Antradienis, rugpjūčio 16 d.

Veiklos administravimo skyriaus Skyriaus vedėjas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 10995
Skelbimo data: 2022-07-05
Skelbimas galioja iki: 2022-07-13
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Šilalės rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Šilalės rajono savivaldybės administracija
Pareigos: Veiklos administravimo skyriaus Skyriaus vedėjas
Pareiginės algos koeficientas: 10.50
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,900.50
Darbo vieta (miestas): Šilalė
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VEIKLOS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS
VEDĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – V pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus savivaldybės administracijos direktoriui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. dokumentų valdymas.
4. administracinių paslaugų teikimas.
5. informacinių technologijų valdymas.
6. sprendimų įgyvendinimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

7. dokumentų tvarkymo ir apskaitos organizavimas.
8. Administracinių paslaugų teikimo administravimas.
9. Informacinių ir kompiuterinių sistemų priežiūros administravimas.
10. priskirtų sričių priežiūros ir kontrolės vykdymas.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

11. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
12. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
13. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
14. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
15. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
16. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
17. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
18. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
19. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
20. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
21. Organizuoja viešojo administravimo įstatyme įtvirtinto „vieno langelio“ principo įgyvendinimą bei interesantų aptarnavimą rajono Savivaldybėje, rūpinasi tinkamu dokumentų valdymu ir apskaita Savivaldybės administracijos struktūriniuose padaliniuose ir dokumentų perdavimu įstaigos dokumentus komplektuojančiam valstybiniam archyvui.
22. Konsultuoja Savivaldybės administracijos darbuotojus, biudžetinių ir viešųjų įstaigų, uždarųjų akcinių bendrovių vadovus dokumentų valdymo, paslaugų aprašymų rengimo bei jų perkėlimo į elektroninė erdvę, elektroninių dokumentų rengimo, registravimo dokumentų valdymo sistemoje ,,Kontora“ klausimais, teikia jiems metodinę pagalbą.
23. Kontroliuoja, kad būtų laikomasi aukštesnių valstybės valdymo institucijų ir organizacijų teisės aktų, Savivaldybės institucijų sprendimų ir įsakymų, mero potvarkių, gautų dokumentų ir skundų vykdymo terminų, apibendrina gaunamą informaciją ir teikia pastabas bei pasiūlymus Administracijos direktoriui, siekdamas kokybiško ir savalaikio paslaugų teikimo bei jo tobulinimo.
24. Rengia skyriaus nuostatus, skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus, vertina skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklą; rengia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus, Savivaldybės mero potvarkius ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus skyriui priskirtų funkcijų vykdymo klausimais.
25. Dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje, pasitarimuose, teikia pasiūlymus, kad būtų įgyvendinti šioms darbo grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai skyriaus kompetencijos klausimais; organizuoja seniūnaičių rinkimus, išrinktiems seniūnaičiams išduoda pažymėjimus bei organizuoja seniūnaičių mokymus; atlieka Savivaldybės Etikos komisijos sekretoriaus funkcijas.
26. Administruoja Savivaldybės interneto svetainę, dokumentų valdymo sistemą ,,Kontora“, nukreipia vykdytojams fizinių ir juridinių asmenų elektroniniu būdu (per VIISP) gautus prašymus ir kontroliuoja jų vykdymą.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

27. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
27.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
27.2. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
27.3. studijų kryptis – teisė (arba);
27.4. studijų kryptis – socialinis darbas (arba);
27.5. studijų kryptis – informatika (arba);
arba:
27.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
27.7. darbo patirties sritis – dokumentų valdymo srities patirtis;
27.8. darbo patirtis srityje – 5 metai;

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

28. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
28.1. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis;
28.2. organizuotumas - 4 lygis;
28.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;
28.4. analizė ir pagrindimas - 5 lygis;
28.5. komunikacija - 4 lygis.
29. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
29.1. strateginis požiūris - 4 lygis;
29.2. veiklos valdymas - 4 lygis;
29.3. lyderystė - 4 lygis.
30. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
30.1. informacijos valdymas - 4 lygis.
31. Profesinė kompetencija:
31.1. informacinių technologijų valdymas - 4 lygis;
31.2. dokumentų valdymas - 4 lygis.

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)


Vertinimo metodai:
Inverviu;
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Vilma Kuzminskaitė
Telefonas: 44945332
El. paštas: vilma.kuzminskaite@silale.lt
Adresas: J. Basanavičiaus, 2, LT-75138, Šilalė
Skelbimas publikuojamas iki: 2022-07-13
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.