Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Telšių departamento Vyriausiasis specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 88125
Skelbimo data: 2023-05-18
Skelbimas galioja iki: 2023-06-01
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Pareigos: Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Telšių departamento Vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0.00
Darbo vieta (miestas): Telšiai
Informacija apie įstaigą: Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 7,0 iki 7,41, neterminuota darbo sutartis, 3 mėnesių bandomasis laikotarpis, 40 val. per savaitę.
Kontaktinis asmuo Olga Skripkauskienė, VMVT Personalo skyriaus vyr. specialistė, tel. Nr. (8 5) 2491643, el. paštas olga.skripkauskiene@vmvt.lt
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – VMVT) – kompetentinga Vyriausybės institucija, vykdanti valstybinę maisto ir veterinarinę kontrolę, ūkinių gyvūnų veislininkystės priežiūrą ir kontrolę visoje šalies teritorijoje.
Mes siūlome:
• darbo patirtį didelėje organizacijoje
• naujai priimto darbuotojo apmokymą, siekiant padėti jam kuo greičiau ir sėkmingiau adaptuotis VMVT
• kvalifikacijos kėlimą
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
direktoriaus 2019 m. rugsėjo 19 d.
įsakymu Nr. B1-681
(2023 m. gegužės d. įsakymo Nr. B1- redakcija)


VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS
TELŠIŲ DEPARTAMENTO
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS (3)

I. SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Telšių departamento (toliau – Telšių departamentas) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį – I grupė.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Telšių departamento vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis – užtikrinti Telšių departamento ir teritorinių skyrių tinkamą dokumentų administravimą, interesantų aptarnavimą „vieno langelio“ principu, turto ir atsargų valdymą, organizuoti materialinį-techninį Telšių departamento ir teritorinių skyrių aprūpinimą, inventoriaus saugumą ir atnaujinimą.
4. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Telšių departamento direktoriui.

II. SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI


5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
5.2. būti susipažinęs ir darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą, viešuosius pirkimus ir turto valdymą;
5.3. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
5.4. mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, teikti išvadas.

III. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. peržiūri ir koreguoja siunčiamus įsakymus, raštus, ir kitus dokumentus pagal dokumentų rengimo taisykles;
6.2. registruoja, skenuoja gaunamus ir siunčiamus raštus, įsakymus, kitus dokumentus, išsaugo juos kompiuterinėje duomenų bazėje, suveda rezoliucijas dokumentų valdymo sistemoje, formuoja užduotis, paskirsto ir perduoda dokumentus vykdytojams, atsako už korespondencijos išsiuntimą;
6.3. organizuoja patikrinimų metu naudojamos įrangos priežiūrą, naudojimą, saugojimą, matavimo priemonių metrologinę patikrą ir / ar kalibravimą laiku;
6.4. padeda rengti mažos vertės pirkimų paraiškų, pažymų, techninių specifikacijų dėl prekių, darbų ar paslaugų pirkimo projektus;
6.5. rengia prekių, paslaugų ar darbų pirkimų poreikių planų projektus;
6.6. organizuoja prekių pristatymą pagal įvykdytus viešuosius pirkimus, sutikrina gautų prekių kiekius ir kainas bei suveda duomenis į Sutarčių registrą pagal gautas sąskaitas faktūras;
6.7. organizuoja valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, (toliau – Darbuotojai) ūkines, kanceliarines, technines ir kitas priemones; informuoja informacinių technologijų ir internetinio ryšio paslaugų tiekėjus apie reikalingą kompiuterių techninį ir programinį aptarnavimą, gedimus, interneto ryšio sutrikimus ir organizuoja tinkamą paslaugų atlikimą;
6.8. veda degalų sunaudojimo apskaitą, formuoja kelionės lapus telemetrinės kontrolės sistemoje ir juos registruoja, tikrina ir perduoda informaciją apie netikslumus ir gedimus kontrolės sistemos paslaugos teikėjui, koreguoja netikslumus;
6.9. sutikrina tarnybinių lengvųjų automobilių spidometrų informaciją, degalų sunaudojimą pagal nustatytas normas, automobilių ridą pagal nustatytą limitą;
6.10. pildo automobilių padangų darbo apskaitos ir akumuliatorių baterijų apskaitos korteles;
6.11. rengia įsakymų veiklos klausimais ir kitų dokumentų projektus;
6.12. organizuoja turto, atsargų ir kitų medžiagų naudojimą, nurašymą, rengia nurašomo ir perduodamo turto, atsargų ir kitų medžiagų aktus;
6.13. dalyvauja turto inventorizacijose ir perdavimuose;
6.14. surenka ir teikia atsakingam asmeniui gautas pirkimo sąskaitas faktūras iš tiekėjų;
6.15. atlieka saugiųjų dokumentų ir griežtos apskaitos blankų apskaitą, atlieka jų inventorizaciją;
6.16. išrašo sąskaitas faktūras už veterinarinius dokumentus;
6.17. veda rinkliavų apskaitą;
6.18. sutikrina įgaliotų veterinarijos gydytojų pateiktų išlaidų imant mėginius ataskaitų ir sąskaitose informaciją;
6.19. suveda informaciją į duomenų bazes / registrus / sistemas;
6.20. organizuoja informacijos, dokumentų perdavimą paslaugų teikėjams ir kitiems asmenims;
6.21. organizuoja naujai priimtų Darbuotojų mokymus, adaptacijos procesą, supažindinimą su privalomais dokumentais, Darbuotojų veiklos vertinimo dokumentų pildymą ir pasirašymą;
6.22. organizuoja Darbuotojų suminės darbo laiko apskaitos grafikų sudarymą ir tikrina Darbuotojų suminės darbo laiko apskaitos grafikus; teikia darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
6.23. organizuoja studentų praktiką, praktikos vertinimo anketų pildymą;
6.24. padeda rengti pareigybių aprašymų projektus;
6.25. organizuoja Darbuotojų atostogų grafikų (eilių) sudarymą ir pateikimą tvirtinimui; informuoja Darbuotojus dėl sveikatos priežiūros atlikimo;
6.26. koordinuoja vidinę komunikaciją; tvarko archyvinius dokumentus/archyvą;
6.27. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje ir posėdžiuose;
6.28. priima lankytojus, aptarnauja interesantus „vieno langelio“ principu ir/ar nustatyta tvarka perduoda pagal kompetenciją tyrimui/konsultacijai;
6.29. pagal kompetenciją pavaduoja kitą Telšių departamento darbuotoją, jam nesant;
6.30. pagal kompetenciją vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Telšių departamento direktoriaus pavedimus.
IV. SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

7. Darbuotojas teisės aktų nustatyta tvarka atsako už savo pareigų tinkamą vykdymą.


_____________________
Susipažinau
__________________________
(Parašas)
__________________________
(Vardas ir pavardė)
__________________________
(Data)
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8 5) 240 4361
El. paštas: info@vmvt.lt
Adresas: Siesikų g. 19, LT-07170 Vilnius-10
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.