Vadovo pavaduotojas medicinai

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 70621
Skelbimo data: 2021-05-11
Konkursą inicijuojanti įstaig: Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras
Konkursą organizuojanti įstaiga: Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras
Pareigos: Vadovo pavaduotojas medicinai
Pareiginės algos koeficientas: 0.00
Darbo vieta (miestas): Telšiai
Pareigybės aprašymas:

VADOVO PAVADUOTOJO MEDICINAI

PAREIGINIAI NUOSTATAI

1. Tiesioginis vadovas

VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro (toliau – Centro) vadovas

2. Skyrius/padalinys

Administracija

3. Pavaduojantis darbuotojas

Vadovo pavaduotojo medicinai, jam nesant (liga, atostogos, kvalifikacijos kėlimas ir pan.), jo pareigas atlieka Centro vadovo įsakymu paskirtas asmuo, kuris įgyja atitinkamas teises ir atsako už tinkamą jam suteiktų pareigų vykdymą.

4. Pavaldūs darbuotojai

Vadovo pavaduotojas medicinai yra tiesiogiai pavaldus Centro vadovui, jam pavaldūs darbuotojai nurodomi įstaigos valdymo struktūroje.

5. Ką pavaduoja

Centro vadovą (ligos, atostogų, kvalifikacijos kėlimo ir komandiruotės metu)

6. Teisės aktai ir vidaus tvarkos dokumentai, kurie reglamentuoja darbuotojo darbą

Lietuvos Respublikos įstatymas, Darbo kodeksas, poįstatyminiai aktais, reglamentuojančiais sveikatos įstaigų veiklą, higienos normos, medicinos normos, slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugos reglamentuojantys teisės aktai, darbų saugos ir priešgaisrinės saugos taisyklės; Centro vadovo įsakymai, Centro kokybės vadybos sistemos procedūros dokumentai, vidaus tvarkos ir darbo tvarkos taisyklė, konfidencialios informacijos nustatymo ir naudojimo bei konfidencialumo laikymosi tvarkos aprašas, Centro įstatai, šie pareiginiais nuostatai.

7. Pagrindinispareigybės tikslas/priskirtina funkcija Vadovo pavaduotojo medicinai veiklos sritys: palaikomojo gydymo ir slaugos bei paliatyviosios pagalbos teikimo procesas.

8. Bendrieji pareigybei keliami reikalavimai:

8.1 turėti aukštąjį universitetinį medicininį išsilavinimą ir galiojančią medicinos praktikos licenciją, praktinių darbo įgūdžių ir gebėjimų organizuoti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą;

8.2 turėti ne mažesnį kaip 3 metų medicinos darbo stažą sveikatos priežiūros įstaigoje arba ne mažesnį kaip 3 metų administracinio darbo stažą sveikatos sistemai priklausančioje įstaigoje;

8.3 sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles;

8.4 žinoti dokumentų valdymo ir medicininių dokumentų forminimo taisyklių ir kokybės vadybos sistemos procedūrų rengimo reikalavimus;

8.5 žinoti ir laikytis etikos ir deontologijos principų, saugoti pacientų ir Įstaigos konfidencialią informaciją, garbę ir reputaciją;

8.6 mokėti bendrauti ir bendradarbiauti su kolegomis;

8.7 mokėti dirbti kompiuterio programomis MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

8.8 gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

8.9 į pareigas priima (viešojo konkurso būdu) Centro vadovas ir iš jų atleidžia Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatomis Centro vadovas;

8.10 kai vadovo pavaduotojo medicinai nėra darbo vietoje (dėl ligos, atostogų, komandiruotės ar pan.), jo pareigas laikinai eina Centro vadovo įsakymu paskirtas darbuotojas;

8.11 mandagiai ir geranoriškai bendrauti su klientais bei kolegomis;

8.12 palaikyti tvarką ir švarą darbo vietoje;

8.13 darbo vietoje atrodyti tvarkingai;

8.14 laikytis darbo saugos reikalavimų;

8.15kelti profesinę kvalifikaciją;

8.16 laiku ir tinkamai vykdyti visus vadovo nurodymus, įskaitant bet neapsiribojant;

8.17 gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti pagrįstas išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;

8.18 vadovo pavaduotojo medicinai einantis šias pareigas privalo deklaruoti privačius interesus;

8.19 pareiginiai nuostatai gali būti pildomi ir keičiami Centro vadovo įsakymu.

9. Specialieji pareigybei keliami reikalavimai:

9.1.dalyvauja parenkant ir nustatant Centro vidaus kontrolės tvarką, ją vertinant ir tobulinant;

9.2.rengia darbo dokumentus ir (ar) jų projektus;

9.3.dalyvauja Centro veiklos strategijos nustatyme, parengime ir jos įgyvendinime;

9.4.dalyvauja Centro veiklos planavime, organizavime, koordinavime;

9.5.dalyvauja Centro veiklos licencijavimo dokumentų rengime ir pateikime;

9.6.dalyvauja rengiant Centro kokybės vadybos sistemos dokumentus;

9.7.dalyvauja rengiant Centro veiklos ataskaitą;

9.8.dalyvauja rengiant darbuotojų etatų sąrašą, pareigybės aprašymus, padalinių ir kolegialių organų nuostatus;

