Viešosios tvarkos poskyrio vyriausiasis specialistas (civilinės saugos ir mobilizacijos) (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 55266
Skelbimo data: 2023-03-07
Skelbimas galioja iki: 2023-03-21
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Joniškio rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Viešojo valdymo agentūra
Pareigos: Viešosios tvarkos poskyrio vyriausiasis specialistas (civilinės saugos ir mobilizacijos) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 7.90
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,469.40
Darbo vieta (miestas): Joniškis
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
INFRASTRUKTŪROS SKYRIAUS
VIEŠOSIOS TVARKOS POSKYRIO
INFRASTRUKTŪROS SKYRIAUS VIEŠOSIOS TVARKOS POSKYRIO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus poskyrio vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. priežiūra ir kontrolė.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. sprendimų įgyvendinimas;
4.2. administracinių paslaugų teikimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. civilinės saugos priežiūra ir kontrolė.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. sprendimų įgyvendinimas mobilizacijos srityje;
6.2. administracinių paslaugų teikimas asmenims, nukentėjusiems nuo gaisro.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
8. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
9. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
10. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
11. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.
12. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
13. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
14. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.
15. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
16. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
17. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.
18. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.
19. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.
20. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.
21. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
22. Analizuoja galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų Joniškio rajone keliamą riziką, planuoja ir koordinuoja ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemones ir dalyvauja jas įgyvendinant. Rengia civilinės saugos planavimo dokumentus, organizuoja jų derinimą, tikslinimą ir pateikimą suinteresuotoms institucijoms. Organizuoja savivaldybės ESOC, gyventojų evakavimo ir priėmimo komisijų sudarymą..
23. Vykdo civilinės saugos pratybas, civilinės saugos būklės tikrinimus ūkio subjektuose ir įstaigose, atlieka tikrinimus, reidus administraciniams nusižengimams išaiškinti, surašo administracinių nusižengimų protokolus savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu pavestose srityse..
24. Organizuoja gyventojų, ūkio subjektų perspėjimą ir informavimą, organizuoja gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos techninę priežiūrą, yra atsakingas už elektros sirenų centralizuotą valdymą. Rengia bendradarbiavimo ir pagalbos teikimo ekstremaliųjų įvykių ar situacijų atvejais sutartis..
25. Renka, kaupia ir sistemina duomenis, reikalingus savivaldybės mobilizacijos planui parengti, rengia savivaldybės mobilizacijos planą. Rengia savivaldybės administracijos civilinio mobilizacinio personalo rezervo sąrašą. Planuoja lėšas, reikalingas pasirengti mobilizacijai vykdyti ir PŠP teikti..
26. Rengia mobilizacinių užsakymų ir (ar) PŠP teikimo sutarčių technines specifikacijas, sąlygas ir reikalavimus sutartims sudaryti, teikia išvadas ir siūlymus dėl jų sudarymo. Organizuoja mobilizacines pratybas. Administruoja įslaptintus dokumentus..

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

27. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
27.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
27.2. studijų kryptis – viešasis saugumas;
27.3. studijų kryptis – teisė;
27.4. studijų kryptis – mechanikos inžinerija (arba);
27.5. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
arba:
27.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
27.7. darbo patirties sritis – priešgaisrinės ar civilinės saugos ir gelbėjimo darbų patirtis;
27.8. darbo patirtis srityje – 1 metai;
28. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
28.1. kalba - anglų;
28.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.
29. Atitikimas kitiems reikalavimams:
29.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.
30. Transporto priemonių pažymėjimai:
30.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

31. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
31.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;
31.2. organizuotumas - 3 lygis;
31.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
31.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
31.5. komunikacija - 3 lygis.
32. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
32.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 3 lygis.


Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Saulius Tijūšas
Telefonas: +37052196812; +37067285163
El. paštas: saulius.tijusas@vva.gov.lt
Adresas: Vilnius, Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.