Veiklos organizavimo skyriaus psichologas (PA pastoviosios dalies koef. nuo 6,53 iki 11,55 (baziniais dydžiais), atsižvelgiant į profesinio darbo patirtį)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 63278
Skelbimo data: 2020-02-17
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Veiklos organizavimo skyriaus psichologas (PA pastoviosios dalies koef. nuo 6,53 iki 11,55 (baziniais dydžiais), atsižvelgiant į profesinio darbo patirtį)
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Kalėjimų departamento prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus
2020 m. vasario 6 d.
įsakymu Nr. V-41

VEIKLOS ORGANIZAVIMO SKYRIAUS PSICHOLOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Veiklos organizavimo skyriaus (toliau – Skyrius) psichologas yra specialistų grupės pareigybė.
2. Pareigybės lygis – A1.
3. Pareigybės paskirtis – dalyvauti vykdant Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) personalo politiką, įgyvendinant Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnų ir karjeros valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai) psichologinio atsparumo psichosocialiniams rizikos veiksniams stiprinimą, psichologinės pagalbos teikimą, saugios ir palankios darbui aplinkos kūrimą ir vykdant psichologinį pareigūnų ir darbuotojų įvertinimą.
4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1. turėti aukštąjį universitetinį psichologijos krypties išsilavinimą, bakalauro ir magistro kvalifikacinius laipsnius arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinį laipsnį;
5.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų psichologo darbo patirtį arba ne mažesnę kaip 1 metų patirtį darbuotojų psichologinės priežiūros srityje;
5.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vidaus tarnybą, Kalėjimų departamento veiklą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos reikalavimus;
5.4. užtikrinti asmeninio pobūdžio informacijos konfidencialumą, išmanyti profesinės psichologo etikos kodeksą ir laikytis jo reikalavimų;
5.5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą, analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, įžvelgti problemas, jas įvertinti bei siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus;
5.6. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programų paketu;
5.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,Riboto naudojimo“.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. padeda Kalėjimų departamento direktoriui įgyvendinti personalo politiką, konsultuoja kolektyvo formavimo, konfliktinių situacijų sprendimo ir stresinių situacijų valdymo klausimais;
6.2. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka psichologinį pretendentų, siekiančių eiti laisvas pareigūnų, vykdančių kriminalinę žvalgybą, pareigas, testavimą ir rengia testavimo išvadas (charakteristikas);
6.3. konsultuoja Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnus ir darbuotojus darbinių ir asmeninių problemų sprendimo klausimais;
6.4. teikia psichologinę pagalbą Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnams ir darbuotojams bei jų šeimos nariams po kritinių įvykių;
6.5. esant poreikiui, teikia psichologines konsultacijas Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnų ir darbuotojų šeimos nariams;
6.6. vykdo psichologinį konsultavimą profesinės veiklos gerinimo klausimais;
6.7. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant mokymo ir prevencines programas bei projektus, susijusius su Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnų ir darbuotojų veiklos tobulinimu, psichologinio atsparumo psichosocialiniams rizikos veiksniams stiprinimu ir palankaus psichologinio mikroklimato darbe kūrimu;
6.8. pagal kompetenciją organizuoja ir veda tarnybinius mokymus Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnams ir darbuotojams bendravimo, streso ir konfliktų valdymo bei kitomis psichologinėmis temomis;
6.9. organizuoja ir atlieka psichologinio Kalėjimų departamento struktūrinių padalinių kolektyvų mikroklimato tyrimus, analizuoja jų rezultatus, teikia siūlymus nustatytoms problemoms spręsti;
6.10. organizuoja ir atlieka psichologinius tyrimus, susijusius su psichologiniais Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų darbo aspektais;
6.11. rengia metodines rekomendacijas Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnams ir darbuotojams psichologinėmis temomis ir konsultuoja jų įgyvendinimo klausimais;
6.12. rengia ir vykdo Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų darbuotojų psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių krizių ir veiksmingai atlikti profesines funkcijas;
6.13. vykdo Kalėjimų departamento struktūrinių padalinių vadovų konsultacijas vadovavimo tobulinimo, konfliktinių situacijų sprendimo ir kolektyvo formavimo klausimais;
6.14. konsultuoja atrankų komisijos narius vertinant pretendentus bei dalyvauja rengiant pretendentų vertinimo metodus, kriterijus, užduotis, jų taikymo bei galutinio pretendentų tinkamumo eiti pareigas įvertinimo procedūras, organizuoja ir ar, esant poreikiui, dalyvauja pretendentų atrankos (vertinimo) komisijos veikloje nario arba eksperto teisėmis;
6.15. kaupia, sistemina ir apibendrina su savo darbine veikla susijusią informaciją;
6.16. inicijuoja ir rengia su psichologų veikla susijusius teisės aktus ar jų pakeitimus;
6.17. pagal kompetenciją vykdo kitus su Kalėjimų departamento ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Kalėjimų departamento direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, kurio veiklos sričiai priskirtas Skyriaus veiklos administravimas, ir Skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti Kalėjimų departamento tikslai.

_____________________________
Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 5 271 9003
El. paštas: kaldep@kaldep.lt
Adresas: L. Sapiegos g. 1, LT-10312 Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.