Varėnos "Žilvičio" vaikų lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 76378
Skelbimo data: 2022-01-13
Skelbimas galioja iki: 2022-01-27
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Varėnos "Žilvičio" vaikų lopšelis-darželis
Konkursą organizuojanti įstaiga: Varėnos "Žilvičio" vaikų lopšelis-darželis
Pareigos: Varėnos "Žilvičio" vaikų lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotojas ugdymui
Pareiginės algos koeficientas: 12.23
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 2,213.63
Darbo vieta (miestas): Varėna
Informacija apie įstaigą:
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Varėnos ,,Žilvičio” vaikų lopšelio-darželio
direktoriaus 2020-07-29 įsakymu
Nr. V-44

VARĖNOS „ŽILVIČIO“ VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui (toliau – Pavaduotojas) pareigybė priskiriama biudžetinių įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų grupei (1).
2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Pavaduotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1.turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
3.2. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
3.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“, patirtį ir švietimo vadybos kvalifikacinį laipsnį;
3.4. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį;
3.5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
3.6. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus;
3.7. atitikti kitus kvalifikacinius reikalavimus, apibrėžtus švietimo ir mokslo ministro patvirtintame Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše;
3.8. gebėti dirbti komandoje, priimti sprendimus, pasidalinti atsakomybe;
3.9. gebėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, planuoti lopšelio-darželio veiklą.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Pavaduotojas atlieka šias funkcijas:
4.1. organizuoja lopšelio-darželio:
4.1.1. metinio veiklos plano rengimą ir įgyvendinimą;
4.1.2. bendrųjų programų vykdymą;
4.1.3. metodinį darbą ir gerosios patirties sklaidą, teikia metodinę pagalbą;
4.1.4. veiklos planų, ir kitų ugdymo/švietimo programų rengimą ir aptarimą;
4.1.5. pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą;
4.1.6. programų, mokymo priemonių, naujų ugdymo formų ir metodų aptarimus;
4.1.7. veiklos kokybės įsivertinimą;
4.1.8. prevencinę veiklą prieš smurtą, socialinę atskirtį patiriančius vaikus ir bendradarbiavimą su institucijomis, atsakingomis už vaikų prevencinę veiklą; puoselėja emociškai saugią ugdymosi aplinką, reaguoja į smurtinį elgesį, patyčias, modeliuoja pageidaujamą ugdytinių elgesį;
4.1.9 pedagogų bendradarbiavimą su ugdytinių tėvais;
4.1.10 tėvų konsultavimą, informavimą, švietimą (įskaitant ir tikslinį švietimą patyčių ir smurto prevencijos klausimais);
4.1.11. bendruomenės narių apklausas ir tyrimus veiklos tobulinimo klausimais;
4.1.12. ugdymo formų pasirinkimo pasiūlą;
4.1.13. programų, ir modulių rengimą;
4.1.14. metodinės grupės veiklą.
4.2. rengia lopšelio-darželio:
4.2.1. vaiko dienos darželyje ritmą;
4.2.2. ugdymo rezultatų ir lankomumo apskaitos dokumentus;
4.2.3. direktoriaus įsakymų projektus;
4.2.4. metodinės grupės ir administracijos posėdžių darbotvarkių projektus ir juos
teikia lopšelio-darželio direktoriui;
4.2.5. ataskaitas savivaldybės administracijai, švietimo skyriui ir kitoms institucijoms;
4.2.6. veiklą reglamentuojančius dokumentus (tvarkos aprašus ir kt.), organizuoja jų projektų svarstymą ir derina su lopšelio-darželio institucijomis.
4.3. prižiūri:
4.3.1. veiklą reglamentuojančių dokumentų vykdymą;
4.3.2. vaiko dienos darželyje ritmo, darbo laiko, tvarkos, drausmės laikymąsi, raštiškai informuoja lopšelio-darželio direktorių apie darbo drausmės pažeidimus;
4.3.3. ugdymo proceso dokumentų tvarkymą, užtikrina, kad ataskaitos būtų rengiamos pagal raštvedybos taisykles ir pateikiamos laiku.
4.4. koordinuoja lopšelyje-darželyje:
4.4.1. vaiko gerovės komisijos darbą, individualizuotų programų rengimą ir įgyvendinimą;
4.4.2. pedagogų darbą su vaikais;
4.4.3. ugdymo turinio formavimą, vadovaujantis metiniais veiklos planais, programomis.
4.5. tvarko lopšelio-darželio:
4.5.1. mokinių ir pedagogų duomenų registrus, teikia informaciją atsakingoms
institucijoms;
4.5.2. veda žaislų apskaitą ir materialiai už juos atsako;
4.6. raštu teikia lopšelio-darželio direktoriui siūlymus ir projektus dėl ugdymo kokybės gerinimo, dėl pedagogų kvalifikacijos tobulinimo, dėl pedagogų veiklos gerinimo;
4.7. stebi ir analizuoja ugdymo procesą, rezultatus, pokyčius, su jais supažindina lopšelio-darželio bendruomenę;
4.8. rūpinasi reikiamu mikroklimato ugdymui(si) ir darbui kūrimu, puoselėja demokratinius lopšelio-darželio bendruomenės santykius;
4.9. teikia lopšelio-darželio direktoriui informaciją apie ugdymo ir darbo procesą, atsiskaito už pareigų atlikimą;
4.10. suderina su lopšelio-darželio direktoriumi:
4.10.1. veiklą, kurią organizuoja (renginiai, posėdžiai, projektai, seminarai, konferencijos, paskaitos ar kita veikla), jų darbotvarkes ar kitokią informaciją;
4.10.2. trumpalaikius išvykimus, išvykimus į komandiruotes.
5. Esant reikalui atlieka kitus darbus, nurodytus lopšelio-darželio direktoriaus.
6. Pavaduotojas, nesant direktoriaus, eina lopšelio-darželio direktoriaus pareigas.
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8-310) 52096
El. paštas:
Adresas: Varėna, Parko g. 6
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.