Vidaus saugumo skyriaus vyriausiasis specialistas (koeficientas - 8,6) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 41825
Skelbimo data: 2019-06-21
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Pareigos: Vidaus saugumo skyriaus vyriausiasis specialistas (koeficientas - 8,6) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. VP-54

VIDAUS SAUGUMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vidaus saugumo skyriaus (toliau — Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įstatymų nustatytais būdais ir priemonėmis vykdyti korupcijos prevenciją ir kontrolę.

III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje — korupcijos prevencijos ir kontrolės.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties ne žemesnį kaip aukštasis universitetinis su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;

4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius korupcijos prevenciją ir kontrolę, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, mokesčių administravimą;

4.4. turėti analitinio problemų įvertinimo ir apibendrinimo įgūdžių;

4.5. turėti darbo planavimo ir koordinavimo įgūdžių, gebėti savarankiškai planuoti savo veiklą;

4.6. išmanyti teisės aktų bei dokumentų rengimo taisykles;

4.7. turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius;

4.8. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

4.9. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Siekdamas užtikrinti Skyriui pavestų uždavinių vykdymą korupcijos prevencijos ir kontrolės srityje šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo tokias funkcijas:

5.1. planuoja korupcijos prevencijos priemones, koordinuoja suplanuotų priemonių įgyvendinimą, o atitinkamas priemones ir įgyvendina;

5.2. vykdo antikorupcinėse programose numatytas priemones, už kurių įgyvendinimą atsakinga Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau — VMI), vykdo atitinkamas priemones bei teisės aktuose nustatyta tvarka atsiskaito už jų vykdymą;

5.3. nagrinėja skundus / pranešimus dėl galimai netinkamo ar neteisėto VMI valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau — darbuotojai), elgesio ir / ar galimų korupcijos apraiškų, ir / ar dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos valstybės tarnautojo elgesio kodekso nuostatų pažeidimų, teikia pasiūlymus dėl nustatytų pažeidimų, korupcijos prevencijos priemonių taikymo, veiklos procesų tobulinimo;

5.4. atlieka VMI rengiamų teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą;

5.5. dalyvauja atliekant atitinkamų VMI veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, antikorupcinę analizę ir vertinimą;

5.6. vykdo antikorupcinį VMI valstybės tarnautojų ir darbuotojų švietimą: dėsto mokymus, rengia priminimus, atmintines, rekomendacijas ir pan.;

5.7. teikia metodinę pagalbą VMI valstybės tarnautojams ir darbuotojams, vykdantiems korupcijos prevencijos priemones, taip pat kitiems VMI valstybės tarnautojams ir darbuotojams korupcijos prevencijos klausimais;

5.8. teikia metodinę pagalbą apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų (toliau — AVMI) valstybės tarnautojams ir darbuotojams, atsakingiems už korupcijos prevenciją ir kontrolę AVMI;

5.9. renka, kaupia, sistemina ir analizuoja iš įvairių šaltinių gaunamą informaciją apie korupcijos apraiškas VMI, teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl tolesnio gautos informacijos realizavimo ir / ar prevencinių priemonių taikymo;

5.10. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktų, kitų dokumentų ar pasiūlymų projektus; teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl galiojančių teisės aktų ir kitų dokumentų keitimo, pildymo ar tobulinimo; teikia pastabas ir pasiūlymus dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ― VMI prie FM) VMI prie FM administracijos padalinių parengtų teisės aktų;

5.11. pagal Skyriaus kompetenciją bendradarbiauja su kitais VMI prie FM administracijos padaliniais bei korupcijos prevenciją vykdančiomis institucijomis;

5.12. teikia Skyriaus vedėjui ir VMI prie FM viršininkui pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos vykdymo VMI ir jos tobulinimo;

5.13. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl Skyriaus darbo organizavimo ir tobulinimo;

5.14. VMI prie FM viršininko pavedimu dalyvauja tiriant VMI prie FM valstybės tarnautojų tarnybinius ir darbuotojų drausminius nusižengimus;

5.15. Skyriaus vedėjo ar, esant tarnybiniam būtinumui, Skyriaus veiklą koordinuojančio VMI prie FM viršininko ar jo įgalioto asmens pavedimu dalyvauja kitų VMI prie FM funkcinių padalinių (projektų, darbo grupių, komisijų ir kt.) darbe;

5.16. vykdo kitus, nenuolatinio pobūdžio, Skyriaus vedėjo pavedimus, siekdamas strateginių VMI prie FM uždavinių įgyvendinimo.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

__________________

Susipažinau:

______________________

(parašas)

______________________

(vardas, pavardė)

______________________

(data)

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: (8 5) 219 6812
El. paštas: Eglė Karlonaitė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus vyr. specialistė, egle.karlonaite@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.