Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus Vyresnysis specialistas

Skelbimo nr.: 61061
Skelbimo data: 2019-10-16
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybinė energetikos reguliavimo taryba
Pareigos: Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus Vyresnysis specialistas
Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir energetikos

kontrolės komisijos pirmininko

2019 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. O1E-71

(2019 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. O1E-81

redakcija)

VARTOTOJŲ TEISIŲ GYNIMO IR INFORMAVIMO SKYRIAUS

VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyriaus (toliau – Skyriaus) vyresnysis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Pareigybės paskirtis – Skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga nagrinėti vartotojų prašymus, skundus, ginčus, kylančius tarp vartotojų ir energetikos įmonių bei ginčus, kylančius tarp geriamojo vandens tiekėjų, nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų, nuotekų transportavimo paslaugas teikiančių asmenų, abonentų ir vartotojų.

4. Pareigybės pavaldumas – tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti socialinių mokslų srities, teisės krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. išmanyti teisės aktų rengimo, raštvedybos taisykles;

5.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) nuostatus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Tarybai ir Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, bei Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius energetikos sektoriaus reguliavimą;

5.4. mokėti taikyti praktikoje administracinės, civilinės, procesinių ir kitų teisės šakų normas;

5.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

5.6. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis);

5.7. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis valstybės darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. Tarybos kompetencijos ribose išankstine ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėja ginčus, kylančius tarp vartotojų ir energetikos įmonių bei geriamojo vandens tiekėjų, nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų, nuotekų transportavimo paslaugas teikiančių asmenų, rengia Tarybos nutarimų dėl vartojimo ginčo nagrinėjimo projektus bei teikia juos svarstyti Tarybos posėdžiuose;

6.2. ne teismo tvarka nagrinėja vartotojų ir energetikos įmonių vartojimo ginčus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių naudojimo, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo, energijos taupymo paslaugų teikimo; taip pat nagrinėja skundus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių techninės saugos, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, dėl prisijungimo prie energetikos objektų ar įrenginių, atsijungimo nuo jų techninių sąlygų ir kitų teisės aktuose nustatytų reguliuojamos energetikos veiklos reikalavimų laikymosi;

6.3. Atlieka teisingą ir nešališką vartotojų bei energetikos įmonių prašymų, skundų nagrinėjimą, teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais rengia išvadų, atsakymų į prašymus projektus, konsultuoja ir teikia informaciją vartotojams ir energetikos įmonėms žodžiu, elektroniniu paštu, raštu, telefonu, pagal kompetenciją rengia raštų bei Tarybos pirmininko įsakymų, vidaus ir siunčiamųjų dokumentų projektus, tam, kad būtų užtikrinta objektyvi ir tinkama vartotojų teisių apsauga Skyriaus kompetencijai priskirtose srityse;

6.4. Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja Tarybos posėdžiuose, pasitarimuose, organizuojamuose interesantų priėmimuose Taryboje;

6.5. Pagal įgaliojimą atstovauja Tarybos interesus teismuose bei dalyvauja rengiant procesinius dokumentus (ieškinius, pareiškimus, apeliacinius skundus, atsiliepimus, dublikus, triplikus, atskiruosius skundus ir kt.);

6.6. Pagal kompetenciją rengia Tarybos interneto portalui skirtą informaciją;

6.7. Skyriaus vedėjo pavedimu vykdo kitus su Tarybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarybos strateginiai tikslai.

Susipažinau

(parašas)

(vardas, pavardė)

(data)

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Verkių g. 25C-1
Telefonas: ​(8 5) ​213 3462
El. paštas: ausra.vaicekauskaite@vert.lt
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.