Verslo aplinkos departamento Geresnio reglamentavimo politikos skyriaus Vyriausiasis specialistas (PA koeficientas 8,5) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 42228
Skelbimo data: 2019-09-06
Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija
Pareigos: Verslo aplinkos departamento Geresnio reglamentavimo politikos skyriaus Vyriausiasis specialistas (PA koeficientas 8,5) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro
2019 m. rugpjūčio 2 d.
įsakymu Nr. 4-458

VERSLO APLINKOS DEPARTAMENTO
GERESNIO REGLAMENTAVIMO POLITIKOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Verslo aplinkos departamento (toliau – Departamentas) Geresnio reglamentavimo politikos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga atlikti veiksmus, būtinus siekiant įgyvendinti verslo sąlygų gerinimo ir administracinės naštos verslui mažinimo politikos tikslus, analizuoti Lietuvos Respublikos paslaugų įstatymo (toliau – Paslaugų įstatymas) nuostatų taikymo praktiką ir Europos Sąjungos (toliau – ES) institucijų poziciją dėl 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje (OL 2006 L 376, p. 36) nuostatų taikymo bei teikti pasiūlymus dėl jų tobulinimo, dalyvauti įgyvendinant ES paslaugų vidaus rinkos politiką Lietuvoje.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas specialioje veiklos srityje – ES paslaugų vidaus rinkos ir geresnio reglamentavimo.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą – bakalauro ir magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą vienpakopį išsilavinimą teisės studijų krypties;
4.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos (toliau – ministerija) veiklą, ES teisės nuostatomis, reguliuojančiomis ES institucinę struktūrą ir sprendimų priėmimo procedūras, ES teisės aktais, reguliuojančiais ES vidaus rinkos klausimus;
4.3. turėti patirties atliekant teisės aktų, kuriuose įgyvendinamos nuostatos, susijusios su ūkine komercine veikla, laisvu paslaugų judėjimu ir steigimosi laisve, projektų vertinimus bei rengiant teisės aktų projektus;
4.4. išmanyti teisės aktų projektų rengimo taisykles, mokėti jas taikyti rengiant teisės aktų projektus;
4.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
4.6. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.
V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. koordinuoja valstybės politikos formavimą ir įgyvendinimą ES paslaugų vidaus rinkos politikos srityje;
5.2. koordinuoja įsisteigimo laisvės ir laisvės teikti paslaugas politikos formavimą ir įgyvendinimą;
5.3. bendradarbiaujant su kitomis valstybės institucijomis, koordinuoja ir pagal kompetenciją vykdo 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje (OL 2006 L 376, p. 36) (toliau – Paslaugų direktyva) nuostatų įgyvendinimą;
5.4. bendradarbiaujant su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis, koordinuoja Lietuvos Respublikos paslaugų įstatymo nuostatų įgyvendinimą;
5.5. analizuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų ir ekonominių programų poveikį ES paslaugų vidaus rinkos funkcionavimui ir teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo;
5.6. vykdo sisteminę valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vykdomo administracinio bendradarbiavimo pagal Paslaugų direktyvą per vidaus rinkos informacinę sistemą, priežiūrą;
5.7. teikia informaciją Europos Komisijai dėl ES paslaugų vidaus rinkos funkcionavimo ir geresnio reglamentavimo iniciatyvų įgyvendinimo Lietuvoje;
5.8. teikia pranešimus Europos Komisijai dėl teisės aktuose nustatomų įsisteigimo arba nustatomų ar panaikinamų paslaugų teikimo laisvei taikomų reikalavimų;
5.9. dalyvauja tobulinant konsultacijų su visuomene ir interesų grupėmis, sprendimų projektų poveikio verslo sąlygoms vertinimo procedūras;
5.10. analizuoja kartu su teisės aktų projektais pateiktų numatomo teisinio reguliavimo poveikio verslo sąlygoms vertinimo rezultatų kokybę;
5.11. analizuoja strateginius ES paslaugų sektoriaus politikos dokumentus bei iniciatyvas, skirtas verslo sąlygoms gerinti ir reguliavimui tobulinti, rengia pasiūlymus dėl jų reikalavimų įgyvendinimo Lietuvoje ir koordinuoja jiems įgyvendinti nustatytų priemonių įgyvendinimą;
5.12. įgyvendina priemones, skirtas informacijai apie ES ir Lietuvos paslaugų politikos iniciatyvas skleisti.
5.13. teisės aktų nustatyta tvarka palaiko ryšius, bendradarbiauja ir (arba) dalyvauja Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos veikloje konkurencijos ir paslaugų srityse.
5.14. nagrinėja ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtus ūkinės ir komercinės veiklos licencijavimo taisyklių projektus, teikia dėl jų pastabas ir pasiūlymus ministerijoms ir kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms;
5.15. koordinuoja ES geresnio reglamentavimo srities iniciatyvų, skirtų teisės aktams supaprastinti, teisinio reguliavimo kokybei ir verslo sąlygoms gerinti, įgyvendinimą ir apie tai informuoja ES institucijas;
5.16. atlikdamas priskirtas funkcijas, bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais, kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis;
5.17. vykdo kitus Departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai veiklos tikslai.
VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS


6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: 8 5 271 7382
El. paštas: kristina.golubauskaite-saposnikoviene@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.