Verslo aplinkos departamento Geresnio reglamentavimo politikos skyriaus vyriausiasis specialistas (PA koeficientas 9) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 42229
Skelbimo data: 2019-09-06
Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija
Pareigos: Verslo aplinkos departamento Geresnio reglamentavimo politikos skyriaus vyriausiasis specialistas (PA koeficientas 9) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro
2019 m. rugpjūčio 2 d.
įsakymu Nr. 4-458

VERSLO APLINKOS DEPARTAMENTO
GERESNIO REGLAMENTAVIMO POLITIKOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Verslo aplinkos departamento (toliau – Departamentas) Geresnio reglamentavimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga funkcijoms, susijusioms su konkurencijos politikos formavimu ir Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos (toliau – ministerija) kompetencijai priskirtose srityse valstybės pagalbos klausimų koordinavimu.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka funkcijas specialioje veiklos srityje – konkurencijos politikos formavimo ir valstybės pagalbos klausimų koordinavimo srityje.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą teisės studijų krypties;
4.2. turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo pagal išsilavinimą patirtį;
4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais ministerijos veiklą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, konkurencijos teisės taisykles, su Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, reguliuojančiais konkurencijos teisės taisykles ir valstybės pagalbos teikimo principus ;
4.4. išmanyti teisės aktų projektų rengimą reguliuojančius teisės aktus;
4.5 sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles ir gebėti jas taikyti praktikoje;
4.6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
4.7. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. analizuoja verslo sąlygas Lietuvoje, teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl jų gerinimo priemonių, teikia pasiūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei konkurencijos politikos formavimo srityje;
5.2. dalyvauja ES ir kitų tarptautinių institucijų veikloje kuriant stabilią ir palankią verslui aplinką, garantuojančią vienodas konkurencijos sąlygas Lietuvos ir ES ūkio subjektams ir užtikrinančią sąžiningą konkurenciją;
5.3. rengia arba dalyvauja rengiant įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, sprendimų ir rezoliucijų projektus konkurencijos klausimais ir koordinuoja arba organizuoja jų įgyvendinimą, teikia pastabas ir pasiūlymus kitų ministerijos administracijos padalinių, kitų valstybės, savivaldybės institucijų ir įstaigų parengtiems teisės aktų projektams;
5.4. dalyvauja renkant informaciją apie ministerijos įgyvendinamas valstybės pagalbos schemas ir teikiant šią informaciją Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai, Europos Komisijai ir kitoms suinteresuotoms institucijoms ir įstaigoms;
5.5. dalyvauja tobulinant konsultacijų su visuomene ir interesų grupėmis, sprendimų projektų poveikio verslo sąlygoms ir konkurencijai vertinimo procedūras;
5.6. analizuoja kartu su teisės aktų projektais pateiktų numatomo teisinio reguliavimo poveikio verslo sąlygoms ir konkurencijai vertinimo rezultatų kokybę;
5.7. įgyvendina priemones, skirtas informacijai apie ES konkurencijos politikos iniciatyvas skleisti.
5.8. teisės aktų nustatyta tvarka palaiko ryšius, bendradarbiauja ir (arba) dalyvauja Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos veikloje konkurencijos srityje.
5.9. konsultuoja ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, ir Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, konkurencijos politikos klausimais;
5.10. bendradarbiauja su verslininkus vienijančiomis organizacijomis, visuomeninėmis patariamosiomis institucijomis ir kitomis suinteresuotomis šalimis, analizuojant ir vertinant verslo sąlygas Lietuvoje;
5.11. dalyvauja renkant informaciją apie ministerijos įgyvendinamas valstybės pagalbos schemas ir teikiant šią informaciją Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai, Europos Komisijai ir kitoms suinteresuotoms institucijoms ir įstaigoms;
5.12. ministerijos kompetencijos ribose koordinuoja informacijos dėl valstybės pagalbos teikimą Europos Komisijai ir Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai;
5.13. vykdo kitus Departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai veiklos tikslai


VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: 8 2717382
El. paštas: Kristina Golubauskaitė-Šapošnikovienė,VTD prie VRM, kristina.golubauskaite-saposnikoviene@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.