Vaiko gerovės centro "Gynia" direktorius

Skelbimo nr.: 60035
Skelbimo data: 2019-08-22
Konkursą organizuojanti įstaiga: Kauno rajono savivaldybės administracija
Pareigos: Vaiko gerovės centro "Gynia" direktorius
Pareigybės aprašymas:
PATVIRTINTA
Kauno rajono savivaldybės mero
2019-05-29 potvarkiu Nr. P5-264

VAIKO GEROVĖS CENTRO „GYNIA“ DIREKTORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I PAREIGYBĖ
1. Vaiko gerovės centro „Gynia“ (toliau – centras) direktorius (toliau – direktorius) yra darbuotojas, į pareigas priimamas konkurso būdu teisės aktų nustatyta tvarka. Direktoriaus pareigybė priskiriama biudžetinių įstaigų vadovų grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Direktoriaus pareigybė reikalinga centro veiklai organizuoti ir veikti centro vardu, centro priežiūrai, plėtrai ir centro nuostatuose nurodytų tikslų ir funkcijų įgyvendinimui užtikrinti.

II SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
4. Direktorius turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:
4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamojo darbo patirtį;
4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, darbo teisinius santykius reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais ir gebėti juos taikyti praktikoje;
4.4. turėti įgūdžių strateginio planavimo, išteklių ir personalo valdymo srityse, išmanyti dokumentų rengimo ir valdymo taisykles;
4.5. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti centro darbą;
4.6. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
4.7. gebėti sisteminti, apibendrinti gautą informaciją ir priimti tinkamus sprendimus;
4.8. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
5. Direktoriumi negali būti asmuo, kuriam įstatymų nustatyta tvarka atimta teisė eiti tokias pareigas. Direktorius privalo veikti centro naudai.

III ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
6. Direktoriaus funkcijos yra šios:
6.1. vadovaujantis teisės aktų reikalavimais organizuoti centro darbą, kad būtų įgyvendinti centro tikslai ir vykdomos nustatytos funkcijos;
6.2. analizuoti centro veiklos ir valdymo išteklių būklę, teikti siūlymų dėl centro veiklos rodiklių nustatymo;
6.3. pagal savo kompetenciją leisti įsakymus, užtikrinti jų vykdymo kontrolę;
6.4. garantuoti pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiamų ataskaitų rinkinių ir statistinių ataskaitų teisingumą;
6.5. užtikrinti, kad centro finansiniai įsipareigojimai neviršytų jo finansinių galimybių;
6.6. kaupti, analizuoti ir teikti Kauno rajono savivaldybei informaciją apie centro suteiktas paslaugas;
6.7. priimti sprendimus pagal centro nuostatuose ir šiame pareigybės aprašyme nustatytą kompetenciją centro veiklos plėtojimo ir organizavimo klausimais, rengti ir tvirtinti centro dokumentus, teikti valstybinėms institucijoms informaciją teisės aktų nustatyta tvarka;
6.8. organizuoti centro turto apsaugą, užtikrinti racionalų ir taupų lėšų ir turto naudojimą, veiksmingą centro vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
6.9. užtikrinti metinių ir strateginių veiklos planų ir veiklos ataskaitų rengimą, juos derinti ir tvirtinti teisės aktų nustatyta tvarka;
6.10. teisės aktų nustatyta tvarka priimti į darbą ir atleisti iš jo darbuotojus, skatinti juos, skirti jiems drausmines nuobaudas, nustatyti centro darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką;
6.11. tvirtinti centro darbo tvarkos taisykles, darbuotojų pareigybių aprašymus ir kitus centro veiklai užtikrinti reikalingus dokumentus, organizuoti centro dokumentų saugojimą ir tvarkymą;
6.12. tvirtinti centro struktūrą, darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
6.13. organizuoti buhalterinės apskaitos tvarkymą;
6.14. vykdyti kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.
7. Direktorius, vykdydamas savo funkcijas, turi teisę:
7.1. atidaryti centro sąskaitas bankuose;
7.2. teisės aktų nustatyta tvarka atstovauti centrui teisme ir kitose institucijose, taip pat įgalioti tai atlikti kitus centro darbuotojus;
7.3. centro vardu sudaryti arba įgalioti kitus centro darbuotojus sudaryti sutartis;
7.4. leisti įsakymus, privalomus visiems centro darbuotojams.
8. Direktorius gali turėti kitų Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų teisių ir naudotis juose nustatytomis garantijomis.

IV ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ
9. Direktorius atsako už:
9.1. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi centre;
9.2. informacijos, ataskaitų apie centro veiklos programų įgyvendinimą pateikimą laiku;
9.3. tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, centro veiklos rezultatus;
9.4. Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, kituose teisės aktuose, centro nuostatuose ir šiame pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų neatlikimą ar netinkamą atlikimą.
10. Direktorius traukiamas drausminėn atsakomybėn teisės aktų nustatyta tvarka.
11. Direktorius traukiamas materialinėn atsakomybėn už centrui padarytą ar dėl netinkamo pareigų atlikimo atsiradusią materialinę žalą.
12. Direktorius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Kauno rajono savivaldybės merui.
_________________________________


Susipažinau:

………………………………………………
(Parašas)

………………………………………………
(Vardas ir pavardė)

………………………………………………
(Data)
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Adresas: Savanorių pr., 371, 49500Kaunas
Telefonas: 867458329; 868243856
El. paštas: personalas@krs.lt; indre.stankiene@krs.lt;
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.