Vidaus audito skyriaus specialistas (0,5 etato, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 5,23)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 62799
Skelbimo data: 2020-01-23
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras
Pareigos: Vidaus audito skyriaus specialistas (0,5 etato, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 5,23)
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Valstybinės mokesčių inspekcijos
prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2020 m. sausio 17 d.
įsakymu Nr. VP-3


VIDAUS AUDITO SKYRIAUS SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖ

1. Vidau audito skyriaus specialistas yra darbuotojas, su kuriuo sudaroma darbo sutartis. Ši pareigybė priskirta specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis — A1.
3. Vidaus audito skyriaus (toliau — skyrius) specialisto pareigybė skirta atlikti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM) ir apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų (toliau — AVMI) bei jų administracijos ir funkcinių padalinių vidaus auditus, vertinant vidaus kontrolės, kokybės vadybos ir rizikos valdymo sistemas, teikti rekomendacijas dėl vidaus kontrolės gerinimo, kokybės vadybos ir rizikos valdymo sistemos tobulinimo, siekiant padėti, kad būtų tinkamai vykdomas ir užtikrinamas VMI prie FM ir AVMI veiklos tikslų įgyvendinimas.
4. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1. turėti aukštąjį universitetinį su magistro kvalifikaciniu ar jam prilygintu laipsniu išsilavinimą;
5.2. turėti ne mažesnę kaip penkių metų patirtį teisės, audito, vidaus audito arba mokesčių administravimo srityse;
5.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, vidaus auditą ir viešąjį administravimą;
5.4. mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis MS Office programiniu paketu;
5.5. turėti analitinių vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo įgūdžių, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti surinktą informaciją, įžvelgti problemas jas įvertinti, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus;
5.6. gebėti įvertinti atlikto audito kokybę;
5.7. gebėti rengti pranešimus (apžvalgas) ir juos pristatyti;
5.8. turėti darbo planavimo ir koordinavimo įgūdžių, sugebėti savarankiškai efektyviai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
5.9. išmanyti raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles.

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo tokias funkcijas:
6.1. vykdydamas su VMI prie FM viršininku suderintą skyriaus veiklos planą atlieka veiklos, valdymo, finansinio ir informacinių technologijų vidaus auditus bei jų derinius, siekdamas užtikrinti efektyvų skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą;
6.2. tikrina ir vertina:
6.2.1. parengtų teisės aktų veiklos, informacinių technologijų ir finansinės veiklos klausimais atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, Europos Sąjungos reglamentams bei kitiems norminiams teisės aktams;
6.2.2. vidaus ir finansų kontrolės tinkamumą ir funkcionavimą, veiklos procese naudojamas kontrolės priemones ir jų veiksmingumą, organizacinės struktūros optimalumą, funkcijų paskirstymą rizikingose srityse, rizikos veiksnių valdymo efektyvumą ir jų kontrolę;
6.2.3. iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ar iš Europos Sąjungos, užsienio institucijų arba fondų gautų lėšų administravimą ir panaudojimą;
6.2.4. darbo organizavimą ir intelekto išteklių panaudojimo efektyvumą;
6.2.5. metinių veiklos ir kitų planų įgyvendinimą;
6.2.6. veiklos ir finansinių ataskaitų duomenų teisingumą, objektyvumą, apskaitos informacijos tinkamumą ir pateikimą laiku;
6.2.7. iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ar iš Europos Sąjungos, užsienio institucijų arba fondų gautų lėšų administravimą ir panaudojimą;
6.2.8. valstybės turto naudojimą efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais;
6.2.9. turto apskaitą ir apsaugą, o prireikus tikrina, ar toks turtas yra;
6.2.10. kitus vidaus audito programoje nurodytus klausimus;
6.3. renka, analizuoja, sistemina vidaus audito įrodymus, rengia vidaus audito darbo dokumentus, siekdamas pateiktas išvadas ir rekomendacijas;
6.4. vykdo vidaus audito grupės, į kurią paskirtas atlikti vidaus auditą, vadovo pavedimus, susijusius su atliekamu vidaus auditu, siekdamas užtikrinti atliekamo vidaus audito kokybę;
6.5. gali dalyvauti aptariant audito rezultatus su audituotų VMI prie FM ir AVMI administracijos ar funkcinių padalinių vadovais, siekdamas įsitikinti, kad audituojamojo subjekto vadovai suprato klaidos ar trūkumo esmę;
6.6. stebi vidaus audito pažangą (veiklą po audito), siekdamas pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo kontrolę ir įvertinti vidaus audito sukurtą pridėtinę vertę;
6.7. atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą, siekdamas padėti įgyvendinti VMI prie FM vadovybės suformuotą korupcijos pasireiškimo tikimybės minimizavimo, efektyvios prevencinės antikorupcinės sistemos kūrimo ir įdiegimo, korupcijos atvejų nustatymo ir tyrimo politiką;
6.8. analizuoja VMI prie FM ir AVMI veiklos trūkumus, dėl kurių VMI prie FM ir AVMI atžvilgiu buvo priimtas nepalankus teismo sprendimas, siekdamas vykdyti veiksmingą vidaus kontrolę, ir siūlo imtis priemonių šiems trūkumams pašalinti, taip pat, esant pagrindui, siūlo spręsti valstybės tarnautojų ar kitų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį ir gaunančių atlyginimą iš valstybės biudžeto, asmeninės atsakomybės klausimą;
6.9. ne rečiau, kaip kartą per trejus metus vertina, kaip vidaus kontrolė veikia VMI prie FM ir AVMI, siekdamas sistemingai ir įvairiapusiški vertinti rizikos valdymą ir vidaus kontrolę, padėti VMI prie FM ir AVMI vadovybei įgyvendinti veiklos tikslus;
6.10. siekdamas užtikrinti Kokybės vadybos sistemos (toliau — KVS) palaikymą ir tobulinimą VMI prie FM ir AVMI, vykdo Rizikos ir kokybės valdymo vadove išdėstytas, su KVS palaikymu susijusias, vidaus auditoriaus funkcijas;
6.11. skyriaus vedėjo pavedimu rengia ir teikia informaciją ir duomenis apie skyriaus atliktus ir numatomus atlikti darbus, reikalingus metinei skyriaus ataskaitai parengti bei skyriaus strateginio ir veiklos planų sudarymui, vertina veiklos procesų riziką;
6.12. vertina VMI prie FM ir AVMI veiklos riziką ir apibendrintą informaciją teikia skyriaus vedėjui, siekdamas nustatyti rizikingiausias VMI prie FM ir AVMI veiklos sritis į kurias atsižvelgiama sudarant skyriaus strateginius ir veiklos planus;
6.13. teikia konsultacijas VMI prie FM vadovybei, administracijos padaliniams;
6.14. teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl skyriaus darbo gerinimo, vidaus dokumentų tobulinimo, siekdamas užtikrinti skyriaus strateginių tikslų įgyvendinimą;
6.15. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, siekdamas VMI prie FM strateginių tikslų įgyvendinimo.
_____________________
Susipažinau

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8-5)2687800
El. paštas: vmi@vmi.lt
Adresas: Vasario 16 g. 14, 01514 Vilnius, Lietuva
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.