Šeštadienis, lapkričio 28 d.

Verslo aplinkos departamento Geresnio reglamentavimo politikos skyriaus vyriausiasis specialistas (PA koeficientas - 8,2) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 41842
Skelbimo data: 2019-06-27
Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija
Pareigos: Verslo aplinkos departamento Geresnio reglamentavimo politikos skyriaus vyriausiasis specialistas (PA koeficientas - 8,2) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2018 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 4-676

VERSLO APLINKOS DEPARTAMENTO
GERESNIO REGLAMENTAVIMO POLITIKOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Verslo aplinkos departamento (toliau – Departamentas) Geresnio reglamentavimo politikos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.


II. PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga atlikti veiksmus, būtinus siekiant įgyvendinti verslo sąlygų gerinimo ir administracinės naštos verslui mažinimo politikos tikslus, analizuoti Lietuvos Respublikos paslaugų įstatymo (toliau – Paslaugų įstatymas) nuostatų taikymo praktiką ir Europos Sąjungos (toliau – ES) institucijų poziciją dėl 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje (OL 2006 L 376, p. 36) nuostatų taikymo bei teikti pasiūlymus dėl jų tobulinimo, dalyvauti įgyvendinant ES paslaugų vidaus rinkos politiką Lietuvoje.


III. VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – ES paslaugų vidaus rinkos ir geresnio reglamentavimo.
.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą – bakalauro ir magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą vienpakopį išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities, teisės studijų krypties
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį pagal išsilavinimą;
4.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reguliuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, bei dokumentų rengimo taisyklėmis;
4.4. išmanyti teisės aktų projektų rengimą reguliuojančius teisės aktus, mokėti juos taikyti rengiant teisės aktų projektus;
4.5. būti susipažinęs su bendrosiomis ES teisės nuostatomis, ES institucine struktūra ir sprendimų priėmimo procedūromis, ES teisės aktais, reguliuojančiais bendruosius ES vidaus rinkos klausimus;
4.6. būti susipažinęs su ES paslaugų vidaus rinkos politikos tikslais, funkcionavimo principais ir Lietuvos ekonominės integracijos į ES paslaugų vidaus rinką procesais.
4.7. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
4.8. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. koordinuoja valstybės politikos formavimą ir įgyvendinimą ES paslaugų vidaus rinkos politikos srityje;
5.2. koordinuoja įsisteigimo laisvės ir laisvės teikti paslaugas politikos formavimą ir įgyvendinimą;
5.3. bendradarbiaujant su kitomis valstybės institucijomis, koordinuoja ir pagal kompetenciją vykdo 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje (OL 2006 L 376, p. 36) (toliau – Paslaugų direktyva) nuostatų įgyvendinimą;
5.4. bendradarbiaujant su kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis, koordinuoja Lietuvos Respublikos paslaugų įstatymo nuostatų įgyvendinimą;
5.5. analizuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų ir ekonominių programų poveikį ES paslaugų vidaus rinkos funkcionavimui ir teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo;
5.6. vykdo sisteminę valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vykdomo administracinio bendradarbiavimo pagal Paslaugų direktyvą per vidaus rinkos informacinę sistemą, priežiūrą;
5.7. teikia informaciją Europos Komisijai dėl ES paslaugų vidaus rinkos funkcionavimo ir geresnio reglamentavimo iniciatyvų įgyvendinimo Lietuvoje;
5.8. teikia pranešimus Europos Komisijai dėl teisės aktuose nustatomų įsisteigimo arba nustatomų ar panaikinamų paslaugų teikimo laisvei taikomų reikalavimų;
5.9. dalyvauja tobulinant konsultacijų su visuomene ir interesų grupėmis, sprendimų projektų poveikio verslo sąlygoms vertinimo procedūras;
5.10. analizuoja kartu su teisės aktų projektais pateiktų numatomo teisinio reguliavimo poveikio verslo sąlygoms vertinimo rezultatų kokybę;
5.11. analizuoja strateginius ES paslaugų sektoriaus politikos dokumentus bei iniciatyvas, skirtas verslo sąlygoms gerinti ir reguliavimui tobulinti, rengia pasiūlymus dėl jų reikalavimų įgyvendinimo Lietuvoje ir koordinuoja jiems įgyvendinti nustatytų priemonių įgyvendinimą;
5.12. įgyvendina priemones, skirtas informacijai apie ES ir Lietuvos paslaugų politikos iniciatyvas skleisti.
5.13. teisės aktų nustatyta tvarka palaiko ryšius, bendradarbiauja ir (arba) dalyvauja Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos veikloje konkurencijos ir paslaugų srityse.
5.14. koordinuoja ES geresnio reglamentavimo srities iniciatyvų, skirtų teisės aktams supaprastinti, teisinio reguliavimo kokybei ir verslo sąlygoms gerinti, įgyvendinimą ir apie tai informuoja ES institucijas;
5.15. koordinuoja teisės aktuose įtvirtintų ūkinės komercinės veiklos leidimų (licencijų) peržiūrą, jų išdavimo sąlygų analizę ir būtinų teisės aktų pakeitimų projektų parengimą;
5.16. atlikdamas priskirtas funkcijas, bendradarbiauja su kitais Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos administracijos padaliniais, kitomis valstybės institucijomis ir įstaigomis;
5.17. dalyvauja valstybės tarnautojų kvalifikacijos kėlimo priemonėse;
5.18. vykdo kitus Departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos strateginiai veiklos tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius.
Telefonas: (8 5) 219 6819
El. paštas: Taurinta Komarovskė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus atrankos specialistė, taurinta.komarovske@vtd.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.