Viešųjų pirkimų ir personalo valdymo skyriaus patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 43489
Skelbimo data: 2020-01-21
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybinė energetikos reguliavimo taryba
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Viešųjų pirkimų ir personalo valdymo skyriaus patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 12.00
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Valstybinės energetikos reguliavimo

tarybos pirmininko

2020 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. O1E-4

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ IR PERSONALO VALDYMO SKYRIAUS

PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Viešųjų pirkimų ir personalo valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Skyriaus patarėjo pareigybė reikalinga užtikrinti viešųjų pirkimų organizavimą Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje (toliau – Taryba) teisės aktų nustatyta tvarka bei sutarčių rengimo teisinę priežiūrą.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Skyriaus patarėjo veiklos sritis yra bendroji – viešieji pirkimai.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį vadybos krypties arba teisės krypties išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažiau nei 3 metų darbo patirties viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo srityje bei darbo patirties sudarant metinius viešųjų pirkimų planus ir rengiant jų pakeitimus;

4.3. turėti darbo patirties energetikos srityje;

4.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, viešuosius pirkimus;

4.5. mokėti kaupti ir apibendrinti informaciją, jos pagrindu rengti išvadas ir pasiūlymus; mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.6. mokėti dirbti MS Office programiniu paketu.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. rengia Tarybos metinius viešųjų pirkimų planus bei jų pakeitimus;

5.2. skelbia Viešųjų pirkimų suvestines;

5.3. teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir teikia Viešųjų pirkimų tarnybai Tarybos viešųjų pirkimų skelbimus, viešųjų pirkimų procedūrų ataskaitas ir kitas ataskaitas;

5.4. rengia viešųjų pirkimų dokumentus (konkurso sąlygas) bei kartu su Teisės departamento specialistais rengia viešųjų pirkimų sutarčių projektus;

5.5. rengia viešųjų pirkimų komisijos posėdžių protokolus;

5.6. rengia Tarybos sudaromų viešųjų pirkimų sutarčių projektus;

5.7. atlieka tiekėjų pateiktų pasiūlymų vertinimą ir teikia vertinimo išvadas viešąjį pirkimą atliekančiai komisijai;

5.8. rengia Tarybos tvarkos aprašus, taisykles ir kitus dokumentus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus;

5.9. vykdo viešojo pirkimo procedūras kaip pirkimų organizatorius;

5.10. teikia konsultacijas Tarybos darbuotojams viešųjų pirkimų klausimais;

5.11. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis viešųjų pirkimų vykdymo ir politikos klausimais;

5.12. skelbia viešųjų pirkimų informaciją Tarybos interneto svetainėje;

5.13. dalyvauja Tarybos sudaromų viešųjų pirkimų ir kitų komisijų veikloje;

5.14. kartu su Teisės departamento specialistais nagrinėja gautas tiekėjų pretenzijas, ieškinius ir / ar kitus procesinius dokumentus viešųjų pirkimų vykdymo klausimais;

5.15. administruoja Viešųjų pirkimų informacinę sistemą ir Centrinės perkančiosios organizacijos sistemą;

5.16. rengia viešųjų pirkimų sutarčių pakeitimų susitarimus;

5.17. koordinuoja viešųjų pirkimų komisijos narių ir pirkimų organizatorių viešųjų ir privačių interesų deklaracijų pateikimą prieš pradedant vykdyti viešųjų pirkimų procedūras.

5.18. Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

___________________

Susipažinau

(parašas)

(vardas, pavardė)

(data)

Informacija apie įstaigą: Valstybinė energetikos reguliavimo taryba – nepriklausoma nacionalinė reguliavimo institucija Europos Sąjungos teisės prasme, reguliuojanti energetikos srityje veikiančių ūkio subjektų veiklą ir atliekanti valstybinę energetikos sektoriaus priežiūrą. Tarybos misija – kurti VERT‘ę visuomenei energetikoje. Tarybos strateginis tikslas – užtikrinti vartotojams energetikos paslaugų kokybę ir prieinamumą efektyviai veikiančiose rinkose. Taryba strateginį tikslą įgyvendina vykdydama Energetikos ir geriamojo vandens sektorių kainų reguliavimo bei rinkos priežiūros programą.
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Taurinta Komarovskė
Telefonas: 8 5 2196819
El. paštas: taurinta.komarovske@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.