮ CPO LT elektroniniais katalogais;
 6. turėti darbo kompiuteriu įgūdžių, mokėti dirbti Microsoft Windows aplinkoje ir su Microsoft Office programiniu paketu;
 7. mokėti valstybinę lietuvių kalbą žodžiu ir raštu.

PAGEIDAUTINI REIKALAVIMAI:

mokėti anglų arba vokiečių, arba rusų, arba prancūzų kalbą ne žemesniu kaip B1 lygiu.

DARBO FUNKCIJOS:

1.vykdo viešųjų pirkimų procedūras;

2.atlieka prekių, paslaugų ar darbų įsigijimus, naudodamasis centrinės perkančiosios organizacijos (CPO) elektroniniu katalogu;

3. organizuoja Viešųjų pirkimų komisijos darbą, jeigu eina Viešųjų pirkimų komisijos pirmininko pareigas. Taip pat vykdo kitas funkcijas, kurios nurodytos Įmonės generalinio direktoriaus įsakyme, kurio pagrindu yra sudaroma Viešojo pirkimo komisija;

4.rengia sąlygas ir kitus dokumentus, reikalingus vykdant konkrečius viešuosius pirkimus;

5.rengia sutarčių, sutarčių pakeitimų bei nutraukimų projektus, turi teisę teikti pastabas dėl techninės specifikacijos projektų;

6.rengia vykdomų viešųjų pirkimų skelbimus, ataskaitas, informacinius pranešimus ir teikia juos arba organizuoja jų teikimą Viešųjų pirkimų tarnybai;

7.analizuoja parengtų techninių specifikacijų atitikimą viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams;

8. esant poreikiui organizuoja ir koordinuoja perkamų prekių, paslaugų ir darbų rinkos kainų analizę bei išvadų teikimą;

9.seka Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių viešųjų pirkimų procesą, pokyčius, analizuoja šių teisės aktų reikalavimus, teikia siūlymus dėl šių reikalavimų įgyvendinimo Įmonėje Viešųjų pirkimų skyriaus vadovui;

10.nagrinėja su viešaisiais pirkimais susijusias gautas pretenzijas arba teikia dokumentus ir informaciją, reikalingą tiekėjų pretenzijoms objektyviai ir skaidriai nagrinėti;

11.teikia informaciją Viešųjų pirkimų skyriaus vadovui apie atliekamų viešųjų pirkimų procedūras;

12.rengia ir teikia su viešaisiais pirkimais susijusių dokumentų kopijas įgyvendinančioms institucijoms, Viešųjų pirkimų tarnybai ir kitoms įstaigoms;

13.Lietuvos Respublikos archyvų įstatymo ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka archyvuoja viešųjų pirkimų dokumentaciją;

14.pagal veiklos sritį dalyvauja nagrinėjant kitų juridinių asmenų ar piliečių prašymus, pareiškimus, skundus; dalyvauja ruošiant ar ruošia atsakymus, kitus dokumentus;

15.tvirtina arba derina savo veiklos srities dokumentus;

16.pagal kompetenciją dalyvauja inventorizacijose, vykdomos veiklos patikrinimuose;

17.konsultuoja, teikia metodinę pagalbą kitiems darbuotojams su darbo funkcijomis ir jų vykdymu susijusiais klausimais;

18.pagal pareigybės kompetenciją dalyvauja kitose komisijose, patikrinimuose pagal atskirus Įmonės generalinio direktoriaus įsakymus;

19.pagal kompetenciją prisideda prie korupcijos pasireiškimo ir veiklos rizikų nustatymo ir valdymo, siūlo bei įgyvendina priemones rizikų mažinimui (šalinimui), praneša tiesioginiam vadovui apie galimas naujas ar didėjančias rizikas, bandytą įvykdyti, įtariamą ir faktinę korupciją arba bet kurį Antikorupcinės vadybos sistemos pažeidimą ar trūkumą;

20.pagal kompetenciją siūlo ir įgyvendina vidaus kontrolės, Antikorupcinės vadybos sistemos priemones savo darbo srityje, teikia informaciją apie jų įgyvendinimą;

21.vadovaudamasis įstatymais, poįstatyminiais ar Įmonės vidaus teisės aktais arba gavęs aukštesnių pagal pavaldumą darbuotojų pavedimą, rengia ir teikia ataskaitas ir / ar kitą informaciją apie savo, skyriaus ar Įmonės veiklą;

22.vykdo kitus Darbdavio, tiesioginio vadovo, su tiesioginio vadovo žinia aukštesnių pagal pavaldumą darbuotojų nenuolatinio pobūdžio pavedimus susijusius su vykdomomis funkcijomis.

MES SIŪLOME:

 1. papildomą (savanorišką) sveikatos draudimą;
 2. galimybę realizuoti savo idėjas, kuriant ir inicijuojant pokyčius;
 3. lankstų darbo pradžios laiką;
 4. nemokamą automobilio statymo vietą;
 5. kolegų palaikymą bei pagalbą;
 6. 5 papildomas atostogų dienas.

DARBO VIETA: Savanorių pr. 176, Vilnius

DARBO UŽMOKESTIS (BRUTO) NUO 2060 EUR IKI 2678 EUR

Tikslus darbo užmokesčio dydis priklausys nuo Jūsų turimos kompetencijos ir profesinės patirties.

KONTAKTAI PASITEIRAVIMUI: +370 695 10160

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: -
El. paštas:
Adresas: Buveinės adresas: Savanorių pr. 176 LT-03154 Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.