Verslo aplinkos departamento Verslo priežiūros politikos skyriaus vyriausiasis specialistas (PA koeficientas 8,5)

Skelbimo nr.: 8706
Skelbimo data: 2019-10-02
Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija
Pareigos: Verslo aplinkos departamento Verslo priežiūros politikos skyriaus vyriausiasis specialistas (PA koeficientas 8,5)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro
2019 m. rugpjūčio 2 d.
įsakymu Nr. 4-458

VERSLO APLINKOS DEPARTAMENTO
VERSLO PRIEŽIŪROS POLITIKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Verslo aplinkos departamento (toliau – Departamentas) Verslo priežiūros politikos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti ir įgyvendinti priemones, skirtas ūkio subjektų veiklos priežiūros naštos mažinimo bei ūkio subjektų priežiūros veiklos efektyvumo optimizavimo ir verslo sąlygų gerinimo tikslams ir uždaviniams pasiekti.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas specialiosiose veiklos srityse – verslo priežiūros ir konkurencingumo didinimo.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą verslo, vadybos, viešojo administravimo, ekonomikos, politikos mokslų arba teisės studijų krypties;
4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos (toliau –ministerija) veiklą, Lietuvos Respublikos teisės aktais, reguliuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, dokumentų rengimo taisyklėmis, išmanyti teisės aktų projektų rengimo taisykles, mokėti jas taikyti rengiant teisės aktų projektus;
4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reguliuojančiais ūkio subjektų veiklos priežiūrą, išmanyti Lietuvos Respublikos ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų funkcionavimo principus, šių institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo pertvarkos tikslus ir uždavinius, būti susipažinusiam su ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų sąranga ir struktūra;
4.4. išmanyti konkurencingumo didinimo, paslaugų, ūkio subjektų priežiūros politikos kryptis ir šių sričių strateginius dokumentus;
4.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
4.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. analizuoja ūkio subjektų veiklos priežiūros sąlygas Lietuvoje ir teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl jų gerinimo priemonių;
5.2. dalyvauja analizuojant priežiūros institucijų su ūkio subjektų veiklos priežiūros funkcijomis susijusius procesus, teikia pastabas, pasiūlymus ir išvadas dėl procesų optimizavimo galimybių;
5.3. organizuoja ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų vertinimą ir reitingavimą, teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl priežiūros institucijų vertinimo kriterijų;
5.4. organizuoja ir koordinuoja ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų veiklos ir (ar) funkcijų optimizavimo ir tobulinimo procesą;
5.5. rengia ir (arba) dalyvauja rengiant įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, sprendimų ir rezoliucijų, susijusių su ūkio subjektų veiklos priežiūra, reikalavimų ūkio subjektams taikymu ir verslo sąlygų gerinimu projektus;
5.6. rengia išvadas ir pasiūlymus kitų ministerijos administracijos padalinių, kitų valstybės, savivaldybės institucijų ir įstaigų parengtiems teisės aktų projektams dėl ūkio subjektų veiklos priežiūros veiksmų atlikimo ir jų atitikties teisės aktams;
5.7. kaupia ir analizuoja Lietuvos Respublikos ir tarptautinę patirtį verslo priežiūros srityje, teikia išvadas ir pasiūlymus Skyriaus vedėjui;
5.8. tvarko informaciją skelbiamą ministerijos interneto svetainėje, rengia arba dalyvauja rengiant ir teikia informaciją ministerijos atstovui spaudai bei ministerijos administracijos padaliniams ūkio subjektų priežiūros, teisės aktų reikalavimų ūkio subjektams taikymo ir verslo sąlygų gerinimo klausimais;
5.9. organizuoja ir (arba) dalyvauja konferencijose, seminaruose, forumuose ir kituose renginiuose įgyvendinant Skyriui nustatytus tikslus;
5.10. organizuoja komisijų ir darbo grupių sudarymą, pasitarimų su ministerijos administracijos padalinių, kitų ministerijų, valstybės institucijų ir įstaigų, taip pat įmonių, įstaigų ir organizacijų, atstovais rengimą ir (arba) jose dalyvauja;
5.11. teisės aktų nustatyta tvarka palaiko ryšius su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis, bendradarbiauja su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, kitomis tarptautinėmis organizacijomis ir (arba) dalyvauja jų veikloje;
5.12. bendradarbiauja su priežiūros institucijomis ir ūkio subjektus vienijančiomis organizacijomis, visuomeninėmis patariamosiomis institucijomis ir kitomis suinteresuotomis šalimis, analizuojant ir vertinant verslo sąlygas Lietuvoje;
5.13. vykdo kitus Departamento direktoriaus ir Departamento direktoriaus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai veiklos tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Kristina Golubauskaitė-Šapošnikovienė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 5 2717382, el. pastas kristina.golubauskaite-saposnikoviene@vtd.lt, Šventaragio g. 2, Vilnius.
Telefonas: 868491997
El. paštas: reimunda.talaikiene@nbfcentras.lt
Skelbimas publikuojamas iki: 2019-10-10
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.