Viešųjų pirkimų ir personalo valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas (atlyginimo koeficiento ribos 7,6 - 10,5)

Skelbimo nr.: 60140
Skelbimo data: 2019-08-23
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybinė energetikos reguliavimo taryba
Pareigos: Viešųjų pirkimų ir personalo valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas (atlyginimo koeficiento ribos 7,6 - 10,5)
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Valstybinės energetikos reguliavimo

tarybos pirmininko

2019 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. O1E-144

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ IR PERSONALO VALDYMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Viešųjų pirkimų ir personalo valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Pareigybės paskirtis – Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti viešųjų pirkimų organizavimą Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje (toliau – Taryba) teisės aktų nustatyta tvarka bei sutarčių rengimo teisinę priežiūrą.

4. Pareigybės pavaldumas – tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;

5.2. turėti darbo viešųjų pirkimų srityje patirties;

5.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus;

5.4. mokėti organizuoti viešuosius pirkimus, rengti viešųjų pirkimų dokumentus, sutarčių projektus;

5.5. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis);

5.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

5.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų valdymo taisykles.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. rengia Tarybos metinius viešųjų pirkimų planus, jų pakeitimus;

6.2. skelbia Viešųjų pirkimų suvestines;

6.3. teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir teikia Viešųjų pirkimų tarnybai Tarybos viešųjų pirkimų skelbimus, viešųjų pirkimų procedūrų ataskaitas ir kitas ataskaitas;

6.4. rengia viešųjų pirkimų dokumentus (konkurso sąlygas);

6.5. rengia viešųjų pirkimų komisijos posėdžių protokolus;

6.6. rengia Tarybos sudaromų viešųjų pirkimų sutarčių projektus;

6.7. atlieka tiekėjų pateiktų pasiūlymų vertinimą ir teikia vertinimo išvadas viešąjį pirkimą atliekančiai komisijai;

6.8. rengia Tarybos tvarkos aprašus, taisykles ir kitus dokumentus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus;

6.9. vykdo pirkimo procedūras kaip pirkimų organizatorius;

6.10. teikia konsultacijas Tarybos darbuotojams viešųjų pirkimų klausimais;

6.11. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis viešųjų pirkimų vykdymo ir politikos klausimais;

6.12. skelbia viešųjų pirkimų informaciją Tarybos interneto svetainėje;

6.13. dalyvauja Tarybos sudaromų viešųjų pirkimų ir kitų komisijų veikloje;

6.14. kartu su Teisės departamento specialistais nagrinėja gautas tiekėjų pretenzijas, ieškinius ir / ar kitus procesinius dokumentus viešųjų pirkimų vykdymo klausimais;

6.15. administruoja Viešųjų pirkimų informacinę sistemą ir Centrinės perkančiosios organizacijos sistemą;

6.16. rengia viešųjų pirkimų sutarčių pakeitimų susitarimus;

6.17. koordinuoja viešųjų pirkimų komisijos narių ir pirkimų organizatorių viešųjų ir privačių interesų deklaracijų pateikimą prieš pradedant vykdyti viešųjų pirkimų procedūras.

6.18. Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

Susipažinau

(parašas)

(vardas, pavardė)

(data)

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Verkių g. 25C-1
Telefonas: 8 5 250 6180
El. paštas: egle.petrauskiene@vert.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.