Veiklos įteisinimo ir valstybės registro skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas – 7,1) (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 43069
Skelbimo data: 2019-12-04
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Radiacinės saugos centras
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Veiklos įteisinimo ir valstybės registro skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas – 7,1) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas 0.00
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Radiacinės saugos centro direktoriaus

2019 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-80

VEIKLOS ĮTEISINIMO IR VALSTYBĖS REGISTRO SKYRIAUS vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymas

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Veiklos įteisinimo ir valstybės registro skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis – tvarkyti Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro (toliau – Registras) ir pagal kompetenciją Radiacinės saugos informacinės sistemos (toliau – RSIS) duomenis, atlikti teisės aktuose nustatytas Registro ir RSIS administratoriaus, tvarkančio Registro ir RSIS naudotojų prieigas, funkcijas.

IIISKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis – radiacinė sauga.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, radiacinę saugą ir valstybės informacinių išteklių valdymą, bei tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių organizacijų teisės aktais, reglamentuojančiais radiacinę saugą;

4.2. turėti aukštąjį universitetinį informatikos studijų krypties ar informacijos sistemos studijų krypties, ar programų sistemos studijų krypties, ar informatikos inžinerijos studijų krypties, ar fizikos studijų krypties, ar visuomenės sveikatos studijų krypties išsilavinimą;

4.3. mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

4.4. mokėti dirbti kompiuteriu ir šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis (MS Office programomis, internetu, elektroniniu paštu);

4.5. išmanyti dokumentų rengimo taisykles bei mokėti rengti ir vertinti teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę saugą ir valstybės informacinių išteklių valdymą, projektus;

4.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti profesinės etikos principus.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. renka, kaupia, apdoroja ir atnaujina duomenis apie apšvitą patiriančius darbuotojus ir avariją likviduojančius darbuotojus, jų apšvitą;

5.2. sistemina, analizuoja sukauptus duomenis apie darbuotojus, teikia juos kitoms Lietuvos Respublikos institucijoms ir tarptautinėms organizacijoms teisės aktų nustatyta tvarka;

5.3. esant tarnybinei būtinybei, kaupia, tvarko ir analizuoja sukauptus duomenis apie jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius;

5.4. išduoda Komandiruoto darbuotojo apšvitos dozių pasus;

5.5. nagrinėja veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdytojų prašymus įteisinti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, patikslinti licencijas vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, pakeisti licencijų ar laikinųjų leidimų vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais priedus, patikslinti ar pakeisti registruotos veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais duomenis ir teikia Radiacinės saugos centro (toliau – Centras) direktoriui pasiūlymus priimti atitinkamus sprendimus;

5.6. teikia saugos įgaliotiniui pasiūlymus dėl asmens duomenų saugos užtikrinimo;

5.7. suteikia, keičia ir panaikina naudotojams prieigos prie Registro ir RSIS duomenų teises;

5.8. teikia konsultacijas naudotojams Registro ir RSIS naudojimosi klausimais;

5.9. analizuoja naudotojų veiksmų registracijos žurnalo įrašus;

5.10. pagal kompetenciją atlieka Registro ir RSIS parametrų ir klasifikatorių tvarkymą;

5.11. vykdo saugos įgaliotinio nurodymus ir pavedimus, susijusius su Registro ir RSIS saugos užtikrinimu;

5.12. Registro ir RSIS saugos įgaliotiniui, negalint vykdyti funkcijų, laikinai vykdo Registro ir RSIS saugos įgaliotinio funkcijas;

5.13. pagal kompetenciją rengia teisės aktų ir kitų dokumentų, reglamentuojančių Registro ir RSIS veiklą ir tvarkymą, projektus;

5.14. rengia savo veiklos planus ir ataskaitas, dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planus ir ataskaitas;

5.15. pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant seminarus, mokymus, kvalifikacijos tobulinimo kursus Centro ir kitų institucijų specialistams Registro ir RSIS klausimais;

5.16. pagal kompetenciją įgyvendina Centro kokybės vadybos sistemą ir savo veikloje ja vadovaujasi;

5.17. pagal kompetenciją rengiasi veiklai radiologinių ir branduolinių avarijų atvejais, įvykus tokiai avarijai atlieka darbus, numatytus Centro ekstremaliųjų situacijų valdymo plane;

5.18. laiku ir kokybiškai vykdo su valstybės tarnautojo, einančio šias pareigas, funkcijomis susijusius kitus, nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus žodžiu ir raštu, siekiant įgyvendinti Centro veiklos tikslus, bei asmeniškai atsako už pavestų darbų ir pavedimų vykdymą.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Susipažinau

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)

___________

Informacija apie įstaigą
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Eglė Karlonaitė
Telefonas: 8 5 2196812
El. paštas: egle.karlonaite@vtd.lt
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.