Ketvirtadienis, gruodžio 03 d.

Viešosios ir privačiosios partnerystės skyrius Teisininkas (7,5)

Skelbimo nr.: 60359
Skelbimo data: 2019-09-04
Konkursą organizuojanti įstaiga: Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Pareigos: Viešosios ir privačiosios partnerystės skyrius Teisininkas (7,5)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. rugpjūčio 5 d.
įsakymu Nr. 40-309/19

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VIEŠOSIOS IR PRIVAČIOS PARTNERYSTĖS SKYRIAUS SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠAS (VPPS-2)


I. PAREIGYBĖ

1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) Viešosios ir privačios partnerystės skyriaus specialisto (toliau – darbuotojas) pareigybė (261103) yra priskiriama specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės paskirtis – pareigybė reikalinga padėti Administracijai ir Vilniaus miesto savivaldybei pavaldžioms įstaigoms ir įmonėms įgyvendinti projektus viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu, laikantis teisės aktų reikalavimų.
4. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Viešosios ir privačios partnerystės skyriaus (toliau – skyrius) vedėjui.


II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1. turėti aukštąjį universitetinį bakalauro arba jam prilygintą vienpakopį teisės krypties išsilavinimą;
5.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį (rengiant, vertinant komercines sutartis ar kontroliuojant jų vykdymą);
5.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešojo ir privataus sektorių partnerystę, sutarčių teisę, vietos savivaldą, , investavimą, koncesijas, viešuosius pirkimus, viešąjį administravimą;
5.4. išmanyti vidaus ir viešojo administravimo taisykles ir procedūras, suprasti Administracijos ir Vilniaus miesto savivaldybei pavaldžių įmonių ir įstaigų poreikius;
5.5. išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
5.6. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti anglų kalbą;
5.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti teisines išvadas, apibendrinimus, sutartis ir kitus projektų įgyvendinimui būtinus teisinius dokumentus;
5.8. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, teikti konsultacijas darbuotojams;
5.9. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu.

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJOFUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas, siekdamas tinkamai įgyvendinti skyriui keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:
6.1. analizuoja Administracijos vykdomų veiklų įgyvendinimo viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu galimybes ir tikslingumą;
6.2. analizuoja Lietuvos ir užsienio viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų vykdymo praktiką;
6.3. teikia teisinę metodinę pagalbą struktūriniams padaliniams ir pavaldžioms įmonėms ir įstaigoms siekiant išsirinkti jų kuruojamai sričiai priskirtos veiklos tikslų įgyvendinimo būdus;
6.4. teikia teisines išvadas dėl Administracijos vykdomų projektų įgyvendinimo būdų tikslingumo bei suderinamumo su teisės aktų reikalavimais;
6.5. konsultuoja Administracijos struktūrinius padalinius bei pavaldžias įstaigas ir įmones teisiniais ir procedūriniais viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimo ir įgyvendinimo klausimais;
6.6. dalyvauja viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų valdymo grupių, komisijų veikloje bei rengiant ir įgyvendinant investicinius projektus, įgyvendinamus viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu;
6.7. rengia ir derina Tarybos sprendimų, mero potvarkių ir Administracijos direktoriaus įsakymų projektus viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu įgyvendinamų projektų klausimais;
6.8. rengia ir derina sutartis, susitarimus ar kitus projektų įgyvendinimui viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu reikalingus teisinius dokumentus;
6.9. koordinuoja Administracijos, pavaldžių įstaigų ir įmonių projektų įgyvendinamų viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu, planavimo, rengimo, įgyvendinimo, priežiūros procesus;
6.10. teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui ar Administracijai dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu įgyvendinamų projektų valdymo ir įgyvendinimo;
6.11. teikia pasiūlymus dėl skyriaus veiklos planų;
6.12. pagal kompetenciją rengia atsakymus į Administracijos struktūrinių padalinių paklausimus;
6.13. siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitą skyriaus darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį, , jo nesant;
6.14. pagal kompetenciją vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, siekdamas įgyvendinti Vilniaus miesto savivaldybės tikslus.
Susipažinau ir sutinku:
_______________________________
(parašas)
_______________________________
(vardas ir pavardė)
_______________________________
(data)
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius
Telefonas: 85 2112616
El. paštas: savivaldybe@vilnius.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.