Valstybės tarnautojai, neįeinantys į struktūrinius padalinius Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius (pareiginės algos koeficientas-7,0 BD) (karjeros valstybės tarnautojas)

Skelbimo nr.: 42367
Skelbimo data: 2019-09-19
Konkursą organizuojanti įstaiga: Ukmergės rajono savivaldybės administracija
Pareigos: Valstybės tarnautojai, neįeinantys į struktūrinius padalinius Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius (pareiginės algos koeficientas-7,0 BD) (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Ukmergės rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. liepos 23 d.
įsakymu Nr. 14-297


UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TARPINSTITUCINIO BENDRADARBIAVIMO KOORDINATORIUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Ukmergės rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius (vyriausiasis specialistas) (toliau – tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybė reikalinga organizuoti ir prižiūrėti Ukmergės rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybė) koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų (toliau – koordinuotai teikiamos paslaugos) vaikams nuo gimimo iki 18 metų ir asmenims, turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių iki 21 metų (toliau – vaikas) ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) teikimą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis – tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti magistro kvalifikacinį laipsnį ir būti baigusiam magistro studijas vienoje iš studijų krypčių ir (arba) studijų krypčių grupėje: sociologijos, socialinio darbo, socialinės politikos, visuomenės sveikatos, teisės, vadybos, žmonių išteklių vadybos, viešojo administravimo studijų kryptyse arba švietimo ir ugdymo studijų krypčių grupėje arba turėti lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;
4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymą, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vaiko gerovės užtikrinimą;
4.3. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
4.4. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
4.5. sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
4.6. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. renka, kaupia ir analizuoja informaciją, susijusią su vaiku ir jo aplinka, jos pagrindu priima sprendimą dėl prevencinių, tęstinių priemonių taikymo, siekdamas konkrečios institucijos teikiamos pagalbos vaikui ir/ar jo tėvams (globėjams, rūpintojams) efektyvesnio organizavimo arba nustato koordinuotai teikiamų paslaugų poreikį;
5.2. priima ir nagrinėja vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) institucijų, įstaigų, organizacijų, teikiančių švietimo, sveikatos priežiūros, socialines, viešosios tvarkos užtikrinimo paslaugas prašymus/informaciją dėl koordinuotai teikiamų paslaugų, inicijuoja jų teikimą; priima sprendimus dėl koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo klausimo svarstymo Vaiko gerovės komisijos posėdyje;
5.3. nagrinėja skundus ir pranešimus dėl koordinuotai teikiamų paslaugų ir pagal savo kompetenciją konsultuoja institucijas, įstaigas, organizacijas, asmenis, rengia atsakymus į juos;
5.4. esant poreikiui kreipiasi į pavienes koordinuotai teikiamas paslaugas teikiančias institucijas, įstaigas ar organizacijas, inicijuoja pasitarimus dėl šių paslaugų veiksmingumo ir tęstinumo; vykdo koordinuotai teikiamų paslaugų prieinamumo ir kokybės stebėseną;
5.5. teikia sprendimų dėl koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo projektus Savivaldybės administracijos direktoriui;
5.6. bendradarbiauja ir pagal poreikį organizuoja bendrus pasitarimus su institucijomis, įstaigomis ar organizacijomis, kurios bendradarbiaudamos tarpusavyje teikia koordinuotai teikiamas paslaugas, koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo atvejo vadybininkais, atsakingais asmenimis, rengiančiais ir įgyvendinančiais koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo planą vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams), kitais Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojais arba darbuotojais, atsakingais už vaiko gerovės užtikrinimą;
5.7. teikia informaciją Savivaldybės administracijos direktoriui apie iškylančias problemas ir siūlymus dėl koordinuotai teikiamų paslaugų plėtros ar organizavimo tobulinimo, koordinuotai teikiamas paslaugas teikiančių specialistų kompetencijos tobulinimo;
5.8. informuoja vietos bendruomenę apie vaiko ir jo atstovų galimybes gauti koordinuotai teikiamas paslaugas savivaldybėje;
5.9. organizuoja Vaiko gerovės komisijos (toliau – Komisija) posėdžius; atlieka Komisijos pirmininko funkcijas;
5.10. teikia prašymus dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių skyrimo, pakeitimo, pratęsimo ar panaikinimo, nagrinėja gautus prašymus dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių skyrimo, pakeitimo, pratęsimo ar panaikinimo, teikia išvadas dėl vaiko minimalios ar vidutinėse priežiūros priemonių skyrimo, pakeitimo, pratęsimo ar panaikinimo Savivaldybės administracijos direktoriui;
5.11. planuoja, koordinuoja ir vertina vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių ar auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimą, rengia individualų vaiko minimalios priežiūros vykdymo planą; teikia informaciją, konsultacijas vaiko minimalios priežiūros priemonę vykdantiems asmenims;
5.12. teikia rekomendacijas ir bendradarbiauja su vaiko, kuriam paskirta vidutinės priežiūros ar auklėjamojo poveikio priemonė, atstovais; bendradarbiauja su vaikų socializacijos centrais, lydi vaiką į vaikų socializacijos centrą; pasibaigus nustatytam priemonės vykdymo terminui, koordinuoja vaiko socialinę integraciją į bendruomenę;
5.13. turi teisę bendrauti su vaiku sudarant pagalbos vaikui planą, gauti reikalingą informaciją iš vaiko minimaliosios priežiūros priemones vykdančių asmenų, vaikų socializacijos centrų, kitų įstaigų ir organizacijų;
5.14. rengia pranešimus ar pasisakymus kuruojamais klausimais, Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų, sutarčių ir kitų dokumentų, susijusių su šiai pareigybei priskirtomis funkcijomis, projektus, kontroliuoja jų vykdymą;
5.15. pagal kompetenciją atstovauja Savivaldybei institucijose, įmonėse, įstaigose, organizacijose;
5.16. kartą per metus atsiskaito administracijos direktoriui už vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių ar auklėjamojo poveikio priemonių bei koordinuotai teikiamų paslaugų įgyvendinimą, jų vykdymo eigą, rezultatus;
5.17. vykdo kitus su savo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Savivaldybės administracijos direktoriaus pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės administracijos direktoriui.Susipažinau

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius
Telefonas: (8 5) 271 71 37
El. paštas: Miglė Noreikaitė, VTD prie VRM Atrankų skyriaus atrankos specialistė, migle.noreikaite@vtd.lt