Vaistų kontrolės laboratorijos vyriausiasis specialistas

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 82723
Skelbimo data: 2022-09-21
Skelbimas galioja iki: 2022-10-05
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
Pareigos: Vaistų kontrolės laboratorijos vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0.00
Darbo vieta (miestas): Nenustatyta
Informacija apie įstaigą: Vaistų kontrolės laboratorijos vyriausiojo specialisto pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 8,4-11,0 atsižvelgiant į turimą profesinio darbo patirtį.
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos
prie Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministerijos
viršininko 2021-09-13
įsakymu Nr. (1.4E)1A-1160


VAISTŲ KONTROLĖS LABORATORIJOS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Pareigybės grupė – specialistai.
2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. Turėti aukštąjį universitetinį (ne žemesnį kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam prilygintą sveikatos mokslų studijų krypčių grupės farmacijos krypties arba fizinių mokslų studijų krypčių grupės chemijos krypties, arba gyvybės mokslų studijų krypčių grupės biochemijos krypties išsilavinimą.
3.2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį per pastarąjį laikotarpį tyrimų veiklos srityje
laboratorijoje.
3.3. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykius.
3.4. Išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles.
3.5. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analitiškai vertinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, būti pareigingam, sugebėti bendrauti, turėti organizacinių gabumų.
3.6. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu.
3.7. Mokėti dirbti kompiuteriu šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. Siekiant užtikrinti savalaikį ir kokybišką vaistinių preparatų, vaistinių medžiagų ir tarpinių produktų tyrimų vykdymą bei pateikti patikimus tyrimų rezultatus:
4.1.1. atlieka vaistinių preparatų, įtrauktų į Lietuvos Respublikos vaistinių preparatų registrą,
Bendrijos vaistinių preparatų registrą ar Lygiagrečiai importuojamų vaistinių preparatų sąrašą, vaistinių medžiagų bei tarpinių produktų, įtariamų falsifikuotų ar neįrašytų į Lietuvos Respublikos vaistinių preparatų registrą, Bendrijos vaistinių preparatų registrą ar Lygiagrečiai importuojamų vaistinių preparatų sąrašą, ekstemporalių vaistinių preparatų, vaistinių medžiagų ir tarpinių produktų tyrimus;
4.1.2. tiria vaistinius preparatus, jų pradines medžiagas, prireikus tarpinius produktus, siekiant
įsitikinti, kad gamintojų taikomi tyrimų metodai ir su paraiškomis pateikti jų aprašymai yra tinkami;
4.1.3. atlieka prietaisų atestavimą ar kvalifikavimą, tarpinius patikrinimus;
4.1.4. įvertina tyrimų / prietaisų atestavimo ir (arba) kvalifikavimo ir (arba) tarpinio
patikrinimo rezultatus, teikia atitiktį;
4.1.5. ruošia pamatinių medžiagų ir reagentų tirpalus ir juos identifikuoja;
4.1.6. stebi savo pagamintų tirpalų tinkamumo laiką;
4.1.7. atsako už vaistinio preparato, vaistinės medžiagos ar tarpinio produkto bandinio
laikymą, išsaugojimą ir nesugadinimą tyrimo metu;
4.1.8. atlieka tyrimo metodo veiksmingumo charakteristikų vertinimą, rezultatų įvertinimą ir
atitikties teikimą;
4.1.9. užtikrina racionalų pamatinių medžiagų ir reagentų naudojimą bei prietaisų, matavimo
indų panaudojimą.
4.2. Siekiant užtikrinti savalaikį pamatinių medžiagų bei reagentų ir kitų laboratorinių priemonių bei paslaugų įsigijimą:
4.2.1. nustato perkamos pamatinės medžiagos ir reagento ar matavimo prietaiso, matavimo
įtaiso, matavimo indų ar paslaugos poreikį;
4.2.2. sudaro prietaiso, matavimo įtaiso ar matavimo indų ar paslaugos specifikacijas.
4.3. Siekiant palaikyti ir gerinti integruotą vadybos sistemą:
4.3.1. informuoja apie pastebėtas neatitiktis pagal integruotos vadybos sistemos nustatytas procedūras;
4.3.2. atlieka įrašus atitinkamose integruotos vadybos sistemos dokumentų, susijusių su
Laboratorijos veikla kompetencijai priskirtais klausimais, formose;
4.3.3. rengia vadybos sistemos dokumentus bei rengia jų keitinius, atlieka vadybos sistemos dokumentų peržiūras.
4.4. Prižiūri savo darbo vietą.
4.5. Dalyvauja Europos Tarybos Europos direktorato vaistų kokybei ir sveikatos rūpybai
veikloje.
4.6. Bendradarbiauja su kitų Tarnybos struktūrinių padalinių tarnautojais ir darbuotojais Laboratorijos kompetencijai priskirtais klausimais, tam, kad būtų tinkamai išspręsti Tarnybai iškilę klausimai.
4.7. Vykdo ir kitus Laboratorijos vedėjo bei patarėjo ir Tarnybos viršininko ar jo pavaduotojo su Laboratorijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

_______________________

Susipažinau:


(Parašas)

(Vardas ir Pavardė)

(Data)
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: (8 5) 263 92 64
El. paštas: VVKT@VVKT.LT
Adresas: Studentų g. 45A, 08107, Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.