Viešosios tvarkos poskyrio vyriausiasis specialistas (civilinės saugos ir mobilizacijos) (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 51905
Skelbimo data: 2022-06-02
Skelbimas galioja iki: 2022-06-16
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Joniškio rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Viešosios tvarkos poskyrio vyriausiasis specialistas (civilinės saugos ir mobilizacijos) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 6.90
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,248.90
Darbo vieta (miestas): Joniškis
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
INFRASTRUKTŪROS SKYRIAUS
VIEŠOSIOS TVARKOS POSKYRIO
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus poskyrio vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. priežiūra ir kontrolė.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. sprendimų įgyvendinimas;
4.2. administracinių paslaugų teikimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. civilinės saugos priežiūra ir kontrolė.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. sprendimų įgyvendinimas mobilizacijos srityje;
6.2. administracinių paslaugų teikimas asmenims, nukentėjusiems nuo gaisro.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
8. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
9. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
10. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
11. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.
12. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
13. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.
14. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
15. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.
16. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.
17. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.
18. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.
19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
20. Analizuoja galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų Joniškio rajone keliamą riziką, planuoja ir koordinuoja ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemones ir dalyvauja jas įgyvendinant. Rengia civilinės saugos planavimo dokumentus, organizuoja jų derinimą, tikslinimą ir pateikimą suinteresuotoms institucijoms. Organizuoja savivaldybės ESK, ESOC, gyventojų evakavimo ir priėmimo komisijų sudarymą..
21. Vykdo civilinės saugos pratybas, civilinės saugos būklės tikrinimus ūkio subjektuose ir įstaigose, atlieka tikrinimus, reidus administraciniams nusižengimams išaiškinti, surašo administracinių nusižengimų protokolus savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu pavestose srityse..
22. Organizuoja gyventojų, ūkio subjektų perspėjimą ir informavimą, organizuoja gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos techninę priežiūrą, yra atsakingas už elektros sirenų centralizuotą valdymą. Rengia bendradarbiavimo ir pagalbos teikimo ekstremaliųjų įvykių ar situacijų atvejais sutartis..
23. Vykdo funkcijas, numatytas Valstybės tarnautojo, atsakingo už mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos funkcijų vykdymą savivaldybėje, pavyzdinių funkcijų sąraše, patvirtintame Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos direktoriaus 2017-12-27 įsakymu Nr. V-215 ir atsakingas už įslaptintos informacijos fizinę apsaugą..

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

24. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
24.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
24.2. studijų kryptis – visuomenės saugumas (arba);
24.3. studijų kryptis – saugos inžinerija (arba);
24.4. studijų kryptis – teisė;
24.5. studijų kryptis – pedagogika;
arba:
24.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
24.7. darbo patirties sritis – civilinės saugos srities patirtis;
24.8. darbo patirtis srityje – 1 metai;
25. Atitikimas kitiems reikalavimams:
25.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.
26. Transporto priemonių pažymėjimai:
26.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

27. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
27.1. komunikacija - 3 lygis;
27.2. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
27.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
27.4. organizuotumas - 3 lygis;
27.5. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis.
28. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
28.1. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 3 lygis;
28.2. informacijos valdymas - 3 lygis.
29. Profesinė kompetencija:
29.1. veiklos planavimas - 3 lygis.

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)


Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Jovita Rupšytė
Telefonas: +37052718216; +37067286671
El. paštas: jovita.rupsyte@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.