Viešųjų pirkimų poskyris specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 70529
Skelbimo data: 2021-05-06
Konkursą inicijuojanti įstaig: Joniškio rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Viešųjų pirkimų poskyris specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 6.02
Darbo vieta (miestas): Joniškis
Pareigybės aprašymas:
TEISĖS IR METRIKACIJOS SKYRIAUS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ POSKYRIO
SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Teisės ir metrikacijos skyriaus Viešųjų pirkimų poskyrio specialistas (toliau – specialistas) yra specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį ir gaunantis darbo užmokestį iš Joniškio rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) biudžeto.
2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Specialistas turi atitikti šiuos reikalavimus:
3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės arba vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;
3.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, viešąjį administravimą, vietos savivaldą;
3.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
3.4. gebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą, dirbti komandoje;
3.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
3.6. mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, Excel programomis, naudotis internetu, elektroniniu paštu, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis ir duomenų bazėmis, ryšių ir dauginimo technika.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Specialistas vykdo šias funkcijas:
4.1. administruoja savivaldybės interneto svetainės skyrių „Viešieji pirkimai“;
4.2. registruoja, tvarko ir saugo Viešųjų pirkimų poskyrio veiklos dokumentus pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytus dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos reikalavimus;
4.3. pildo Viešųjų pirkimų poskyrio darbo laiko apskaitos žiniaraštį;
4.4. rengia pirkimo dokumentus: skelbimus, kvietimus, pirkimo sąlygas, kitus dokumentus bei dokumentų paaiškinimus;
4.5. rengia skelbimus, ataskaitas Viešųjų pirkimų tarnybai;
4.6. registruoja savivaldybės administracijoje vykdomų viešųjų pirkimų dalyvių pasiūlymus ir užtikrina jų saugumą Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka;
4.7. nustatyta tvarka dalyvauja savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijų darbe;
4.8. kai reikia, protokoluoja savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijų posėdžius;
4.9. kai reikia, daugina pirkimo dokumentus;
4.10. pasibaigus kalendoriniams metams rengia metinę ataskaitą ir ne vėliau kaip iki sausio 20 d. pateikia Viešųjų pirkimų poskyrio vedėjui;
4.11. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka aptarnauja asmenis vieno langelio principu.
5. Specialistas vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Teisės ir metrikacijos skyriaus vedėjo, Viešųjų pirkimų poskyrio vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.

___________________
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8 426) 69 142
El. paštas: savivaldybe@joniskis.lt
Adresas: Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.