Penktadienis, balandžio 16 d.

Valstybės tarnybos informacinių išteklių skyriaus Kompiuterių sistemų specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 68097
Skelbimo data: 2020-12-21
Konkursą inicijuojanti įstaig: Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Valstybės tarnybos informacinių išteklių skyriaus Kompiuterių sistemų specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Pareigybės aprašymas:

VALSTYBĖS TARNYBOS INFORMACINIŲ IŠTEKLIŲ SKYRIAUS

KOMPIUTERIŲ SISTEMŲ SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Valstybės tarnybos informacinių išteklių skyriaus kompiuterių sistemų specialisto (toliau – kompiuterių sistemų specialistas) pareigybė priskiriama specialistų pareigybių grupei.

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Pareigybės paskirtis – prižiūrėti ir administruoti Valstybės tarnautojų registrą (toliau – VATARAS) ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemą (toliau – VATIS), teikti atsakymus į VATARAS ir VATIS naudotojų užklausas ir pagalba VATARAS ir VATIS kūrėjams tobulinant VATARAS ir VATIS.

4. Pareigybės pavaldumas – kompiuterių sistemų specialistas tiesiogiai pavaldus Valstybės tarnybos informacinių išteklių skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

5.2. turėti 1 metų darbo patirtį informacinių technologijų srityje;

5.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, valstybės registrų ir informacinių sistemų kūrimą ir funkcionavimą, informacinių technologijų saugą, asmens duomenų tvarkymą;

5.4. išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles;

5.5. gebėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir pagal kompetenciją rengti išvadas;

5.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. analizuoja VATARAS ir VATIS naudotojų poreikius, teikia jiems būtiną pagalbą, apibendrina informaciją apie naudotojų poreikius ir teikia ją Skyriaus vedėjui;

6.2. sprendžia Informacinių technologijų ir telekomunikacijų Paslaugų tarnybos pateikiamus 2 ir / arba 3 lygio incidentus: VATARAS ir VATIS taikomosios programinės įrangos sutrikimus, pagalbos skambučius ir konsultacijų prašymus;

6.3. pagal kompetenciją rengia funkcinius ir nefunkcinius reikalavimus VATARAS ir VATIS kūrimo, modifikavimo ar modernizavimo darbams atlikti ir atlieka kuriamo ar modifikuojamo VATARAS ir VATIS funkcionalumo testavimus;

6.4. prižiūri ir administruoja informacines sistemas, taikomąją programinę įrangą, sisteminę programinę įrangą;

6.5. analizuoja ir vertina Viešųjų pirkimų pasiūlymus arba, esant poreikiui, koordinuoja Viešųjų pirkimų pasiūlymų analizę ir vertinimą;

6.6. rengia ir teikia pasiūlymus su informacinėmis technologijomis, priežiūra ir kontrole bei paslaugų teikimu ir aptarnavimu susijusiais klausimais;

6.7. vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekdamas įgyvendinti Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos veiklos tikslus.

IV SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

7. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako už pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų ir Skyriaus vedėjo pavedimų vykdymą kokybiškai ir laiku.

Informacija apie įstaigą: Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas yra nuo 7,3 iki 8,5, priklausomai nuo turimos profesinio darbo patirties. Papildoma informacija dėl gyvenimo aprašymo (CV) pildymo (pagal LRV 2017 m. birželio 21 d. nutarimą Nr. 496):

gyvenimo aprašyme reikia nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie.
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 5 271 71 77
El. paštas: ird@vrm.lt
Adresas: Šventaragio 2, Vilnius LT-01510
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.