Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno departamento Vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 45210
Skelbimo data: 2020-09-15
Konkursą inicijuojanti įstaig: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno departamento Vyriausiasis veterinarijos gydytojas-inspektorius (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 7.10
Darbo vieta (miestas): Kėdainiai
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
PATVIRTINTA
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
2020 m. rugpjūčio 19 d.
direktoriaus įsakymu Nr. B1-595
 

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS
VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS KAUNO DEPARTAMENTO
VYRIAUSIOJO VETERINARIJOS GYDYTOJO-INSPEKTORIAUS (8)
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. priežiūra ir kontrolė.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. administracinių paslaugų teikimas.

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
4.1. maisto, su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų, vartotojų interesų apsaugos, maisto ir su maistu susijusių paslaugų teikimo valstybinė maisto kontrolė.
5. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
5.1. administracinių poveikio priemonių taikymas; veterinarinių dokumentų išdavimas.

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

6. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
7. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
9. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
10. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
11. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
12. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
13. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.
14. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.
15. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.
16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
17. Vykdo alkoholio produktų atitikties ir Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme nustatytų reikalavimų laikymosi kontrolę; įgyvendina Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kokybės sistemos dokumentuose nustatytas procedūras.
18. Teisės aktų nustatyta tvarka vykdo kontrolinius pirkimus; pagal kompetenciją kartu su kitomis įstaigomis, institucijomis dalyvauja patikrinimuose, vairuoja tarnybinį automobilį vykdamas į patikrinimą.
19. Dalyvauja komisijų, darbo grupių darbe; išduoda veterinarinius dokumentus.
20. Suveda vykdomos valstybinės kontrolės duomenis į atitinkamas informacines sistemas / bazes / registrus; rengia / koordinuoja ataskaitų, išvadų, kitų dokumentų rengimą.
21. Pagal kompetenciją pavaduoja kitą departamento vyriausiąjį specialistą-maisto produktų inspektorių, vyriausiąjį veterinarijos gydytoją-inspektorių, vyriausiąjį specialistą, jų nesant.

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

22. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
22.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
22.2. studijų kryptis – veterinarija (arba).
23. Transporto priemonių pažymėjimai:
23.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

24. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
24.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;
24.2. organizuotumas - 3 lygis;
24.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
24.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
24.5. komunikacija - 3 lygis.
25. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
25.1. informacijos valdymas - 3 lygis;
25.2. orientacija į aptarnaujamą asmenį - 3 lygis;
25.3. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 3 lygis.

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)


Informacija apie įstaigą: Kontaktinis asmuo:

VMVT Personalo skyriaus specialistė Irena Vaškelienė, tel. (8 5) 249 1638 , el. p. irena.vaskeliene@vmvt.lt
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Meilė Vitkauskaitė
Telefonas:
El. paštas:
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.