Utenos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Skelbimo nr.: 59012
Skelbimo data: 2024-04-18
Skelbimas galioja iki: 2024-05-03 (imtinai)
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Pareigos: Utenos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 0,94
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1678,28
Darbo vieta (miestas): Utena
Informacija apie įstaigą: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos yra nepriklausoma nacionalinė vaiko teisių apsaugą įgyvendinanti institucija.
Mūsų misija - saugoti ir ginti kiekvieno vaiko teises ir teisėtus interesus.
Siekiant patikrinti, ar asmuo yra tinkamas eiti valstybės tarnautojo pareigas ir ar valstybės tarnautojo pareigos tinka asmeniui nustatomas 3 mėn. išbandymo terminas.
Dėl papildomos informacijos kreipkitės į Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus vyriausiąją specialistę Aldoną Kulikauskienę, el. paštu aldona.kulikauskiene@vaikoteises.lt, tel. +370 694 26524.
Pareigybės aprašymas:
Pareigybės aprašymas
VALSTYBĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS IR ĮVAIKINIMO TARNYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
UTENOS APSKRITIES VAIKO TEISIŲ APSAUGOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus patarėjui.

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. administracinių sprendimų priėmimas.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. pagalba valstybės ar vietos valdžią įgyvendinantiems asmenims atliekant jiems nustatytas funkcijas, išskyrus vidaus administravimo funkcijas, kaip jos apibrėžtos Viešojo administravimo įstatyme (atstovavimas teismuose ir (ar) išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose).

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. vaiko teisių apsauga ir gynimas, vaiko interesų užtikrinimas, įvaikinimas, vaiko globa (rūpyba).
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. vaiko teisių apsauga ir gynimas, vaiko interesų užtikrinimas, įvaikinimas, vaiko globa (rūpyba).

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

7. Apdoroja su administracinių sprendimų priėmimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su administracinių sprendimų priėmimu susijusios informacijos apdorojimą.
8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
9. Nagrinėja prašymus ir skundus sudėtingais klausimais dėl administracinių sprendimų priėmimo veiklų vykdymo, rengia administracinius sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir skundų sudėtingais klausimais dėl administracinių sprendimų priėmimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja administracinių sprendimų ir atsakymų rengimą.
10. Organizuoja administracinių sprendimų priėmimo procesą arba prireikus koordinuoja administracinių sprendimų priėmimo proceso organizavimą.
11. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su administracinio sprendimo priėmimo vykdymu.
12. Rengia ir teikia informaciją su administracinių sprendimų priėmimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su administracinių sprendimų priėmimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
13. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių sprendimų priėmimu susijusiais klausimais.
14. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių sprendimų priėmimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl administracinių sprendimų priėmimo rengimą.
15. Atstovauja valstybei, įstaigai nacionaliniuose teismuose ir ginčų sprendimo institucijose civilinėse ir administracinėse bylose, rengia procesinius dokumentus ir juos įteikia, dalyvauja posėdžiuose ir įgyvendina kitas bylos šalies atstovo procesines teises.
16. Padeda derėtis dėl taikaus susitarimo bei jo sąlygų ir/ar priima sprendimus.
17. Pateikia vykdyti įstaigai išduotus vykdomuosius dokumentus ir atstovauja įstaigai vykdymo procese.
18. Prireikus, pagal padalinio kompetenciją atsižvelgdamas į teismų sprendimus teikia valstybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų rengimo, galiojančių teisės aktų keitimo, papildymo ar pripažinimo netekusiais galios.
19. Prisideda vykdant teismo sprendimus ir taikos sutartis.
20. Rengia procesinius dokumentus ir atstovauja bylose, įgyvendinant regreso (atsigręžtinio reikalavimo) teisę iš už žalą atsakingų asmenų arba prireikus koordinuoja procesinių dokumentų rengimą ir atstovavimą bylose, įgyvendinant regreso (atsigręžtinio reikalavimo) teisę iš už žalą atsakingų asmenų.
21. Rengia procesinius dokumentus priverstinai išieškoti teismo paskirtas įmokas arba prireikus koordinuoja procesinių dokumentų priverstinai išieškoti teismo paskirtas įmokas rengimą, prireikus kreipiasi į teisėsaugos institucijas dėl vengimo sumokėti teismo paskirtą įmoką.
22. Renka iš valstybės ir savivaldybių institucijų valstybei ar įstaigai atstovauti reikalingą informaciją, dokumentus, mokslinę informaciją ir medžiagą, specialistų išvadas arba prireikus koordinuoja iš valstybės ir savivaldybių institucijų valstybei ar įstaigai atstovauti reikalingos informacijos, dokumentų, mokslinės informacijos ir medžiagos, specialistų išvadų rinkimą.
23. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
24. Registruoja Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) duomenis apie taikytas vaiko teisių ir interesų užtikrinimo priemones, susijusias su veikla teismuose civilinėse, baudžiamosiose, administracinėse bylose, kurias nurodo informacinės sistemos nuostatai..
25. Dalyvauja vykdymo procese, vykdant nepiniginio pobūdžio teismo sprendimus, tiria administracinius nusižengimus, atstovauja vaiko interesams ikiteisminio tyrimo ir (ar) baudžiamosios bylos nagrinėjimo teisme metu..
26. Rengdamas procesinius dokumentus, atstovaudamas vaiką kitose institucijose, lankosi šeimose, auginančiose vaikus, tiria jų gyvenamąją aplinką, išklauso vaiko nuomonę, nustatęs problemas ir vaiko teisių pažeidimus, nedelsdamas teisės aktų nustatyta tvarka imasi būtinų reagavimo veiksmų, siekdamas užtikrinti vaiko teises ir vaiko saugumą..
27. Bendradarbiauja su savivaldybės administracijomis, valstybės ir savivaldybių įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, sprendžiant su vaiko teisių apsauga susijusius klausimus, dalyvauja pasitarimuose vaiko teisių apsaugos klausimais, organizuoja pasitarimus..
28. Dalyvauja komisijų ir darbo grupių, susijusių su vaiko teisių apsauga, veikloje..

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

29. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
29.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
29.2. studijų kryptis – teisė (arba).
30. Transporto priemonių pažymėjimai:
30.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

31. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
31.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;
31.2. organizuotumas - 3 lygis;
31.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;
31.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;
31.5. komunikacija - 3 lygis.
32. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
32.1. derybų valdymas - 3 lygis.
33. Profesinė kompetencija:
33.1. teisės išmanymas - 3 lygis;
33.2. Vaiko teisių apsaugos sistemos išmanymas - 3 lygis.


Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
Pareigos: Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Aldona Kulikauskienė
Telefonas: 869426524
El. paštas: aldona.kulikauskiene@vaikoteises.lt
Adresas: Labdarių g. 8, 01120 Vilnius
Svetainė yra atnaujinama. Galimi smulkūs nesklandumai.