Vidaus audito skyriaus vedėjas (pareiginės algos koeficientas - 11,31) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 41993
Skelbimo data: 2019-07-12
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybinė energetikos reguliavimo taryba
Pareigos: Vidaus audito skyriaus vedėjas (pareiginės algos koeficientas - 11,31) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir energetikos

kontrolės komisijos pirmininko

2019 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. O1E-69

VIDAUS AUDITO SKYRIAUS

VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vidaus audito skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Vidaus audito skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga užtikrinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Vidaus audito skyriaus (toliau – Skyrius) veiklos organizavimą, uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą, skyriaus planų vykdymą ir kokybišką vidaus audito atlikimą, efektyvų informacijos sklaidos ir Komisijos padalinių vadovų ir darbuotojų konsultavimo procesą vidaus kontrolės ir vidaus audito klausimais.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo bendroji veiklos sritis – vidaus auditas.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, arba vadybos ir verslo administravimo, arba viešojo administravimo, arba teisės krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų patirtį vidaus audito srityje;

4.3. išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos teisės aktus, Komisijos nuostatus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius vidaus auditą ir kontrolę, biudžetinių įstaigų veiklą, viešąjį administravimą bei valstybės tarnybą;

4.4. mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

4.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis).

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbą, paskirsto užduotis Skyriaus darbuotojams, sprendžia visus klausimus, susijusius su Skyriaus užduočių vykdymu, kad būtų vykdomas teisės aktus atitinkantis Komisijos vidaus auditas;

5.2. planuoja Skyriaus veiklą, atsižvelgiant į atliktą rizikos vertinimo analizę, sudaro strateginius ir metinius Skyriaus veiklos planus, juos raštu suderina su Komisijos pirmininku;

5.3. organizuoja tikrinimą ir vertinimą vidaus kontrolės sistemos funkcionavimo; rizikos veiksnių valdymo efektyvumo; Komisijos veiklos atitikimo teisės aktams; strateginių ir kitų planų įgyvendinimo veiklos atitikimo jų tikslams ir uždaviniams, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojų programų vykdymo, joms skirtų lėšų bei valstybės turto naudojimo efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais; finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumo; apskaitos informacijos tinkamumo, objektyvumo ir pateikimo laiku; lėšų, gautų iš ES, užsienio institucijų arba fondų, administravimo ir panaudojimo; turto apskaitos ir apsaugos; informacinių sistemų saugumo ir veiksmingumo bei informacinių sistemų projektų;

5.4. rengia vidaus audito ataskaitas su išvadomis ir rekomendacijomis, kaip ištaisyti vidaus audito metu nustatytus trūkumus, kaip tobulinti Komisijos veiklą ir vidaus kontrolę;

5.5. užtikrina vidaus audito pažangos stebėjimą;

5.6. rengia Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus, teikia pasiūlymus vidaus auditorių kvalifikacijai tobulinti;

5.7. prižiūri Skyriaus darbuotojų atliekamą vidaus auditą ir vertina jo kokybę, norminių teisės aktų nustatyta tvarka vertina Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

5.8. pagal suderintą su Komisijos pirmininku planą atlieka vidaus auditą Komisijoje teisės aktų nustatyta tvarka;

5.9. palaiko profesinius ryšius su šalies ir užsienio institucijomis, įstaigomis, bei organizacijomis vidaus audito klausimais;

5.10. stebėtojo teisėmis dalyvauja Komisijos pasitarimuose;

5.11. atstovauja Komisijai kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose vidaus audito klausimais;

5.12. konsultuoja Komisijos pirmininką, Administracijos direktorių bei kitų Komisijos struktūrinių padalinių vadovus vidaus kontrolės klausimais;

5.13. teikia atlikto vidaus audito ataskaitas Komisijos pirmininkui ir audituojamų struktūrinių padalinių vadovams;

5.14. kiekvienais metais parengia ir pateikia Vidaus kontrolės ir audito įstatyme nurodytiems asmenims metinę Skyriaus veiklos ataskaitą;

5.15. vidaus audito metu nustačius pažeidimus, perduoda nagrinėti vidaus audito dokumentus institucijoms pagal kompetenciją;

5.16. Komisijos pirmininko pavedimu vykdo kitus su Komisijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Komisijos strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Komisijos pirmininkui.

Susipažinau

(parašas)

(vardas, pavardė)

(data)

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
Telefonas: 8 5 219 68 16
El. paštas: ausra.vengraite@vtd.lt