9.9.dalyvauja rengiant kitus dokumentus;

9.10. kontroliuoja tikslingą ir efektyvų medikamentų, medicinos priemonių ir medicinos technikos panaudojimą;

9.11. organizuoja naujų metodų įdiegimą, pacientams teikiant palaikomojo gydymo ir slaugos bei paliatyvios pagalbos teikime;

9.12. vadovauja pavaldžių padalinių veiklai;

9.13. sistemingai stebi, analizuoja Centro veiklos rodiklius ir pagal esamus jų rezultatus siūlo imtis priemonių;

9.14. planuoja gydytojų ir slaugos personalo poreikį ir darbo krūvį;

9.15. tvirtina pavaldžių padalinių darbuotojų kasmetinių atostogų grafiką ir jį koordinuoja;

9.16. inicijuoja pavaldžių darbuotojų skatinimus ir, esant darbo funkcijų pažeidimui, inicijuoja darbo drausmės pažeidimo procedūrą;

9.17. nustato Centro veiklos riziką, siūlo priemones rizikos mažinimui;

9.18. užtikrina Centro pagal panaudos sutartis perduoto ir įsigyto turto bei lėšų efektyvų ir racionalų panaudojimą;

9.19. tikrina ir tvirtina pavaldžių Centro padalinių darbuotojų darbo grafikus ir darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

9.20. organizuoja ir kontroliuoja medicininės dokumentacijos pildymą pagal teisės aktus;

9.21. rengia metinius pavaldžių padalinių veiklos planus savo veiklos srityse ir kontroliuoja metinių planų įgyvendinimą;

9.22. planuoja, kontroliuoja Centro sveikatos priežiūros specialistų darbą, kad būtų užtikrintas kokybiškų, saugių ir savalaikių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas;

9.23. pagal įgaliojimus atstovauja Centrui kitose institucijose, dalyvauja komisijų, sudaromų Centro vadovo įsakymų pagrindu, darbe;

9.24. vykdo Centro vadovo pavestų įsakymų kontrolę;

9.25. rengia įsakymų dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo projektus;

9.26. teikia siūlymus Centro vadovui dėl naujų paslaugų įvedimo ar apimties mažinimo;

9.27. analizuoja sveikatos priežiūros specialistų darbo apimtis, darbo rezultatus, aptarnaujamų pacientų sveikatos būklės rodiklius, pateikia juos gydytojų susirinkimų metu;

9.28. rengia siūlymus dėl sveikatos priežiūros specialistų tobulinimosi;

9.29. vadovauja Gydymo tarybai, nesant Centro vadovo;

9.30. organizuoja gydytojų pasitarimus ir susirinkimus;

9.31. supažindina gydytojus su naujais darbui aktualiais LR įstatymais, kitais teisės aktais;

9.32. teikia pasiūlymus vidaus medicininio audito padalinio vadovui dėl audituojamų objektų sąrašo papildymo, neeilinio audito atlikimo ar audito išvadų;

9.33. analizuoja pacientų pasiūlymus ir skundus;

9.34. vykdo kitas pareigas, priskirtas atskiru Centro vadovo įsakymu.

10. Teisės ir įgaliojimai

10.1 gauti reikiamą informaciją iš įstaigos darbuotojų savo pareigų vykdymui;

10.2 tikrinti ir vertinti pavaldžių darbuotojų darbą, teikti siūlymus dėl paskatinimų ar nuobaudų skyrimo;

10.3 teikti pasiūlymus naujoms darbo organizavimo ir apmokėjimo formoms diegti, siekiant optimaliai naudoti žmogiškuosius išteklius ir skatinti darbuotojų aktyvią poziciją;

10.4 teikti pasiūlymus vadybinių ir medicininių procedūrų tobulinimui, neatitikčių šalinimui, dalyvauti jas svarstant;

10.5 kelti savo kvalifikaciją gebėjimams, reikalingiems pareigų vykdymui;

10.6 turėti kitas norminiais aktais reglamentuojamas teises;

10.7 turėti darbui reikalingas materialines-technines priemones ir darbo vietą, kurioje sudarytos sąlygos tinkamai atlikti šiuose pareiginiuose nuostatuose nurodytas funkcijas;

10.8 gauti iš įmonės administracijos dokumentus, kitą informaciją, reikalingą tinkamam darbinių užduočių vykdymui.

11. Atsakomybė

11.1 už komercinių ir gamybinių paslapčių atskleidimą;

11.2 už pareiginiuose nuostatuose nurodytų pareigų nevykdymą;

11.3 už žalą, padarytą įmonei savo veiksmais;

11.4 už vidaus darbo tvarkos taisyklių nesilaikymą ir darbo tvarkos pažeidimus;

11.5 už darbdaviui padarytą žalą;.

11.6 už įstatymų administracinius nusižengimus ir nusikalstamas veikas, padarytas; vykdant savo darbo funkcijas.

Darbuotojo vardas, pavardė

Parašas

Data

Informacija apie įstaigą:
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pareigos:
Vardas, Pavardė:
Telefonas: -
El. paštas:
Adresas: Telšių r. sav. Telšių m. Kalno g. 40
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.