Viešosios tvarkos poskyrio vyriausiasis specialistas (mobilizacijos ir viešosios tvarkos) (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 59124
Skelbimo data: 2024-04-29
Skelbimas galioja iki: 2024-05-14 (imtinai)
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Joniškio rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Joniškio rajono savivaldybės administracija
Pareigos: Viešosios tvarkos poskyrio vyriausiasis specialistas (mobilizacijos ir viešosios tvarkos) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 0,95
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1696,13
Darbo vieta (miestas): Joniškis
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
INFRASTRUKTŪROS SKYRIAUS
VIEŠOSIOS TVARKOS POSKYRIO
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus poskyrio vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūra.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. administracinių sprendimų priėmimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. mobilizacijos, demobilizacijos, priimančiosios šalies paramos užduočių vykdymas..
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. viešosios tvarkos užtikrinimas, nusikaltimų prevencija.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Apdoroja su teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūra susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
8. Atlieka teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūros veiklas arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūros veiklų atlikimą.
9. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūros vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūros vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
10. Planuoja teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūros veiklas arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūros veiklų planavimą.
11. Prižiūri su teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūros veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūros veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
12. Rengia ir teikia informaciją su teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūra susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūra susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
13. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūros arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūros rengimą.
14. Apdoroja su administracinių sprendimų priėmimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su administracinių sprendimų priėmimu susijusios informacijos apdorojimą.
15. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
16. Nagrinėja prašymus ir skundus sudėtingais klausimais dėl administracinių sprendimų priėmimo veiklų vykdymo, rengia administracinius sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir skundų sudėtingais klausimais dėl administracinių sprendimų priėmimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja administracinių sprendimų ir atsakymų rengimą.
17. Organizuoja administracinių sprendimų priėmimo procesą arba prireikus koordinuoja administracinių sprendimų priėmimo proceso organizavimą.
18. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su administracinio sprendimo priėmimo vykdymu.
19. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių sprendimų priėmimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl administracinių sprendimų priėmimo rengimą.
20. Rengia ir teikia informaciją su administracinių sprendimų priėmimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su administracinių sprendimų priėmimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
21. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
22. Rengia savivaldybės mobilizacijos planą, vykdo mobilizacijos plane numatytus veiksmus ir priemones, valstybines mobilizacines ir (ar) priimančiosios šalies paramos teikimo užduotis ir mobilizacinius nurodymus. Rengia savivaldybės administracijos CMPR sąrašą. Vykdo kitas Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatyme numatytas funkcijas..
23. Rengia mobilizacinių užsakymų ir (ar) priimančiosios šalies paramos teikimo sutartis, vykdo jose nustatytus įsipareigojimus. Atlieka mobilizacinių ūkio subjektų, su kuriais yra sudarytos mobilizacinio užsakymo ir (ar) priimančiosios šalies paramos teikimo sutartis, pasirengimo vykdyti sutartinius įsipareigojimus patikrinimus. Organizuoja mobilizacines pratybas, mokymus, gyventojų švietimą..
24. Vykdo viešosios tvarkos užtikrinimo funkciją: atlieka tikrinimus administraciniams nusižengimams išaiškinti, vykdo administracinę teiseną, surašo administracinių nusižengimų protokolus Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso savivaldybių administracijoms pavestose srityse. Nagrinėja piliečių prašymus dėl viešosios tvarkos pažeidimų..
25. Vykdo įslaptintos informacijos apsaugos ir dokumentų administravimą. Koordinuoja Joniškio rajono savivaldybės nusikaltimų prevencijos programos įgyvendinimą ir plano rengimą. Vykdo vaizdo stebėjimą mobiliomis vaizdo kameromis..

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

26. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
26.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
26.2. studijų kryptis – teisė;
26.3. studijų kryptis – vadyba (arba);
26.4. studijų kryptis – viešasis saugumas (arba);
26.5. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
arba:
26.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
26.7. darbo patirties sritis – viešosios tvarkos srities patirtis ;
26.8. darbo patirtis srityje – 1 metai;
27. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
27.1. kalba - anglų;
27.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.
28. Atitikimas kitiems reikalavimams:
28.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.
29. Transporto priemonių pažymėjimai:
29.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

30. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
30.1. komunikacija - 3 lygis;
30.2. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
30.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
30.4. organizuotumas - 3 lygis;
30.5. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis.
31. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
31.1. informacijos valdymas - 3 lygis.
32. Profesinė kompetencija:
32.1. teisės išmanymas - 3 lygis.


Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Kanceliarijos skyriaus Vyriausiasis specialistas (personalo administravimo)
Vardas, Pavardė: Evelina Tiškauskienė
Telefonas: +37042669144
El. paštas: evelina.tiskauskiene@joniskis.lt
Adresas: Livonijos g. 4-1, 84124 Joniškis
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.