Vaizdinės informacijos skyrius Padalinio (sekcijos, biuro, poskyrio) vadovas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 73160
Skelbimo data: 2021-08-30
Skelbimas galioja iki: 2021-09-13
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Krašto apsaugos ministerijos bendrųjų reikalų departamentas
Konkursą organizuojanti įstaiga:
Pareigos: Vaizdinės informacijos skyrius Padalinio (sekcijos, biuro, poskyrio) vadovas
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą: Krašto apsaugos ministerijos bendrųjų reikalų departamentas skelbia atranką Vaizdinės informacijos skyriaus vedėjo pareigoms eiti. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 5,9 - 12,2). Tikslus darbo užmokestis priklauso nuo turimo darbo stažo ir patirties atitinkamoms pareigoms eiti.
Pareigybės aprašymas:

VAIZDINĖS INFORMACIJOS SKYRIAUS

VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

1. Vaizdinės informacijos skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjas yra struktūrinio padalinio vadovas.

2. Pareigybės lygis – A2 (pareigybės kodas – 134906).

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį);

3.2. turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį leidybos ir spaudos darbų organizavimo, administravimo srityje;

3.3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;

3.4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, krašto apsaugos ministro įsakymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo santykių reguliavimą, viešuosius pirkimus;

3.5. mokėti naudotis informacijos paieškos šaltiniais, išmanyti informacijos klasifikavimo ir analizavimo metodiką;

3.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

3.7. turėti vadovavimo ir administravimo įgūdžių;

3.8. mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: Microsoft Word, Microsoft Excel ir Microsoft PowerPoint; Adobe ir Corel;

3.9. gebėti rengti teisės aktus ir kitus dokumentus, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;

3.10. išmanyti maketavimo ir leidinių dizaino principus;

3.11. gebėti nustatyti ekonomiškiausią leidinio gamybos būdą ir parinkti tinkamas medžiagas;

3.12. gebėti efektyviai planuoti ir organizuoti savo ir Skyriaus darbą, atsakingai ir sąžiningai vykdyti pareigas;

3.13. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

3.14. būti pareigingas, darbštus, kūrybiškas, komunikabilus, gebėti dirbti tiek kolektyviškai, tiek savarankiškai;

3.15. būti susipažinęs su įslaptintos informacijos apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais;

3.16. atitikti teisės aktuose nustatytus teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, pažymėta slaptumo žyma RIBOTO NAUDOJIMO, reikalavimus.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus veiklą;

4.2. teikia tvirtinti Departamento direktoriui:

4.2.1 Skyriaus veiklos planus ir ataskaitas;

4.2.2. Skyriaus nuostatų projektus;

4.2.3. Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus ir pareiginius nuostatus;

4.2.4. Skyriui skirtas užduotis paskirsto skyriaus darbuotojams ir kontroliuoja jų vykdymą;

4.3. kontroliuoja Skyriaus funkcijoms atlikti sudarytų pirkimo sutarčių vykdymą;

4.4. sudaro ir teikia tvirtinti KAS leidybos planavimo ir leidinių aprobavimo komisijai metinius KAS leidybos planus;

4.5. kontroliuoja, kaip laikomasi KAS leidybos planų įgyvendinimo terminų;

4.6. organizuoja KAS leidybos planavimo ir aprobavimo komisijos posėdžius, juos protokoluoja;

4.7. priima ir registruoja leidybos darbų užsakymus;

4.8. organizuoja leidinių gamybą Skyriuje, derina technologinius klausimus su spaustuvėmis ir kitais paslaugų teikėjais;

4.9. bendradarbiauja su Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Bibliografijos ir knygotyros centru, ISBN ir ISSN agentūromis dėl knygų leidybinio įforminimo (ISBN, ISSN, UDK, knygų brūkšninių kodų suteikimo);

4.10. analizuoja ir skaičiuoja Skyriaus funkcijoms atlikti reikalingoms prekėms, paslaugoms ir darbams įsigyti lėšų poreikį;

4.11. pavaldiems skyriaus darbuotojams nustato metines veiklos užduotis, siektinus rezultatus ir jų vertinimo rodiklius ir vertina kasmetinę darbuotojų veiklą;

4.12. teikia Departamento direktoriui siūlymus dėl Skyriaus personalo skatinimo ar nuobaudų skyrimo;

4.13. teikia Departamento direktoriui siūlymus dėl priemokų skyrimo skyriaus darbuotojams;

4.14. užtikrina saugias Skyriaus darbuotojų darbo sąlygas;

4.15. pildo Skyriaus darbuotojų papildomo darbo (užduoties) skyrimo formas;

4.16. saugo išleistų leidinių maketus;

4.17. kontroliuoja, kad taupiai ir pagal paskirtį būtų naudojamas Skyriui priskirtas turtas;

4.18. dalyvauja materialinių vertybių inventorizavimo, nurašymo, kitų komisijų darbe;

4.19. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su jo atliekamomis funkcijomis susijusius pavedimus.

_______________________________

Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: 8 5 273 5687
El. paštas:
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Totorių g. 25
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.